Hadis Safinah

Prioritas: aa, Kualitas: b
tanpa referensi
Dari wikishia

Hadis Safinah (bahasa Arab: حدیث السفینة) adalah riwayat yang masyhur dari Nabi Muhammad saw, memuat sabda beliau yang mengumpamakan Ahlulbaitnya sebagai sebuah bahtera penyelamat umat Islam.

Matan Hadis

Hadis Safinah dalam kitab-kitab muktabar Syiah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari dari Nabi Muhammad saw yang bersabda,

"إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ دَخَلَهَا نَجَی، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ"

"Sesungguhnya pemisalan Ahlulbaitku di antara kalian laksana bahtera Nabi Nuh as. Barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat dan barang siapa yang enggan menaikinya, maka ia akan tenggelam dan binasa." [1][2][3][4][5][6]

Hadis Safinah dalam Literatur Ahlusunnah

Hadis ini juga terdapat dalam literatur Ahlusunnah. [7] Di antaranya sebagaimana yang dituliskan oleh Hakim al-Naisyaburi salah seorang ahli hadis terkemuka dikalangan Ahlusunnah. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya sebagai berikut:

"قال رسول الله: مَثَلُ اهل بیتی مَثَل سفینة نوح، من رکبها نجی و من تخلّف عنها غَرِق"

Rasulullah saw bersabda, "Perumpamaan Ahlulbaitku laksana bahtera Nabi Nuh as. Barangsiapa yang menaikinya, maka ia selamat. Dan barangsiapa yang berpaling darinya maka ia akan tenggelam dan binasa." [8]

Al-Hakim kemudian menuliskan, "Hadis ini shahih sesuai persyaratan Muslim." Maksudnya hadis tersebut derajat dan kedudukannya sama dengan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, kitab paling muktabar kedua di sisi Ahlusunnah. [9]

Catatan Kaki

 1. Hur 'Āmuli, Wasāil al Syi'ah, jld. 27, hlm. 35, hadits 33145.
 2. Syaikh Thusi, al-Āmāli, hlm. 633.
 3. Dailami, Irsyād al-Qulūb, jld. 2, hlm. 306.
 4. Syaikh Shaduq, 'Uyūn Akhbār al Ridhā, jld. 2, hlm. 27.
 5. Shadūq, al-Amāli, hlm. 269, hadits 18.
 6. Thabrisi, al-Ihtijāj, jld. 1, hlm. 273.
 7. Majma' al Zawāid Haitami, jld. 9, hlm. 168.
 8. Hākim Naisyāburi, al-Mustadrak 'alā al-Shahihain, jld. 2, hlm. 343.
 9. Hākim Naisyāburi, al-Mustadrak 'alā al-Shahihain, jld. 2, hlm. 343.

Daftar Pustaka

 • Hurr 'Amili, Muhammad bin Hasan, Wasāil al-Syiah, Qum, Alu al-Bait, 1409 H.
 • Thabrani, Hafidz Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad, al-Mu'jam al-Kabir, Riset oleh Hamadi 'Abd al-Majid Salafi, Beirut, Dār Ahyā al-Turat al-Arabi, 1404 H.
 • Hakim Naisyaburi, Hafidz Abi Abdullah, al-Mustadrak 'ala al-Shahihain, Beirut Dār al-Ma'rifah, tanpa tahun.
 • Syaikh Thusi, al-Amali, Qom, Dar al-Tsaqafah, 1414 H.
 • Dailami, Hasan bin Aba al-Hasan, Irsyād al-Qulub, Qom, Syarif Radhi, 1412 H.
 • Syaikh Shaduq, 'Uyun Akhbar al-Ridhā, Intisyarat Jahān, 1378 H.
 • Syaikh Shaduq, al-Amāli, Kitab Khane Islami, 1362 H.
 • Thabarsi, Abu Manshur Ahmad bin Ali, al-Ihtijāj, Masyhad, Nasyr Murtadha, 1403 H.