Sariyyah

Prioritas: b, Kualitas: b
tanpa navbox
Dari wikishia

Sariyyah (bahasa Arab: سرِيَّة) atau Ba'ats (بعث) adalah perang-perang di zaman Nabi Saw yang tidak dihadiri langsung oleh beliau dan dikomandani oleh salah seorang sahabat.

Arti Sariyyah

Mengenai penamaan Sariyyah ada dua kemungkinan:[1]

 1. Sariyyah adalah bala tentara yang jumlah pasukannya maksimal 400 orang. Dengan kata lain, bala tentara ini adalah hasil pilihan dari satu pasukan.
 2. Kelompok ini atau bala tentara ini diutus secara tersembunyi (sirri)

Tentu saja, kemungkinan kedua tidak benar. Sebab, kata "Sirr" secara bahasa bukan "Sariy".

Jumlah Sariyyah Rasulullah Saw

Ibnu Ishak mengatakan, Ba'ats dan Sariyyah Rasulullah Saw berjumlah 38. Mas'udi di antara ahi sejarah yang menukilkan 35 Ba'ats dan Sariyyah, Thabari menukilkan 48 Sariyyah dan sebagian lagi menukilkan 68 Ba'ats dan Sariyyah. Thabrisi dalam kitab I'lamul Wara menulis 36 Sariyyah.[2]

Nama Sariyyah Pasukan Islam Komandan Pasukan Musuh Komandan Lokasi Zaman Hasil
Sariyyah Abdullah bin Jahsy 8 orang Muhajirin Abdullah bin Jahsy 4 orang Amr bin al-Hadhrami Nakhlah Rajab, 2 H kaum musyrikin terbunuh dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang untuk yang pertama kalinya
Sariyyah Zaid bin Hāritsah 100 pejalan kaki Zaid bin Hāritsah Kafilah Quraisy Sofwan bin Umayyah Qaradah Rabiul Awal, tahun 2 H kaum musyrikin meninggalkan tempat
Sariyyah Abu Salamah 150 penunggang dan pejalan kaki Abu Salamah Bani Asad Thalaihah --- Dzulhijjah, tahun 2 H Kekalahan dan kaburnya Bani Asad
Sariyyah Abdullah bin Unais tahap pencairan informasi Abdullah bin Unais Bani Lahyan Khalid bin Abu Sufyan Nukhailah Dzulhijjah, 2 H Khalid terbunuh dan porak-porandanya pasukan bani Lahyan
Sariyyah Abdullah bin Utaik 1 orang Abdullah bin Utaik Yahudi Khaibar tidak jelas Khaibar Dzulkaidah, tahun 5 H terbunuhnya Abu Haqiq
Sariyyah 'Ukasyah 40 pejalan kaki 'Ukasyah bani Asad Kabilah Bani Asad tidak jelas Ghamr Rabiul Awal, tahun 6 H Bani Asad melarikan diri dan 200 ekor unta menjadi rampasan perang
Sariyyah Muhammad bin Muslimah 10 orang Muhammad bin Muslimah Bani Tsa'labah tidak jelas Dzulqisshah Rabiul Awal, 6 H ---
Sariyyah Ibnu Ubaidah 40 orang Abu Ubaidah Jarrah Bani Muharib tidak jelas Dzulqisshah Rabiul Awal, 6 H --
Sariyyah Zaid bin Hāritsah 40 orang Zaid bin Hāritsah Bani Salim tidak jelas Jamum Rabiul Awal, 6 H kaum musyrikin melarikan diri dan kambing-kambing mereka menjadi rampasan perang.
Sariyyah Zaid bin Hāritsah 40 orang Bani Salim konvoi Quraisy tidak jelas 'Aish Jumadil Awal, 6 H mengambil konvoi dan tawanan.
Sariyyah Abdurrahman bin 'Auf 15 orang Abdurrahman Bani Kalb tidak jelas Dumah al- Jandal Sya'ban, 6 H Kabilah Ka'ab masuk Islam.
Sariyyah Abu Qatadah 5 orang Abu Qatadah Bathn Iftaham tidak jelas Bathn Idham Ramadhan, tahun 8 H kemenagan kaum muslmin.
Sariyyah Ali bin Abi Thalib As 150 orang Ali As Mahalle Al Hatim tidak jelas Kabilah Thai' Rabiul Akhir, tahun 9 H kemenangan dan runtuhnya berhala Falas
Sariyyah Ali bin Abi Thalib As 300 orang Ali As masyarakat Yaman --- Yaman Ramadan, tahun10 H kemenangan total
Sariyyah Ali bin Abi Thalib 100 orang Ali As kabilah Sa'ad tidak jelas Fadak Sya'ban, tahun 8 H kemenangan tanpa pertempuran militer
Sariyyah Zaid bin Hāritsah 100 orang Zaid Kabilah Badar Ummu Qarnad Wadi al-Qura Sya'ban, 6 H terbunuhnya Amir bin Zari' dan pengambilan tawanan
Sariyyah Abdullah bin Rawahah 30 orang Abdullah Kabilah Amir bin Zari' Amir bin Zari' Wadi al-Qura Syawal, 6 H penawanan dan pembunuhan
Sariyyah Karaz bin Jabir Ghabri 20 penunggang Karaz 'Araniyan tidak jelas --- --- terbunuhnya 2 orang musyrik dan tidak terjangkaunya Abu Sufyan
Sariyyah Amr bin Umayyah Namiri 2 orang Amr Abu Sufyan --- Mekah --- terbunuhnya 2 orang musyrik dan tidak terjangkaunya Abu Sufyan
Sariyyah Umar bin Khattab 30 orang Umar --- --- Turbah Syaban, 8 H kembali tanpa pertempuran
Sariyyah Abu Bakar --- --- --- --- Fadak Syaban, 7 H penghukuman Bani Kilab
Sariyyah Basyir 30 orang Umar kabilah Bani Murrah --- Fadak 8 H terbunuhnya sejumlah muslimin dan lukanya komandan
Sariyyah Zubair bin Awwam --- Zubair --- --- Fadak 8 H kemenangan Zubair
Sariyyah Ghalib Laits 130 orang Ghalib --- --- Najd Ramadan, 7 H kemenangan kaum musyrikin
Sariyyah Basyir Saad Anshari 300 orang Basyir --- ---- Yaman Ramadan, 7 H penghukuman Bani Salim
Sariyyah Abul 'Auja 50 orang Abul 'Auja --- --- Diyar Bani Salim Dzulhijjah, 7 H kekalahan kaum muslimin
Sariyyah Laits beberapa orang Ghalib sekelompok musyrikin tidak jelas Kuyah Shafar, 8 H kemenangan dan rampasan perang
Sariyyah Ghalib Laits 2000 orang Ghalib Bani Sharrah tidak jelas Fadak Shafar, 8 H kemenangan dan perolehan rampasan perang
Sariyyah Syuja' bin Wahab 24 orang Ghalib sejumlah musyrikin tidak jelas --- Rabiul Awal, 8 H penghukuman dan pemberian sanksi
Sariyyah Ka'ab 25 orang Ka'ab --- --- Dzat Athlah ---- penghukuman dan pengambilan rampasan perang
Sariyyah Khabth 300 orang Khabth Juhnah --- --- 8 H tanpa pertempuran
Sariyyah Abu Qatadah 15 orang Abu Qatadah Hadhir --- Hadhrah Ramadan, 8 H penghukuman dan perampasan kambing-kambing sebagai ghanimah
Sariyyah Hamzah 30 orang dari Muhajirin Hamzah bin Abdul Mutthalib 300 penunggang Abu Jahal bin Hisyam Ahmish Ramadan, 1 H tanpa pertempuran
Sariyyah Ubaidah bin Hārits 60 orang Ubaidah bin Hārits 200 penunggang dan pejalan kaki Abu Sufyan Sahara Rabigh Syawal, 1 H hanya satu anak panah yang dilemparkan oleh Sa'ad
Sariyyah Sa'ad bin Abi Waqqash 30 orang Muhajirin Saad bin Abi Waqqash --- ---- Kharrar Dzulkaidah, 1 H Musyrikin melarikan diri
Sariyyah Khalib bin Walid --- --- --- ---- Bahran Rabiul Awal, 10 H ---
Sariyyah Khalib bin Walid --- --- --- ---- Yaman --- ---
Sariyyah Usamahh bin Zaid --- ---- ---- --- Bulqa' Mautah Shafar, 11 H ---[3]

Nama dan Urutan Historis Sariyyah-Sariyyah Rasulullah Saw

 1. Sariyyah Hamzah bin Abdul Mutthalib ke tepi laut di kawasan Aish pada tahu kedua setelah perang Abwa.
 2. Sariyyah Ubaidah bin Hārits bin Mutthalib ke kawasan bawah Tsaniah al-Murrah pada tahun kedua setelah perang Abwa.[4]
 3. Sariyyah Sa'ad bin Abi Waqqash ke Kharrar, sebuah penampungan air di Juhfah, setelah Sariyyah Hamzah pada tahun kedua.
 4. Sariyyah Abdullah bin Jahsy ke Nakhlah pada bulan Rajab setelah Badar pertama.
 5. Sariyyah Umair bin Adi[5] pada bulan Ramadhan tahun kedua.
 6. Sariyyah Salim bin Umair untuk membunuh Abi Afk –Syawal, tahun 2 H.
 7. Sariyyah Muhammad bin Muslimah untuk membunuh Ka'ab bin Asyraf- Rabiul Awal, tahun 3 H.
 8. Sariyyah Murtsad bin Abi Murtsad Ghanawi: Sariyyah Raji'- Shafar tahun 4 H.[6]
 9. Sariyyah Hamza bin Abdul Mutthalib ke tepi pantai di kawasan 'Aish – tahun 2 H setelah perang Abwa.
 10. Sariyyah Mundzir bin 'Amr: Sariyyah Bi'r Ma'unah – Shafar 4 H[7]
 11. Sariyyah Abu Salamah bin Abdul Asad daerah Qathn – Muharram tahun 4 H
 12. Sariyyah Abdullah bin Unais Juhani untuk membunuh Sufyan bin Khalid bin Nabih Hadzli Lahyani – Muharram, 4 H
 13. Sariyyah Amr bin Umayyah Dhamri dan Salamah bin Aslam bin Huraisy ke Mekah melawan Abu Sufyan – Dzulhijjah, 4 H[8]
 14. Sariyyah Abu 'Ubaidah bin Jarrah ke Saiful Bahr – Dzulhijjah, 5 H[9]
 15. Sariyyah Abdullah bin 'Atik untuk membunuh Abu Rafi' Sallam bin Abi al-Haqiq – Ramadhan, 6 H
 16. Sariyyah Muhammad bin Muslimah ke Qarta' melawan Bani Bakr bin Kilab – Muharram, 6 H
 17. Sariyyah Umar bin Khattab dari Bani Lahyan atas Qarra – Rabiul Awal, 6 H
 18. Sariyyah Hilal bin Harits Muzani dari Bani Lahyan melawan Bani Malik bin Fihr – Rabiul Awal, 6 H
 19. Sariyyah Basyar bin Suwaid Juhani dari Bani Lahyan melawan Bani Harits bin Kinanah – Rabiul Awal, 6 H
 20. Sariyyah Sa'ad bin 'Ibadah Juhani ke Ghamim – Rabiul Awal, 6 H
 21. Sariyyah 'Ukasyah bin Muhsin Asadi ke Ghamr, sungai dari Bani Asad – Rabiul Awal, 6 H
 22. Sariyyah Muhammad bin Muslimah ke Dzilqisshah melawan Bani Tsa'labah dan Bani 'Awal – Rabiul Akhir, 6 H
 23. Sariyyah Abu 'Ubaidah bin Jarrah ke Dzilqisshah melawan Bani Tsa'labah dan Bani 'Awal – Rabiul Akhir, 6 H
 24. Sariyyah Abu 'Ubaidah bin Jarrah ke Dzilqisshah di jalan Irak
 25. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke Jamum, bumi Bani Salim[10]
 26. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke 'Aish – Jumadil Awal, 6 H
 27. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke Turf – Jumadil Akhir, 6 H
 28. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke Hismi melawan Judzam–Jumadil Akhir, 6 H
 29. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke Madyan[11]
 30. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke Wadi al-Qura melawan Umm Qurfa – Rajab, 6 H
 31. Sariyyah Ali bin Abi Thalib As ke Fadak melawan Sa'ad bin Bakr – Sya'ban, 6 H
 32. Sariyyah Abdurrahman bin 'Auf ke Dumah al-Jandal melawan Bani Kalb - 6 H
 33. Sariyyah Abu 'Ubaidah bin Jarrah ke dua gunung Aja' dan Salma[12]
 34. Sariyyah Zaid bin Hāritsah ke Wadi al-Qura – Ramadan, 6 H
 35. Sariyyah Abdullah bin Rawahah ke Khaibar [13]
 36. Sariyyah 'Abd Allah bin Rawaha ke Khaybar melawan Yasir bin Razam – Syawal, 6 H
 37. Sariyyah Kurz bin Jabir Fihri ke Dzi al-Jadr – Syawal 6 H
 38. Sariyyah Umar bin Khattab ke Turbah – Sya'ban 7 H
 39. Sariyyah Abu Bakr ke Najd melawan Bani Kilab – Sya'ban 7 H
 40. Sariyyah Basyir bin Sa'ad ke Fadak melawan Bani Marrah – Sya'ban 7 H
 41. Sariyyah Zubair bin 'Awwam ke Fadak melawan Bani Marrah
 42. Sariyyah Ghalib bin 'Abdullah laitsi melawan Bani Tsa'labah dan Bani 'Awal – Ramadan 7 H
 43. Sariyyah Basyir bin Sa'ad ke Yaman dan Jabbar di Khaibar[14]
 44. Sariyyah Ibnu Abil 'Auja' melawan Bani Salim – Dzulhijjah 7 H
 45. Sariyyah Abdullah bin Abi Hadrad Aslami ke Ghabah - Dzulhijjah 7 H
 46. Sariyyah Mahishah bin Mas'ud ke Fadak - Dzulhijja 7 H
 47. Sariyyah Abdullah bin Abi Hadrad ke Idm - Dzulhijjah 7 H
 48. Sariyyah Ghalib bin Abdullah Laitsi ke Kadid melawan Bani Mulawwah – Shafar 8 H[15]
 49. Sariyyah Ghalib bin Abdullah Laitsi ke Fadak melawan Bani Marrah – Shafar 8 H
 50. Sariyyah Ka'ab bin 'Umair Ghifari ke Dzat Athlah di Syam – Rabiul Awal, 8 H
 51. Sariyyah Syuja' bin Wahab Asadi ke Si: sungai Dzat 'Irq – Rabiul Awal 8 H
 52. Sariyyah 'Uyainah bin Hishn Fazari melawan Bani al-'Anbar
 53. Sariyyah Qutbah bin 'Amir bin Hadidah ke Tabalah melawan kabilah Khasy'am setelah Sariyyah Syuja' bin Wahab
 54. Sariyyah Mu'tah – Jumadil Awal, 8 H
 55. Sariyyah 'Amr bin 'Ash: Sariyyah Dzat al-Salāsil, sungai di sebelah Wadi al-Qura melawan Bali dan Qudha'ah – Jumadil Akhir, 8 H
 56. Sariyyah Abu 'Ubaida bin Jarrah: Sariyyah Khabth melawan Juhainah – Rajab, 8 H
 57. Sariyyah Abu Qatadah bin Rib'i al-Anshari ke Khadhra di Najd, tempat tinggal Muharib, melawan Ghathfan – Sya'ban, 8 H
 58. Sariyyah Abu Qutadah ke Batn Idhm – Ramadan, 8 H[16]
 59. Sariyyah Khalid bin Walid untuk menghancurkan tempat berhala 'Uzza[17]
 60. Sariyyah Abu 'Amir Asy'ari ke Authas – setelah perang Hunain[18]
 61. Sariyyah 'Amr bin 'Ash ke Ruhath untuk menghancurkan tempat berhala Suwa' – Ramadan, 8 H
 62. Sariyyah Sa'ad bin Zaid Asyhali ke Mutsallal untuk menghangcurkan tempat berhala Manat – Ramadan, 8 H
 63. Sariyyah Khalid bin Sa'id bin 'Ash ke 'Aranah – Ramadan, 8 H
 64. Sariyyah Hisyam bin 'Ash ke Yalamlam – Ramadan, 8 H
 65. Sariyyah Thufail bin 'Amr Dausi untuk menghancurkan tempat berhala Dzi l-Kaffain berhala 'Amr bin Humamah Dausi – Syawal, 8 H
 66. Sariyyah Ghalib bin Abdullah melawan Bani Madlaj (setelah pembukaan Kota Mekah)
 67. Sariyyah 'Amr bin Umayyah melawan Bani Hudzail setelah pembukaan kota Mekah
 68. Sariyyah Abdullah bin Suhail bin 'Amr melawan Bani Ma'ish dan Muharib bin Fihr – pasca pembukaan kota Mekah
 69. Sariyyah Khalid bin Walid melawan Bani Judzaimah
 70. Sariyyah Dhahhak bin Sufyan Kilabi melawan Bani Kilab – Rabiul Awal, 9 H
 71. Sariyyah-sariyyah yang menawan Tsumamah bin Atsal Hanafi.[19]
 72. Sariyyah 'Alqamah bin Mujazziz Madlaji ke bandar Syu'aibiyya – Rabiul Akhir, 9 H
 73. Sariyyah 'Ukasyah bin Muhsin Asadi ke Janab, bumi 'Adzirah wa Bala – Rabiul Akhir, 9 H
 74. Sariyyah 'Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan tempat berhala Fals dari Bani Thai' – Rabiul Akhir, 9 H
 75. Sariyyah Khalid bin Walid ke Daumah al-Jandal melawan Ukaid bin Abdul Malik – Rabiul Akhir, 9 H
 76. Sariyyah Khalid bin Walid melawan Bani Harits bin Ka'ab – Rabiul Akhir atau Jumadil Awal, 9 H
 77. Sariyyah Usamah bin Zaid ke Abna di kawasan Balqa' – Shafar, 10 H
 78. Sariyyah Khalid bin Walid melawan Bani Abdul Madan di Najran – Rabiul Awal, 10 H
 79. Sariyyah Ali bin Abi Thalib ke Yaman – Ramadan, 10 H.[20]
 80. Sariyyah Khalid bin Walid ke Yaman[21]
 81. Sariyyah Usamah bin Zaid ke Balqa', Adzra'āt and Mu'tah – Shafar, 11 H
 82. Sariyyah Bani 'Abbas

Devinisi Beberapa Kata

Mas'udi menulis:

 • "Sarāyā" adalah pasukan 300 sampai 500 orang yang keluar di malam hari.
 • "Sawārib" adalah kelompok-kelompok yang keluar di siang hari.
 • "Manāsir" adalah pasukan yang terbentuk lebih dari 500 orang dan kurang dari 800 orang.
 • "Jaisy" adalah bala tentara yang jumlahnya mencapai 800 orang.
 • "Khasykhasy" adalah pasukan yang jumlahnya lebih dari 800 orang dan kurang dari 1000 orang.
 • Jaisy "Azlam" adalah bala tentara yang jumlahnya mencapai 1000 orang.
 • "Jaisy Jahfal" adalah bala tentara yang jumlahnya mencapai 4000 orang.
 • "Jaisy Jarrār" adalah bala tentara yang jumlahnya mencapai 12000 orang.
 • Jika "Sarāyā" dan "Sawārib" setelah keluar berpecah-pecah, maka jika pecahan itu kurang dari 40 orang disebut "Jarāid", jika 40 dan kurang dari 300 orang disebut "Maqānib", dan jika 300 hingga kurang dari 500 orang disebut "Jamārāt". Dan bila yang dikirim 40 orang laki-laki maka mereka disebut "'Ashabah".
 • "Kutaibah" adalah pasukan yang terbentuk dan tidak berpecah-pecah.
 • "Hudhairah" adalah pasukan yang kurang dari 10 orang yang dikirim ke perang
 • "Ar'an" adalah pasukan besar yang tiada tandingannya.
 • "Khamis" adalah pasukan besar.[22]

Catatan Kaki

 1. Al-Nihayah, jld.2, hlm.159
 2. I'lamul Wara, hlm.69-70
 3. Hasani, hlm. 91-93
 4. Mengenai mana yang awal dan akhir atau bersamaannya dua Sariyyah ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ahli sejarah menulis bahwa Sariyyah 'Ubaidah lebih dahulu terjadi, dan sebagian yang lain memandang kedua-duanya terjadi bersamaan
 5. Jawami' al-Sirah Amr bin Adi( hlm.21, penerbit Darul Ma'arif Mesir). Untuk membunuh Ashma putri Marwan
 6. Imta'ul Asma', jld.1, hlm.174
 7. Imta' al-Asma' , jld.1, hlm.170
 8. Mas'udi, al-Tanbih, hlm.213
 9. Mas'udi, al-Tanbih, hlm.217
 10. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi, jld.4 hlm.284
 11. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi, jld.4 hlm. 312
 12. Mas'udi, al-Tanbih, hlm.218
 13. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi, jld.4 hlm.292
 14. Muqrizi, Imta' al-Asma' , jld.1 hlm.335; Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi, jld.4 hlm.284
 15. Muqrizi, Imta' al-Asma' , jld.1 hlm.342-343; Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi, jld.4 hlm.282
 16. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi', jld.4 hlm.296
 17. Halabi, al-Sirah, jld.3 hlm.221
 18. Halabi, al-Sirah, jld.3 hlm.225
 19. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi', jld.4 hlm.315
 20. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi', jld.4 hlm.319
 21. Ibnu Ishaq, Sirah al-Nabi', jld.4 hlm.319
 22. Āyati, Tarikhe Peyambar, hlm.283

Daftar Pustaka

 • Āyati, Muhammad Ibrahim, Tarikhe Payambare Islam, Teheran, Universitas Teheran, 1420 H
 • Ibnu Ishak, Sirah al-Nabi, penerbit Mostafa al-Halabi, 1355 H.
 • Ibnu Atsir, Mubarak bin Muhammad, al-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar, Qom, Yayasan Percetakan Ismailiyan, 1376 H.
 • Hasani, Ali Kabar, Tarikhe Tahlili-e Shadre Islam, Teheran, penerbit Payam Nur.
 • Thabrisi, Fadhl bin Hasan, I'lāmul Wara bi A'lāmil Huda, riset: Ali Akbar Ghaffari, Bairut, Darul Makrifah, 1399 H.
 • Miqrizi, Ahmad bin Ali, Imtā'ul Asmā', Bairut, Darul Kutub al-Ilmiah.
 • Mas'udi, Ali bin Husain, al-Tanbih wa al-Isyrāf, Teheran, penerbit Ilmi Farhanggi, 1397 H