Prioritas: c, Kualitas: b

Tsiql Asghar

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Tsiql Asghar (bahasa Arab: الثِقْل الاصغر) adalah penyebutan untuk itrah Nabi Muhammad saw dalam hadis tsaqalain. Tsiql artinya adalah beban yang berat [1] dan tsaqal artinya segala sesuatu yang bernilai dan berharga. [2] Firuz Abadi (w. 817 H) dalam kitab al-Qamus al-Muhith menyebutkan kata tsaqalain dalam Hadis Tsaqalain diambil dari kata tsaqal. [3]

Nabi Muhammad saw dalam Hadis Tsaqalain, menyebut keturunannya sebagai tsiql ashgar dan Alquran sebagai tsiql akbar. Selama umat Islam berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. [4] Demikian pula Nabi Muhammad saw dal am Khutbah Ghadir menyebut Alquran sebagai Tsiql Akbar dan Ali as dan orang-orang suci dari keturunannya sebagai Tsiql Ashgar. [5]

Imam Ali as juga dalam khutbahnya [6] turut memperkenalkan dirinya kepada Kumayl bin Ziyad sebagai Tsiql Ashgar dan Alquran sebagai Tsiql Akbar. [7]

Menurut Ayatullah Jawadi Amuli, mufasir Syiah, Ahlulbait menurut alam lahiriah dan dalam bidang pengajaran dan pemahaman ajaran agama adalah tsiql asghar, namun dalam kedudukan spritual dan di alam batin, tidak kalah dengan Alquran. [8] Menurut sebuah riwayat, Imam Ali as menyebut Alquran adalah kitab yang bisu sementara dirinya dia perkenalkan sebagai kitab yang berbicara. [9]

Imam Khomeini dalam surat wasiat politiknya menyebut Ahlulbait as sebagai Tsiql Kabir. [10]

Lihat Juga

Catatan Kaki

Daftar Pustaka

  • Ayasyi, Muhammad bin Mas'ud. Tafsir al-Ayasyi.Riset. Sayyid Hasyim Rasuli Mahallati. Tehran: Cet. Ilmiah, 1380 H.
  • Bahrani, Ibnu Maitsam. Syarh Nahjul Balaghah. Qom: cet. Haidari, 1404 H.
  • Fairuzabadi. Al-Qamus al-Muhith.Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1412 H.
  • Husaini Dashti, Sayyid Mustafa. Ma'arif wa Ma'arif Dairat al-Ma'arif Jami' Islami.Tehran: Muassasah Farhanggi Araheh, 1379 HS.
  • Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukarram. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1411 H.
  • Jawadi Amuli, Abdullah. Tasnim. Qom: Markas Nasyr Isra', 1385 HS.
  • Khui, Mirza Habibullah. Minhaj al-Bara'ah fi Syarh Nahjul Balaghah. Editor Sayyid Ibrahim Miyanji. Teheran: Maktabah al-Islamiyyah, 1400 H.
  • Majlisi, Muhammad Bagir. Bihar al-Anwar. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1390 H.
  • Ya’qubi, Ahmad. Tarikh Ya'qubi. Beirut: Dar Shadir, tanpa tahun.