Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa foto
tanpa infobox

Maqam Mahmud

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Maqam Mahmud (bahasa Arab: مقام محمود) berarti kedudukan tinggi dan terpuji yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad saw karena tahajjud dan menghidupkan malam dengan ibadah. Para mufasir di bawah ayat 79 surah Al-Isra' menafsirkan kedudukan ini dengan maqam syafaat.

Sebagian mufasir meyakini maqam mahmud bermakna penguasaan Nabi saw atas semua makhluk dan puncak kedekatannya kepada Allah. Tentu, dua makna ini mencakup maqam syafaat juga. Berdasarkan satu penggalan dari ziarah Asyura, Imam Husain as juga memiliki maqam syafaat.

Ayat 79 Surah Al-Isra'

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Isra [17]: 79)

Kedudukan Terpuji Untuk Nabi Saw

Para ulama dan mufasir muslim meyakini maqam mahmud adalah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Allah berikan kepada Nabi saw[1] karena tahajjud (bangun malam untuk ibadat dan salat malam[2])

Mengenai makna maqam mahmud terdapat beberapa pendapat yang mana maqam syafaat dimiliki oleh semua pendapat tersebut secara sama:

 • Maqam syafaat:

Banyak dari mufasir Syiah[3] dan Sunni,[4] dengan bersandar pada hadis-hadis meyakini bahwa maqam mahmud adalah maqam syafaat. Di antaranya, berdasarkan sebuah hadis dari Nabi saw maksud dari maqam mahmud dalam ayat 79 surah Al-Isra' adalah sebuah kedudukan di mana beliau menyafaati umatnya.[5] atau dalam satu hadis yang dikutip dari Imam Baqir as atau Imam Shadiq as mengenai tafsir ayat di atas, maqam mahmud ditafsirkan dengan syafaat.[6] Seklompok mufasir menyebut kedudukan ini dengan Syafaat Kubra (syafaat yang besar).[7]

 • Menguasai semua makhluk:

Sekelompok mufasir meyakini maqam mahmud adalah sebuah kedudukan dimana Nabi saw dalam kedudukan tersebut menguasa semua makhluk dan segala sesuatu -termasuk syafaat- yang dia inginkan, Allah akan memberikan kepadanya.[8]

 • Puncak kedekatan kepada Allah:

Di dalam tafsir Nemuneh diutarakan kemungkinan ini bahwa maqam mahmud adalah puncak kedekatan kepada Allah yang mana syafaat kubra merupakan salah satu dampaknya.[9]

Maqam Mahmud Untuk Imam Husain as

Dalam satu penggelan dari ziarah Asyura, Imam Husain as juga diperkenalkan mempunyai maqam mahmud: "Aku memohon kepada Allah ....agar supaya menjadikan aku bersama kalian di dunia dan akhirat.....dan aku memohon kepada-Nya supaya menyampaikan aku kepada maqam mahmud nan terpuji yang kalian miliki di sisi Allah".[10]

Menurut pernyataan Nasir Makarim Syirazi, mufasir Syiah, meskipun ayat 79 surah Al-Isra' berkenaan dengan Nabi saw, tetapi tidak jauh dari kebenaran jika hukumnya meliputi orang lain juga, dengan keterangan bahwa orang mukmin yang giat salat malam, sesuai dengan tingkat kedekatannya kepada Allah, mendapatkan sebagian maqam syafaat dan menjadi penyafaat yang lain.[11]

Lihat Juga

Catatan Kaki

 1. Thusi, al-Tibyan, jld. 6, hlm. 510-511; Thabrisi, Majma' al-Bayan, jld. 6, hlm. 671; Thabrisi, Tafsir Jawami' al-Jami', jld. 2, hlm. 341; Faidh Kasyani, Tafsir al-Shafi, jld. 3, hlm. 210; Bahrani, al-Burhan, jld. 3, hlm. 569; Ayyasyi, Kitab al-Tafsir, jld. 2, hlm. 314; Thabathabai, Tafsir al-Mizan, jld. 1, hlm. 178; Makarim Syirazi, Tafsir Nemuneh, jld. 12, hlm. 232; Jawadi Amuli, Tafsir Tasnim, jld. 4, hlm. 285; Syubbar, Tafsir al-Quran al-Karim, hlm. 286; Fakhrurrazi, Mafatih al-Ghaib, jld. 21, hlm. 386-387; Qurtubi, Yaum al-Faza'i al-Akbar, hlm. 155
 2. Thabrisi, Majma' al-Bayan, jld. 6, hlm. 670; Thabrisi, Tafsir Jawami' al-Jami', jld. 2, hlm. 341
 3. Thusiz al-Tibyan, jld. 6, hlm. 512; Thabrisi, Majma al-Bayan, jld. 6, hlm. 671; Thabrisi, Tafsir Jawami' al-Jami', jld. 2, hlm. 342; Faidh Kasyani, Tafsir al-Shafi, jld. 3, hlm. 211-212; Bahrani, al-Burhan, jld. 3, hlm. 570-574; Ayyasyi, Kitab al-Tafsir, jld. 2, hlm. 314; Thabathabai, Tafsir al-Muzan, jld 1, hlm. 178; ...
 4. Fakhrurrazi, Mafatih al-Ghaib, jld. 21, hlm. 378; Qurtubi, Yaum al-Faza'i al-Akbar, hlm. 155
 5. Ibnu Hanbal, Musnad, jld. 2, hlm. 441
 6. Ayyasyi, Kitab al-Tafsir, jld. 2, hlm. 314
 7. Thabathabai, Tafsir al-Mizan, jld. 1, hlm. 178; Makarim Syirazi, Tafsir Nemuneh, jld. 12, hlm. 232; Jawadi Amuli, Tafsir Tasnim, jld. 4, hlm. 285
 8. Thabrisi, Majma' al-Bayan, jld. 6, hlm. 671; Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah, jld. 4, hlm. 57; 'Arusi Huwaizi, Tafsir Nur al-Tsaqalain, jld. 3, hlm. 206
 9. Makarim Syirazi, Tafsir Nemuneh, jld. 12, hlm. 231-232
 10. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 101, hlm. 292
 11. Makarim Syirazi, Tafsir Nemuneh, jld. 12, hlm. 231-232

Daftar Pustaka

 • Ibnu Arabi, Muhyiddin. Futuhāt Makkiyah. Qom: Muassasah Al al-Bait li Ihya al-Turast, tth.
 • Bahrani, Sayid Hasyim. Al-Burhan di Tafsir al-Quran. Teheran: Bon yad Bi'tsat, 1416 H.
 • Jawadi Amuli, Abdullah.Tafsir Tasnim. Qom: Markaz-e Nashr-e Isra', 1378 HS.
 • Syubbar, Sayid Abdullah. Tafsir al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Balaghah li al-Thba'ah wa al-Nasyr, 1412 H.
 • Ibnu Hanbal, Ahmad. Musnad. Beirut: Dar Shadir, tth.
 • Thabathabai, Sayid Muhammah Husain. Tafsir al-Mizan. Qom: Daftar-e Intisyarat-e Islami, 1377 HS.
 • Thabrisi, Fadhl bin Hasan. Tafsir Jawami' al-Jami'. Teheran: Intisyarat-e Daneshgah-e Tehran va Mudiriyat-e Hauzah Ilmiah Qom, 1377 HS.
 • Thabrisi, Fadhl bin Hasan. Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Teheran: Intisyarat-e Nashir Khosru, 1372 HS.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth.
 • 'Arusi Huwaizi, Abdu Ali bin Jumah. Tafsir Nur al-Tsaqalain. Qom: Intisyarat-e Ismailiyan, 1415 H.
 • Ayyasyi, Muhammad bin Mas'ud. Kitab al-Tafsir. Teheran: Chabkhaneh Ilmiah, 1380 H.
 • Fakhrurrazi, Muhammad bin Imran. Mafātih al-Ghaib. Beirut: Dsr Ihya al-Turats al-Arabi, 1420 H.
 • Faidh Kasyani, Mullahusan. Tafsir al-Shafi. Teheran: Intisyarat al-Shadr, 1415 H.
 • Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. Yaum al-Faza'i al-Akbar. Diteliti oleh Muhammad Ibrahim Salim. Mesir: Al-Thab'u wa al-Nasyr Maktabah al-Quran, tth.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar li Durar Akhbar al-Aimmah al-Athhar. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1403 H.
 • Makarim Syirazi, Nashir dkk. Tafsir Nemuneh. Qom: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1370 HS.