Prioritas: c, Kualitas: c

Darun Nadwa

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Darun Nadwah (bahasa Arab: دار النَدوَة) adalah tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy di Mekah pada masa pra-Islam guna mendiskusikan dan memutuskan berbagai perkara. Perkara penting yang pernah mereka diskusikan dan putuskan di antaranya adalah, perjanjian Khuza'ah dan Bani Hasyim, perencanaan Hilf al-Fudhul, dan konspirasi pembunuhan Nabi Muhammad saw.

Akar Kata

Makna asli 'nadwah' adalah perkumpulan. [1]

Pendirian

Tempat ini didirikan oleh Qushay bin Kilab. [2] Atas inisiatifnya itu, para kabilah Quraisy dapat berkumpul sehigga ia dijuluki sebagai Mujammi' (pengumpul). [3]

Darun Nadwah berada di rumah Qushay. [4] Letaknya di sebelah barat Masjidil Haram. Pintu rumahnya mengarah langsung ke Kakbah. [5]

Darun Nadwah adalah majelis permusyawaratan kaum Quraisy. Tempat ini dijadikan sebagai tempat berbagai acara penting, di antaranya, pengambilan kebijakan politik dan sosial, pengumuman perang, pernikahan, penobatan usia baligh bagi anak-anak perempuan serta pengenaan pakaian khusus untuk mereka, khitan anak-anak lelaki, dan titik pemberangkatan rombongan dagang Mekah. [6]

Pembangunan Darun Nadwah oleh Qushay sejatinya merupakan pondasi terbentuknya masyarakat madani di Mekah. [7] Sebab, selain Kakbah, rumah pertama yang dibangun adalah Darun Nadwah, kemudian orang-orang ikut membangun rumahnya masing-masing. [8]

Anggota

Seluruh anak Qushay adalah anggota Darun Nadwah. Masyarakat Quraisy lainnya dapat menjadi anggota dengan syarat minimal berumur 40 tahun, meski konon Abu Jahal diterima sebagai anggota pada umur 30 tahun. [9]

Setelah Qushay

Sepeninggal Qushay, Darun Nadwah dipimpin oleh anaknya yang bernama Abduddar. [10] Setelah terjadi perselisihan antara anak-anak Abduddar dan anak-anak Abdu Manaf terkait kepemimpinan berikutnya, pada akhirnya anak-anak Abduddar berhasil mendapatkannya. [11] Itu berlangsung hingga Hakim bin Hizam membeli Darun Nadwah dari Mansur bin Amir bin Hisyam bin Abdu Manaf bin Abduddar bin Qushay. [12] Setelah itu Ikrimah bin Hisyam membelinya dari Hakim bin Hizam. [13] Di masa Islam dia menjualnya kepada Muawiyah seharga 100.000 Dirham. [14] Muawiyah lalu menjadikan Darun Nadwah sebagai Darul Imarah Mekah. [15]

Di kemudian hari, pada era kekuasaan Bani Umayyah dan di awal kekuasaan Bani Abbasiah, Darun Nadwah menjadi tempat singgah para khalifah saat musim haji. [16] Di masanya, Harun mendirikan bangunan baru untuk persinggahan para khalifah. Selanjutnya bangunan asli Darun Nadwah dibiarkan roboh.

Pada akhir abad ke-3 H, di masa al-Mu'tadhid Billah (khalifah Abbasiah), bangunan tersebut mengalami pemugaran dan perombakan pada tiang dan atapnya lalu digabungkan ke Masjidil Haram. [17]

Sebagian Keputusan Penting di Darun Nadwah

Berikut adalah beberapa keputusan penting yang diambil di Darun Nadwah:

Catatan Kaki

 1. Khalil bin Ahmad, jld. 8, hlm. 76, item: ندو; Ibnu Duraid, jld. 2, hlm. 686; Jauhari item: ‌ندا‌
 2. Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 52; Thabari, jld. 2, hlm. 259
 3. Ibnu Kalabi, jld. 1, jld. 25; Ibnu Qutaibah, hlm. 70
 4. Ibnu Hisyam, jld. 1, hlm. 137, jld. 2, hlm. 124; Ibnu Atsir, jld. 2, hlm. 102
 5. Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 52; Ishthakri, hlm. 18
 6. Khalil bin Ahmad, jld. 8, hlm. 76; Ibnu Hisyam, jld. 1, hlm. 137; Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 52; Ya'qubi, jld. 1, hlm. 240; Thabari, jld. 2, hlm. 259-260
 7. Zaryab, hlm. 42
 8. Baladzuri, hlm. 52; Ya'qubi, jld. 1, hlm. 239
 9. Ibnu Duraid, jld. 1, hlm. 155; Zaryab, hlm. 42
 10. Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 55
 11. Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 58-59; Ibnu Atsir, jld. 2, hlm. 22
 12. Mush'ab bin Abdillah, hlm. 254
 13. Ibnu Khazm, hlm. 127
 14. Ibnu Kalabi, jld. 1, hlm. 66; Ibnu Habib, hlm. 21; Qas Ibnu Hazm, hlm. 121, yang meyakini Muawiyah membelinya dari Hakim bin Hazam.
 15. Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 59; Ibnu Habib, hlm. 21
 16. Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 59
 17. Ibnu Atsir, jld. 2, hlm. 23; Ibnu Abdul Haq, jld. 2, hlm. 508
 18. Ibnu Mas'ud, jld. 1, hlm. 66; Ibnu Habib, hlm. 89
 19. Mas'udi, jld. 3, hlm. 9
 20. Ibnu Hisyam, jld. 2, hlm. 124; Ibnu Sa'ad, jld. 1, hlm. 193-194

Daftar Pustaka

 • Abbas Zaryab. Sirah Rasulillah': az Aghāze Hijrat. Teheran: 1376 HS.
 • Ahmad bin Ishaq Ya'qubi. Tarikh Ya'qubi. Beirut: Dar Shadir, tanpa tahun. Cetakan offset Qom, tanpa tahun.
 • Ahmad bin Yahya Baladzuri. Kitab Futuh al-Buldān. Leiden: percetakan Dakhwain, 1866; cetakan offset Frankfurt, 1413 H/1992.
 • Ali bin Husain Mas'udi. Muruj adz-Dzahab wa Ma'ādin al-Jauhar. Beirut: percetakan Charles Pellat, 1965-1979.
 • EI, s.v. "Dar al-Nadwa" (by R. Paret).
 • Ibnu Abdul Haq. Marāshid al-Ithla'. Beirut: percetakan Ali Muhammad Bajawi, 1373-1374 H.
 • Ibnu Atsir. Al-Kāmil fi at-Tarikh. Beirut: 1385-1386 H, Percetakan Ofset, 1399-1402 H.
 • Ibnu Darid. Kitab al-Isytiqāq. Bagdad: perctakan Abdussalam Muhammad Harun, 1399 H.
 • Ibnu Darid. kitab Jamharah al-Lughah. Beirut: percetakan Ramzi Munir Ba'labaki, 1987-1988.
 • Ibnu Habib. Kitab al-Munammaq fi Akhbār Quraisy. Hydarabad: percetakan Khorsyid Ahmad Faruq, 1384 H/1964.
 • Ibnu Hamz. Jamharah Ansāb al-Arab. Beirut: 1403 H/1983.
 • Ibnu Hisyam. As-Sirah an-Nabawiyah. Kairo: percetakan Mustafa Saqa, Ibrahim Abyari dan Abdul Hafiz Syabli, 1355 H/ 1936. Cetakan ofset Beirut, tanpa tahun.
 • Ibnu Kalbi. Jamharah an-Nasab. Beirut: percetakan Naji Hasan, 1407 H/1986.
 • Ibnu Qutaibah. Al-Ma'ārif. Kairo: Percetakan: Tsirwat Ukasyah, 1969.
 • Ibnu Saad. Ath-Thabaqāt al-Kubra. Kairo: percetakan Ali Muhamamd Umar, 1421 H/2001.
 • Ibrahim bin Mhammad Isthahri. Masālik wa Mamālik. Terjemahan Persia abad ke-5/6 H. Teheran: percetakan Iraj Afsyar, 1340 HS, 1347 HS, 1348 HS.
 • Ismail bin Hamad Jauhari. Ash-Shihah: Taj al-Lughah wa Shihah al-Arabiyah. Beirut: Percetakan Ahmad Abdul Ghafur Athar, tanpa tahun. Cetakan offset Teheran, 1368 HS.
 • Khalil bin Ahmad. Kitab al-Ain. Qom: percetakan Mahdi Makhzumi dan Ibrahim Samirai, 1405 H.
 • Muhammad bin Jarir Thabari. Tarikh ath-Thabari: Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Beirut: percetakan Muhammad Abul Fadhl Ibrahim, 1382-1387 H/1962-1967.
 • Mush'ab bin Abdullah. Kitab Nasabu Quraisy. Kairo: percetakan Lui Perroncel, 1953.