Tahun 3 Hijriah

Dari wikishia
(Dialihkan dari 3 H)
abad: Abad ke-1 SMAbad ke-1Abad ke-2
tahun: 1 SM 134 5 6

Tahun 3 Hijriah permulaannya bertepatan dengan 27 Juni 624 dan akhirnya bertepatan dengan 15 Juni 625.

Hari kerlahiran Imam Hasan Mujtaba as, kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, syahdah Hamzah bin Abdul Mutthalib paman Nabi saw dan Hanzhalah bin Abi 'Amir termasuk di antara peristiwa ini yang terjadi di tahun ini.

Peristiwa

Kelahiran

Kematian

Catakan Kaki

 1. Waqidi, al-Maghazi, jil. 1, hlm. 199, 1966 M
 2. Ibnu Ishaq, al-Sira wa al-Maghazi, hlm. 324
 3. Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 3, hlm. 107-108, 1355 H
 4. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld. 1, hlm. 374, 1417 H
 5. Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 3, hlm. 50, 1355 H
 6. Mas'udi, al-Tanbih wa al-Isyraf, hlm. 212
 7. Ibnu Qutaibah, al-Ma'arif, hlm. 158, 1960 M
 8. Ibnu Hajar, al-Ishabah, jld. 8, hlm. 157
 9. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 2, hlm. 545
 10. Thabari, Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 537; Syekh Mufid, al-Irsyad, jld. 2, hlm. 3; Irbili, kasyf al-Gummah, jld. 2, hlm. 80; Khatib Bagdadi, Tarikh bagdadi, jld. 1, hlm. 141
 11. Kulaini, al-Kafi, jld. 1, hlm. 461
 12. Amin, A'yan al-Syiah, jld. 6, hlm. 194
 13. Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasyq, jld. 20, hlm. 109 dan 112
 14. Waqidi, al-Maghazi, jld. 1, hlm. 199
 15. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld. 9, hlm. 408
 16. Ibnu Abdil Bar, al-Isti'ab, jld. 1, hlm. 381
 17. Ibnu Sa'd, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 2, hlm. 3233

Daftar Pustaka