Prioritas: a, Kualitas: b

Salat Jum'at

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Salat Jumat)
Lompat ke: navigasi, cari
Salat Jumat di Masjid Al-Quds

Salat Jumat (bahasa Arab: صلاة الجمعة) adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada zuhur di hari Jumat sebagai ganti dari salat zuhur. Salat ini akan terlaksana (secara sah) dengan dihadiri minimal lima orang yang salah satunya adalah imam jumat. Sebelum melakukan salat jumat, imam harus menyampaikan dua khutbah kepada hadirin. Diantara kandungan khutbahnya adalah mengajak kepada ketakwaan.

Hukum fikih pelaksanaan salat ini dimuat dalam surah Al-Jumu'ah. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa salat Jumat merupakan hajinya orang-orang yang membutuhkan dan penyebab diampuninya dosa-dosa. Dan, sebagian riwayat menegaskan bahwa meninggalkan salat Jumat dapat mneyebabkan kemunafikan dan kefakiran. Salat jumat pada masa kehadiran para Imam Maksum hukumnya wajib dan pada masa kegaiban, menurut mayoritas para marja hukumnya adalah wajib Takhyiri.

Di Iran, salat Jumat pada masa pemerintahan Syah Ismail Shafawi ramai dilaksanakan, kemudian didirikan di berbagai kota-kota besar. Pada periode kerepublikan Islam Iran, salat ini didirikan di semua kota-kota negeri ini.

Salat Jumat merupakan salah satu syiar sosial penting kaum muslimin sejak awal Islam, dan dianggap sebagai simbol-simbol solidaritas dan persatuan mereka. Dengan memperhatikan masalah-masalah sosial-politik khutbah-khutbah yang disampaikan, salat Jumat dikenal juga dengan salat ibadah-politik.

Furu'uddin

Salat

Wajib: Salat JumatSalat IdSalat AyatSalat Mayit


Ibadah-ibadah lainnya
PuasaKhumusZakatHajiJihadAmar Makruf dan Nahi MungkarTawalliTabarri


Hukum-hukum bersuci
WudhuMandiTayammumNajasatMuthahhirat


Hukum-hukum Perdata
PengacaraWasiatGaransiJaminanWarisan


Hukum-hukum Keluarga
PerkawinanPerkawinan TemporerPoligamiTalakMaharMenyusuiJimakKenikmatanMahram


Hukum-hukum Yudisial
Putusan HakimBatasan-batasan hukumQishash


Hukum-hukum Ekonomi
Jual Beli (penjualan)SewaKreditRiba


Hukum-hukum Lain
HijabSedekahNazarTaklidMakanan dan MinumanWakaf


Pranala Terkait
BalighFikihHukum-hukum SyariatBuku Panduan Fatwa-fatwaWajibHaramMustahabMubahMakruhDua Kalimat Syahadat

Salat Jumat di Lapangan El-Tahrir- Kairo
Salat Jumat di India-Masjid Fatih Poor

Urgensi dan Kedudukan Salat Jumat

Dalam surah al-Jumu'ah, Allah swt secara tegas mengajak kaum mukminin untuk hadir dalam salat Jumat dan berfirman:

﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون﴿
"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu". [1]

Dan dalam riwayat-riwayat juga dijelaskan tentang urgensi dan kedudukan salat Jumat dengan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

 • Pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu. [2]
 • Hadir dalam salat Jumat secara berkesinambungan adalah haji orang-orang fakir. [3]
 • Peringan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. [4]
 • Pahala yang melimpah di setiap langkah menuju salat Jumat. [5]
 • Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. [6]
 • Orang yang bergegas menuju salat Jumat akan tergolong para pendahulu ke surga. [7]
 • Meninggalkan salat Jumat dengan keimaman para Imam Maksum [8]
 • Selama tiga minggu berturut-turut (dengan tanpa halangan) menyebabkan kemunafikan. [9]
 • Meremehkannya menyebabkan kesengsaraan dan ketidakberkahan. [10]
 • Imam Ali as membebaskan sebagian orang-orang yang dipenjara guna berpartisipasi dalam salat Jumat [11].

Fukaha mazhab Islam dengan memperhatikan ayat-ayat surah Al-Jumu'ah menganggap perlu meninggalkan tindakan-tindakan yang menyebabkan keterlambatan dalam melaksanakan salat atau kehilangan salat Jumat.

Dalam referensi-referensi fikih mazhab-mazhab Islam terdapat kajian khusus tentang salat Jumat dalam bab salat (Kitāb al-Shalat). [12]

Penulisan karya-karya fikih dan artikel-artikel independen tentang salat Jumat karena kedudukan penting ibadah ini sudah ramai sekali sejak abad-abad pertama. [13] Pada periode Shafawiyah dan karena maraknya penyelenggaraan salat Jum'at di Iran, maka penulisan risalah-risalah fikih semakin serius.[14] Banyak sekali para fakih ternama menyusun risalah-risalah tentang salat Jumat dalam bahasa Arab dan Persia, dimana sebagian dari mereka membantah atau membela artikel-artikel lainnya. [15]

Artikel-artikel ini berdasarkan sudut pandang fikih terbagi menjadi empat bagian: Risalah-risalah yang menetapkan wajib aini salat Jumat, risalah yang menetapkan kebolehan melaksanakan salat Jumat atau wajib takhyiri di masa kegaiban (Imam Mahdi Ajf), risalah yang membuktikan keharaman salat Jumat dan risalah yang pendapat para penulisnya tidaklah terlalu jelas. [16]

Hikmah Salat Jumat

Terdapat empat perkumpulan besar dan penting dalam agama Islam: Pertemuan-pertemuan harian yang diperoleh dalam salat berjamaah; perkumpulan mingguan yang diraih dalam acara-acara salat Jumat; perkumpulan dalam salat hari raya Idul Qurban dan hari raya Idul Fitri; dan perkumpulan haji yang dilakukan di samping Kakbah setiap tahun sekali.

Dengan memperhatikan penuturan masalah-masalah penting politik, sosial dan ekonomi, salat Jumat memiliki dampak-dampak sebagai birikut:

 • Penyadaran dalam ranah pengetahuan-pengetahuan (ma'arif) Islam dan fenomena penting sosial dan politik.
 • Menciptakan solidaritas dan koherensi lebih antar kaum muslimin.
 • Memperbaharui spirit religi dan kegembiraan spiritual.
 • Menarik kerjasama untuk menyelesaikan problem.

Kewajiban Salat Jumat

Untuk menetapkan kewajiban salat Jumat, para fakih Syiah dan Ahlussunnah bersandar pada ayat 9 Surah Al-Jumu'ah, pelbagai riwayat [17] dan Ijma' serta mereka menganggap orang-orang yang meninggalkannya layak untuk mendapatkan balasan. [18]

Sebagian para fakih menyanggah dalam bersandar pada ayat 9 surat al-Jumu'ah untuk menetapkan kewajiban melaksanakan salat Jumat dan mengatakan bahwasanya ayat ini bukan dalam rangka melegalisasikan dan menetapkan kewajiban melaksanakan salat Jumat, namun menganggap kelaziman berpartisipasi dalam salat Jumat yang dilaksanakan secara benar dan dalam rangka mencela orang-orang yang tidak hadir dengan adanya salat Jumat yang benar dan malah melakukan perniagaan atau urusan-urusan lainnya. [19]

Salat Jumat tidak diwajibkan bagi semua orang dan sebagian orang yang tidak diwajibkan baginya adalah sebagai berikut:

 • Para wanita.
 • Para musafir (orang-orang yang bepergian).
 • Orang-orang sakit dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam salat Jumat, seperti tunanetra, tunawisma dan orang-orang tua.
 • Hamba sahaya.
 • Orang yang memiliki kekhawatiran atas bahaya harta dan jiwa, dengan berpartisipasi dalam salat Jumat.
 • Orang yang memiliki jarak dua Farsakh (kurang lebih 10-11 Km) dari tempat pelaksanaan salat Jumat. [20]

Hukum Salat Jumat di Masa Kegaiban Imam Zaman Af

Diperbolehkan atau tidaknya melakukan salat Jumat di masa kegaiban Imam Maksum termasuk permasalahan konflik di kalangan para fakih [[Syiah dan ada beberapa perspektif yang diketengahkan dalam hal ini: Haram, Wajib Ta'yini (yang ditentukan) dan Wajib Takhyiri (dapat memilih). [21]

Haram

Sebagian para fakih terdahulu Syiah seperti Sallar Dailami [22], Ibn Idris Hilli [23] dan banyak para ulama terkini yang mengikuti mereka seperti Fadhil Hindi menganggap legalitas salat Jumat disyaratkan dengan kehadiran Imam Maksum as atau kehadiran seseorang yang diangkat dan ditunjuk olehnya untuk menjadi imam Jumat. [24] Para pengikut fatwa haram salat Jumat dengan dalil bahwa kehadiran atau izin imam merupakan syarat sahnya dan di masa gaib tidak ada izin semacam ini, maka menurut mereka melaksanakan salat Jumat di masa sekarang ini tidak diperbolehkan. [25]

Demikian juga, sebagian mengatakan bahwa wali fakih tidak memiliki perwakilan dari pihak maksum dalam perbuatan-perbuatan yang membutuhkan kekuatan ekstensif seperti pelaksanaan salat Jumat dan memerintahkan jihad. [26] Di antara argumentasi-argumentasi yang dijadikan sandaran para pengklaim keharaman adalah hadis-hadis yang dituturkan dengan ungkapan-ungkapan seperti 'Imam' dan 'Imam Adil yang bertakwa' dan dikatakan bahwasanya menentang imam mengenai salat Jumat menyebabkan kebinasaan atau melaksanakan salat Jumat tidak benar kecuali dengan dihadiri oleh Imam Adil yang bertkawa. [27]

Imam Sajjad as dalam Shahifah Sajjadiah [28] juga menganggap imam Jumat adalah sebagai sebuah kedudukan khusus pilihan Allah. Sebagian para fakih kontemporer menganggap maksud ungkapan tersebut dalam hadis ini adalah bukanlah Imam Maksum dan mereka menafsirkannya dengan maksud yang lebih luas, yang mencakup juga imam jamaah. Menurut mereka, dalam hadis-hadis ini penegasan utama adalah kelaziman penyelenggaraan secara berjamaah. [29]

Wajib Ta'yini

Dari sisi lain, dalam kebanyakan referensi-referensi fikih terdahulu Syiah yang ada, meskipun ditegaskan mengenai sandaran hadis-hadis tentang kewajiban salat Jumat, namun tidak disyaratkan dengan gamblang akan kepemimpinan imam maksum ataupun wakilnya. [30] Dengan ini semua, para fakih Imamiah abad-abad berikutnya menyebut diantara syarat pelaksanaan salat Jumat adalah hadirnya Imam Maksum, izin penguasa adil [31] atau imam adil. [32] Syarat adil bagi imam Jumat hanya diketengahkan oleh para fakih Syiah semata dan Ahlussunnah tidak meyakininya. [33]

Meskipun fatwa wajib Ta'yini kurang lebih sudah diketengahkan di kalangan para fakih sejak awal permulaan kegaiban besar (Ghaibah Kubra) [34], namun Syahid Tsani pada abad kesepuluh mengetengahkan wajib Ta'yini tersebut secara serius. [35] Sebagian para fakih seperti cucunya, penulis buku Madārik juga mengikutinya [36] dan pendapat ini sangat marak sekali pada masa Safawi, khususnya dengan memperhatikan ranah-ranah sosial yang ada. [37] Menurut pendapat sebagian para fakih, apabila syarat-syarat pelaksanaan salat Jumat seperti era hadirnya imam sudah terpenuhi, maka pelaksanaannya adalah wajib dan hal ini tidak membutuhkan lagi pengangkatan secara umum atau khsusus imam maksum lagi. Demikian juga, dikatakan bahwa salat Jumat sebagaimana mengeluarkan fatwa dan hukum adalah termasuk tugas dan menjadi urusan para fakih di masa kegaiban. Mayoritas yang mengklaim kewajiban pelaksanaan salat Jumat di masa kegaiban memiliki tendensi Akhbari[38], meskipun Syahid Tsani dan sejumlah lainnya dari ulama Ushuli[39] juga mengikuti pendapat ini. [40]

Wajib Takhyiri

Mayoritas para fakih masa pertengahan dan akhir Syiah mengklaimkan fatwa wajib takhyiri, seperti Muhaqqiq al-Hilli [41], Allamah Hilli [42], Ibnu Fahd Hilli [43], Syahid Awwal [44] dan Muhaqqiq al-Karaki. [45] Adapun yang dimaksud dengan wajib takhyirinya salat Jumat adalah seseorang dapat memilih antara melaksanakan salat Jumat atau salat zuhur, ketika dia melakukan salat jumat, maka kewajibannya untuk melaksanakan salat zuhur pun gugur begitu pula sebaliknya. [46] Demikian juga, dalil lain seperti sirah para sahabat Imam dan tidak dilaksanakannya salat Jumat oleh para fakih terdahulu, termasuk dari landasan-landasan bahwa salat Jumat bukan wajib ta'yini. [47]

Pendapat 'wajib takhyiri' sangat diterima di tengah-tengah para fakih kontemporer yakni sejak abad ke 13 dan seterusnya. [48] Secara global, di kalangan para fakih Ushuli, kecenderungan terhadap pendapat 'wajib takhyiri' salat Jumat itu lebih spektakuler, meskipun sejumlah dari mereka juga mengklaimkan keharamannya. [49]

Syarat-syarat Salat

Dalam salat Jumat, selain harus menjaga pendahuluan dan syarat-syarat yang ada dalam semua salat berjamaah, juga diperlukan syarat-syarat lain untuk wajib atau sahnya salat Jumat.

Jumlah Minimal Jama'ah

Para fakih mazhab Islam berselisih pendapat terkait batas minimal jumlah orang yang hadir dalam pelaksanaan salat Jumat. Mayoritas para fakih Syiah [50] mensyaratkan minimal lima orang [51] dan sebagian lainnya mensyaratkan tujuh orang. Para pengikut Hanafi mensyaratkan kehadiran para jamaah salat Jumat minimal tiga orang ditambah dengan imam Jumat, menurut pengikut Syafi'i dan Hambali minimalnya adalah salat tersebut dihadiri 40 orang dan menurut Maliki, setidaknya dihadiri oleh 12 orang dari penduduk kota. [52]

Jarak Minimal antara Dua Tempat Salat Jumat

Syarat lain yang menjadikan sahnya salat Jumat yang dituturkan oleh para fakih Syiah dan mayoritas mazhab-mazhab Ahlussunnah adalah menjaga jarak tempat yang tepat di antara salat-salat Jumat atau ketidakberagamannya dalam satu kota. Menurut pendapat para fakih Imamiah, minimal jarak diantara dua salat Jumat adalah satu farsakh dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka salat Jumat yang dimulai lebih akhir akan batal. [53]

Pemilihan Imam Jumat

Syiah dan kebanyakan para fakih mazhab Ahlussunnah untuk keabsahan salat Jumat (seperti ibadah-ibadah jasmani lainnya) tidak mensyaratkan kehadiran atau izin penguasa setempat, dan berdalil dengan keimamanan Imam Ali as dalam salat Jumat, saat Utsman berada dalam pengepungan para penentangnya. [54] Dengan ini semua, dalam sepanjang sejarah Islam, imam jumat senantiasa merupakan sebuah jabatan pemerintahan. [55]

Hanafi dari Ahlussunnah meyakini kelaziman hadirnya pengusa (raja) untuk mengimami salat Jumat atau wakilnya atau seseorang yang telah mendapatkan izin dari penguasa untuk melaksanakan salat Jumat; meskipun pengusa tersebut adalah seorang zalim.

Tata cara Salat Jumat

Pertama-tama dilaksanakan dua Khotbah (ceramah) dan setelah itu melaksanakan dua rakaat salat secara berjamaah dengan niat salat Jumat. Dua rakaat ini memiliki dua qunut mustahab, salah satunya sebelum rukuk pada rakaat pertama dan lainnya adalah setelah rukuk pada rakaat kedua.

Dua Khotbah

Salat Jumat dimulai dengan dua khotbah, dimana sejatinya merupakan pengganti dua rakaat pertama salat Dhuhur. [56]

Khatib Jumat disamping harus memiliki syarat-syarat lazim untuk menjadi imam jamaah [57], juga harus memiliki syarat-syarat lain, seperti menggunakan ucapan mudah, berani, tegas dalam menjelaskan dan pengetahuan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Demikian juga, lebih baik jika seorang imam Jumat dipilih dari orang-orang yang paling alim dan paling mulia. [58]

Imam Ridha as berkata, dalil disyariatkannya khotbah pada hari Jumat adalah Allah swt memberikan kepada penguasa muslim supaya memberikan petuah kepada masyarakat dan mensuport mereka menuju ketaatan Allah, mewanti-wanti maksiat Ilahi dan mengenalkan mereka terhadap kemaslahatan agama, dunia mereka dan berita serta menginformasikan peristiwa-peristiwa penting dari pelbagai penjuru yang telah sampai kepadanya dan berpengaruh terhadap takdir mereka. Disyariatkan dua khutbah supaya dalam salah satunya dilakukan sanjungan dan pengkultusan Ilahi dan di lainnya disampaikan kebutuhan, peringatan, doa, perintah yang berhubungan dengan kemaslahatan dan kerusakan masyarakat Islam. [59]

Waktu dan Isi Khotbah

Menurut pendapat kebanyakan para marja taqlid, khotbah Jumat harus disampaikan setelah dhuhur syar'i. [60] Menurut pendapat masyhur para fakih Syiah, khotbah kurang lebih harus mencakup pujian Allah, shalawat kepada Rasulullah saw, nasihat dan anjuran akan takwa serta bacaan surah pendek Alquran. [61]

Mendengarkan Khotbah

Para pelaksana salat harus meninggalkan segala kegiatan yang menghalangi mereka dari mendengarkan khotbah, seperti berbicara atau melaksanakan salat. [62]

Imam Ali as berkata: para peserta salat Jumat terdiri dari tiga kelompok: kelompok yang ikut serta dalam salat Jumat sebelum imam, sementara dia diam dan mendengarkan khotbah-khotbah, keikutsertaan mereka dalam salat Jumat adalah kaffarah sepuluh hari dosa-dosa mereka. Kelompok lainnya adalah orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam salat Jumat, sementara mereka sibuk berbicara dan bergerak. Manfaat mereka dari salat Jumat adalah berbicara dengan teman dan duduk dengan mereka. Kelompok ketiga, saat imam Jumat sibuk berkhotbah, mereka sibuk melaksanakan salat, mereka juga beramal dengan menyalahi sunnah, mereka termasuk orang-orang yang meminta sesuatu dari Allah, jika Allah menghendaki maka akan memberi dan jika menghendaki, maka Dia tidak akan memberi mereka. [63]

Dua Rakaat Salat

Setelah menyampaikan dua khotbah, juga dilaksanakan dua rakaat salat Jumat. Pembacaan surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakat kedua atau surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua setelah Surah Al-Fatihah adalah hal yang disunnahkan. Demikian juga disunnahkan untuk membaca surat dengan suara Jahr (keras). [64]

Salat dengan Dua Qunut

Menurut pendapat para fakih Syiah, disunnahkan membaca qunut di rakaat pertama sebelum rukuk dan di rakaat kedua setelah rukuk. [65]

Dapat bermakmum (mengikuti imam) pada rakaat kedua salat Jumat, yakni dapat melaksanakan satu rakaat salat Jumat secara berjamaah dan melakukan rakaat lainnya secara furada (tidak berjamaah). [66]

Tempat Penyelenggaraan

Biasanya salat Jumat diselenggarakan di masjid Jami' di setiap kota, yang terkadang dengan nama-nama seperti, masjid raya, masjid jamaah, masjid jumat dan masjid hari Jumat. [67] Masjid ini dinamakan jami' dikarenakan perkumpulan-perkumpulan seperti salat Jumat diselenggarakan di tempat tersebut. [68]

Terkadang, faktor-faktor seperti perkembangan dan pertumbuhan kota, adanya pelbagai mazhab dalam satu kota dan pertimbangan-pertimbangan politik serta keamanan para pejabat menyebabkan penyelenggaraan beberapa salat Jumat dalam satu kota. [69] Menurut penuturan Ibnu Batutah pada abad ke tujuh dilaksanakan salat Jumat di 11 masjid Baghdad.[70]. Pada masa kerajaan, karena banyaknya masyarakat, salat Jumat juga diselenggarakan di masjid-masjid setempat dan sekolah-sekolah. [71]

Hukum Jual Beli Saat Diselenggarakan Salat Jumat

Ayat 9 surah Al-Jumu'ah melarang pelaksanaan transaksai tatkala diselenggarakan salat Jum'at. Allah berfirman: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Berdasarkan pandangan fukaha yang tidak meyakini wajib ta'yininya salat Jum'at pada masa kegaiban Imam Zaman as, maka jual beli dan seluruh transaksi yang dilakukan setelah azan jum'at dikumandangkan atau saat salat Jum'at didirikan tidaklah haram.[72]

Sejarah

Salat Jumat disyariatkan sebelum hijrah dan pada tahun 12 bi'tsah di Mekah. Di tahun ini, Rasulullah saw ketika tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan salat Jumat di Mekah, dalam sebuah surat meminta kepada Mush'ab bin Umair supaya melaksanakan salat Jumat di Madinah. [73] Menurut penuturan lain [74], As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali melaksanakan salat Jumat di Madinah.

Dengan masuknya Rasulullah saw ke Madinah, salat Jumat diselenggarakan dengan dipimpin oleh beliau sendiri. [75] Setelah kota Madinah, tempat pertama kali diselenggarakan salat Jumat adalah kampung Abdul Qais di Bahrain. [76]

Setelah masa Nabi, menurut penuturan-penuturan sejarah, pelaksanaan salat Jumat di masa para khalifah pertama dan juga pada masa pemerintahan Imam Ali as (tahun 35 H/655-40 H/660) dan Imam Hasan as (tahun 40 H/660) sangatlah marak. [77] Sebagian riwayat-riwayat Syiah seperti Khutbah Sya'baniyah Rasulullah saw dan sebagian khotbah-khotbah Nahjul Balaghah Imam Ali as merupakan kenangan dari salat-salat ini.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (41 H/661-132 H/749) dan Bani Abbasiah, (132 H/749-656 H/1258) para khalifah dan para pegawainya juga melaksanakan salat Jumat.[78] Para khalifah mengangkat para imam Jumat pusat kekhilafahan [79] dan pemilihan para khatib Jumat kota-kota lainnya diemban oleh para pemimpin atau para penguasa setempat. [80]

Partisipasi Para Imam dalam Salat Jumat

Menurut perspektif Syiah, para penguasa lalim dan para imam Jumat atau jamaah yang dilantik oleh mereka tidak memiliki legalitas dan tidak dapat melaksanakan salat menjadi makmum dibelakang mereka. Dengan demikian, berdasarkan sebagian hadis, para Imam Syiah as dan para pengikutnya jika terlihat ikut berpartisipasi dalam salat Jumat, hal itu dalam rangka taqiyyah atau dikarenakan dalil-dalil lainnya [81], demikian juga terkadang para penentang pemerintah tidak ikut berpartisipasi dalam salat Jumat guna mengungkapkan penentangannya. [82] Tidak hadir dalam salat Jumat dikategorikan sebagai pendahuluan yang tidak baik bagi seseorang. [83]

Pelaksanaan Salat Jumat Syiah

Di antara penuturan-penuturan terkuno yang ada terkait salat Jumat di kalangan masyarakat Syiah adalah pelaksanaan salat Jumat di masjid Baratsa (masjid Syiah di Baghdad) pada tahun 329 H/941, dengan kepemimpinan Ahmad bin Fadhl Hashimi. [84] Bahkan, dalam fitnah 349 yang meliburkan salat Jumat Baghdad, belum pernah terjadi pemberhentian dalam pelaksanaan salat Jumat di Buratsa [85], namun pada tahun 420 dengan dilantiknya seorang khatib Ahlussunnah oleh pihak khalifah sementara, maka salat Jumat pun dihentikan. [86] Demikian juga, salat Jumat diselenggarakan di masjid Jami' Ibn Thulun pada tahun 359 dan di masjid Jami' Azhar pada tahun 361. [87] Indikasi-indikasi [88] juga menunjukkan akan pelaksanaan salat Jumat pada abad-abad pertama hijriah di kota-kota ini. [89]

Salat Jumat di Iran

Masa Safawiyah

Salat Jumat sejak masa pemerintahan Shah Ismail 1 Safawi (905-930) lambat laun menyebar di tengah-tengah masyarakat Syiah Iran. Sebab hal ini adalah dari satu sisi, kritikan pemerintah Utsmani terhadap Syiah dikarenakan tidak melaksanakan salat Jumat dan dari sisi lain upaya para ulama Syiah, khususnya Muhaqqiq al-Karaki (M, 940 H/1533) untuk menyebarkan salat Jumat di Iran. [90] Dengan adanya kebersamaan sejumlah para fakih seperti sejumlah para ulama Jabal Amil dengan Muhaqqiq al-Karaki dan dukungan pemerintah Safawi kepada mereka, dikarenakan tradisi salat Jumat tidaklah terlalu marak dikalangan Syiah dan adanya penentangan serius dari kalangan para ulama [91], peresmian salat jumat lambat laun akhirnya merebak di masyarakat Syiah Iran. [92] Pembahasan dan pertentangan terkait hukum salat Jumat pada masa ghaibah Imam maksum dan kewajiban serta keharamannya pada masa Shah Sulaiman I Safawi (pemerintahan 1077/1078-1105) sampai pada batas dimana dia mengadakan sebuah majlis dari para fakih dengan dihadiri menteri agungnya, sehingga sampai pada kesimpulan terkait hukum salat Jumat. [93]

Shah Tahmasp I (pemerintahan: 930 H/1524-984 H/1576) dengan anjuran Muhaqqiq al-Karaki supaya memilih imam Jumat di setiap kota. [94] Pada masa Shah Abbas I (pemerintahan: 996-1038) diadakan pengangkatan imam Jumat secara resmi. [95] Biasanya, Syaikh al-Islam di setiap kota memiliki kedudukan ini, namun terkadang seorang ulama yang bukan dari Syaikh al-Islam, seperti Mulla Faidh Kasyani (M 1091) mengemban keimamahan salat Jumat atas titah raja. [96]

Salat Jumat pertama dilaksanakan oleh Muhaqqiq al-Karaki, pada masa Safawi, di masjid Jami' Atik Isfahan. Termasuk para imam Jumat penting lainnya pada masa ini adalah Syaikh Bahai (M 1030 H/1621 atau 1031 H/1622), Mir Damad (M 1041 H/1632), Muhammad Taqi Majlisi (M 1070 H/1660), Muhammad Bagir Majlisi (M 1110 H/1698 atau 1111 H/1699), Mulla Hadi Sabzawari (M 1090 H/1679) dan Syaikh Lutfullah Isfahani (M 1032 H/1623). [97] Pada masa Safawi, sangatlah marak sekali tulisan-tulisan buku yang memuat tentang khotbah-khotbah salat Jumat, dimana yang paling populer adalah Basatin al-Khutaba karya Mirza Abdullah Affandi (M 1130 H/1718). [98]

Muhaqqiq Karaki pada tahun 921 H/1515 menulis sebuah buku untuk membuktikan bolehnya melaksanakan salat Jumat di masa ghaibah Imam Maksum, dimana sejatinya merupakan sebuah risalah dalam topik Wilayatul Faqih. Sebagian para kontemporer dan murid Karaki menulis sebuah risalah-risalah dalam mengkritik pendapatnya dan untuk membuktikan keharamannya atau menolak kewajiban aini salat Jumat di masa ghaibah. [99]

Masa Qajar

Imam Jumat pada masa dinasti Qajar (1210 H/1795-1344 H/1925) - sebagaimana masa Safawi - dikategorikan sebagai sebuah jebatan pemerintah. [100] Jabatan ini pada masa tersebut - sejalan dengan menurunnya kredibilitas kedudukan mazhab, lambat laun - kehilangan urgensi keagamaan dan politiknya. Di akhir-akhir masa Qajar, sebagian para imam Jumat menentang para ulama konstitusional yang menentang pemerintah lalim. [101] Memperhatikan banyak nama dari para imam jumat kota-kota besar pada masa Afshariyah (1148 H/1735-1210 H/1795) dan Qajariyah menunjukkan bahwa kedudukan imam Jumat pada masa ini merupakan sebuah front warisan dan sebagian keluarga mengemban kedudukan tersebut, seperti keluarga Khatun Abadi di Tehran, Keluarga Majlisi di Isfahan dan Muhammad Muqim Yazdi di Yazd. [102]

Masa Pahlevi Pada masa-masa Pahlawi (1304-1357 s), para imam Jumat, khususnya di kota-kota seperti Tehran, dikarenakan memiliki hubungan resmi dengan pemerintah, mayoritas mereka tidak mendapatkan kecintaan masyarakat dan pelaksanaan salat Jumat juga tidaklah terlalu marak. [103] Disebutkan bahwa sebagian para ulama melaksanakan salat Jumat berdasarkan fatwa wajib takhyiri atau ta'yini salat Jumat, dimana dikarenakan tidak terkait dengan pemerintah, maka mendapat sambutan masyarakat umum. [104] Di antara salat-salat tersebut adalah salat Jumat Ayatullah Araki, yang dilaksanakan di masjid Imam Hasan Askari as di Qom, sejak tahun 1336 S sampai kemenangan Revolusi Islam Iran. Ayatullah Sayid Muhammad Taqi Ghadhanfanri di kota Khansar mendirikan salat Jum'at dari sekitar tahun 1310 H hingga masa wafatnya tahun 1350 H.

Masa Republik Islam

Gambar foto Salat Jumat pertama Ayatullah Khamenei di Universitas Tehran
Fanorama Salat Jumat diimami oleh Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei, Universitas Tehran

Setelah kemenangan Revolusi Islam (1357 HS), penyelenggaraan salat Jumat di Iran kembali semarak. Salat Jumat pertama pada masa ini, dipimpin oleh Ayatullah Sayid Mahmud Thaliqani (m 1358 HS) – dimana Imam Khomeini ra memilihnya secara resmi – yang diselenggarakan pada tanggal 5 Murdad 1358 HS/ 27 Juli 1979 di Universitas Tehran.

Imam Jumat kedua Tehran adalah Ayatullah Muntazeri, yang mana dalam waktu singkat setelah pengangkatannya, dia pergi ke Qom dan mengundurkan diri dari keimaman Jumat Tehran dan Ayatullah Sayid Ali Khamenei yang mengemban keimaman salat Jumat Tehran. [105]

Masyarakat kota-kota lainnya juga meminta penentuan imam Jumat. Dengan menyebarnya pelaksanaan salat Jumat di Iran, Imam Khomeini dengan saran Ayatullah Khamenei, dimana pada waktu itu beliau adalah seorang Presiden memasrahkan tanggung jawab koordinasi dan kepengurusan masalah terkait salat Jumat ke sebuah markas di Qom dan pada tahun 1371 HS/1992, dengan ketetapan Ayatullah Khamenei dalam kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam, membentuk sebuah dewan syura yang beranggotakan Sembilan orang dari para rohaniawan, dengan nama Dewan Kebijaksanaan para Imam Jumat mengemban tugas ini. [106]

Salat Jumat pada bulan Ramadhan diselenggarakan dengan diikuti oleh banyak masyarakat dan di akhir Jumat bulan Ramadhan juga diselenggarakan demo-demo al-Quds sebelum melaksanakan salat. Disamping demo hari Quds, dalam pelbagai urusan lainnya juga para pelaksana salat Jumat setelah salat, melakukan unjuk rasa dan demonstrasi guna menunjukkan penentangan terhadap masalah-masalah seperti penistaan terhadap Rasulullah saw dan kejahatan-kejahatan rezim Zionis terhadap warga Palestina.


Galeri

Catatan Kaki

 1. Q.S. Al-Jumu'ah: 9.
 2. Rasulullah saw bersabda, "Empat orang memulai amal (kehidupan) dari awal (baru): 1. Orang sakit saat mendapatkan kesembuhan, 2. Orang musyrik saat memeluk Islam, 3. Orang yang melakukan haji saat menyelesaikan manasik hajinya, 4. Saat kembali dari melaksanaan salat Jumat." Bihār al-Anwār, jld. 86, hlm. 197.
 3. Ketika Rasulullah saw tengah berbicara kepada kaum mukminin, tiba-tiba ada seorang yang menengahinya dan berkata: Saya berkali-kali berhasrat hendak pergi menunaikan ibadah haji, namun saya belum mendapatkan taufik, maka bersabda Rasulullah saw: "Beruntunglah bagi kamu yang senantiasa hadir dalam salat Jumat, karena hal itu adalah hajinya orang-orang yang tidak mampu." Wasāil al-Syiah, jld. 5, hlm. 5.
 4. Rasulullah saw bersabda: "Setiap kali seorang mukmin pergi ke salat Jumat, Allah swt akan mengurangi kecemasan-kecemasan hari kiamat baginya dan akan membimbingnya menuju surga (Wasāil al-Syiah, jld. 7, hlm. 9390); Rasulullah saw bersabda, Jumat adalah suatu hari dimana Allah swt di situ mengumpulkan seluruh manusia, maka tidak ada seorang mukmin pun yang pada hari tersebut pergi menuju salat Jumat, kecuali Allah swt mempermudahkan baginya pada hari kiamat dan memerintahkannya supaya masuk ke surga." (Man Lā Yahdhur al-Faqih, jld. 1, hlm. 427).
 5. Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan melangkah menuju salat Jumat serta mendengarkan khotbah-khotbah imam, maka Allah akan mengganjar setiap langkahnya dengan ganjaran ibadah satu tahun dimana siang harinya dilalui dengan berpuasa dan malamnya dengan ibadah." Mustadrak al-Wasāil, jld. 2, hlm. 504.
 6. Imam Shadiq as bersabda: "Barang siapa yang melangkah menuju salat Jumat, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka." Man Lā Yahdhur al-Faqih, jld. 1, hlm. 247.
 7. Imam Shadiq as bersabda: "Allah swt melebihkan hari Jumat di atas hari-hari lainnya dan sesungguhnya hari Jumat adalah surga bagi orang-orang yang bergegas menuju salat Jumat, berhiaskan gelang-gelang dan perhiasan dan sesungguhnya kalian menuju surga sekadar bergegas kalian menuju salat Jumat dan ssesungguhnya pintu-pintu langit terbuka untuk menjulangkan amalan-amalan para hamba." Wasāil al-Syiah, jld. 5, hlm. 70.
 8. Imam Bagir as bersabda: "Salat Jumat wajib dan wajib mendatanginya dengan keimaman imam maksum. Apabila seseorang meninggalkan tiga Jumat tanpa adanya udzur, maka ia telah meninggalkan perintah wajib dan seseorang yang meninggalkan perintah wajib dengan tanpa dalil, kecuali orang tersebut adalah seorang munafik." Wasāil al-Syiah, jld. 5, hlm. 4.
 9. Amirul Mukminin Ali as bersabda: "Orang yang meninggalkan salat Jumat selama tiga minggu berturut-turut dengan tanpa adanya udzur, ia termasuk orang-orang munafik." Mustadrak al-Wasāil, jld. 2, hlm. 6291.
 10. Rasulullah saw bersabda, "Allah telah mewajibkan salat Jumat bagi kalian. Barang siapa yang melepaskannya di masa hidup saya atau sepeninggal saya dikarenakan meremehkan atau mengingkarinya, maka Allah akan menyengsarakannya dan tidak memberikan keberkahan terhadap pekerjaannya. Ketahuilah! Salatnya tidak diterima. Ketahuilah! Zakatnya tidak diterima! Hajinya tidak diterima! Perbuatan-perbuatan baiknya tidak diterima sampai dia bertobat dan tidak meninggalkan salat Jumat lagi, tidak meremehkannya dan tidak mengingkarinya." Wasāil al-Syiah, jld. 5, hlm.7.
 11. Mustadrak al-Wasāil, jld. 6, hlm. 27.
 12. Malik ibn Anas, jld. 1, hlm. 101-112; Muhammad bin Idris Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, hlm. 188-209; al-Kāfi, jld. 3, hlm. 418-428; al-Muqni' Ibn Babawaih 1415, hlm. 144-148; Fathul Bāri Fi Syarh Shahih al-Bukhāri, jld. 2, hlm. 450-544.
 13. Di antara karya-karya ini adalah sebagai berikut: Kitāb Al-Jum'ah, karya Muhammad Idris Syafi'i (M 204); kitāb Al-Jum'ah wa al'Idain, Ahmad bin Musa Asy'ari (M 300); Kitāb Al-Jum'ah, karya Abdul Rahman Nasa'i (M 303); Kitāb Salāti al-Jum'ah, karya Muhammd bin Ahmad Ju'fi, yang populer dengan Shabuni (M setelah 339); Kitāb Salāti Yaum al-Jum'ah, karya Muhammad bin Mas'ud Ayashi (M setelah 340); Kitāb Al-Jum'ah wa Al-Jamā'ah, karya Abul Qasim Ja'far bin Muhammad Qulawaih (M 369); Kitāb Al-Jum'ah wa Al-'Idain, karya Ahmad bin Abi Zuhr; Kitāb Al-Jum'ah wa Al-Jamā'ah, karya Syaikh Shaduq (M 381); Kitāb 'Amali al-Jum'ah, karya Ahmad bin Abdul Wajib (M 423); Al-Fehrest, Ibn Nadim, hlm. 215, 244, 264, 281; Fehrest Asma Mushannif al-Syiah, Fehrest Asma Mushannif al-Syiah Najāsyi, hlm. 87-88, 101, 123, 347, 352, 389, 398.
 14. Namāze Jum'eh: Zaminehhāye Tārikhi 1372 S, hlm. 37.
 15. Namāze Jum'eh: Zaminehhāye Tārikhi 1372 S, hlm. 37-38; Shafawiyyah dar 'Arsheye Din 1379 S, jld. 3, hlm. 251.
 16. Namāze Jum'eh: Zaminehhāye Tārikhi 1372 S, hlm. 58, 92.
 17. Ibn Hanbal, jld. 3, hlm. 424-425; Nasā'i, jld. 3, hlm. 85, 89; Wasāil al-Syiah, jld. 7, hlm. 295-302; Mustadrak al-Wasāil, jld. 6, hlm. 10.
 18. Nail al-Authar li al-Syaukani, jld. 3, hlm. 254-255; Al-Khalaf li al-Syaikh al-Thusi 1407-1417, jld. 1, hlm. 593; al-Mu'tabar fi Syarh al-Mukhtashar, jld. 2, hlm. 274.
 19. Al-Badr al-Zāhir fi Salat al-Jum'ah wa al-Musāfir, hlm. 6; Al-Tanqih fi Syarh al-'Urwah al-Wutsqā, Gharawi Tabrizi, jld. 1, hlm. 16-17.
 20. Al-Muqni'ah, Syaikh Mufid; Miftāh al-Karāmah fi Syarh Qawāid al-'Allāmah, jld. 8, hlm. 463-483; Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatihi, Zuhaili, jld. 2, hlm. 265-268.
 21. Untuk pendapat-pendapat lainnya, Shalāt al-Jum'ah, Reza Nejad, hlm. 28.
 22. Reza Nejad, Shalāt al-Jum'ah, hlm. 77.
 23. Al-Sarāir, jld. 1, hlm. 304.
 24. Fadhil Hindi, Kasyfu al-Litsam, jld. 1, hlm. 246-248; Thabathabai, Riyadh al-Masyail, jld. 4, hlm. 73-75; Mustanad al-Syiah, Naraqi, jld. 6, hlm. 60; Ahmad Khansari, Jami' al-Madarik, jld. 1, hlm. 524.
 25. Fadhil Hindi, Kasyfu al-Litsam, jld. 1, hlm. 246-248; Thabathabai, Riyadh al-Masyail, jld. 4, hlm. 73-75; Naraqi, Mustanad al-Syiah, jld. 6, hlm. 60; Ahmad Khansari, Jami' al-Madarik, jld. 1, hlm. 524
 26. Muntazhiri, Al-Badr al-Zāhir fi Shalāt al-Jum'ah wa al-Musāfir, hlm. 57-58.
 27. Qadhi Nu'man, Da'aim al-Islam, jld. 1, hlm. 234; Nuri, Mustadrak al-Wasāil, jld. 6, hlm. 13-14.
 28. Al-Shahifah al-Sajjadiyah, Hlm. 474.
 29. Sebagi contoh, Hur Amili,Wasāil al-Syiah, jld. 7, hlm. 310.
 30. Semisalnya, Kulaini, Al-Kāfi, jld. 3, hlm. 418-419; Syaikh Shaduq,Al-Amāli, 1417, hlm. 573.
 31. Syaikh Mufid,Al-Muqni'ah, hlm. 676; Sayid Murtadha, Masail al-Nashiriyah, hlm. 265; Thusi, al-Mabsuth, 1387, jld. 1, hlm. 143.
 32. Sayid Murtadha, Rasail al-Syarif al-Murtadha, 1405-1410, jld. 1, hlm. 272, jld. 3, hlm. 41.
 33. Muhaqiq Hilli, Al-Mu'tabar fi Syarh al-Mukhtashar, jld. 2, hlm. 279-280.
 34. Reza Nejad, Shalāt al-Jum'ah, hlm. 29-65.
 35. Syahid Tsani, Rasāil, hlm. 197.
 36. Musawi Amili, Madārik al-Ahkām fi Syarh Syarā'i al-Islām, jld. 4, hlm. 25.
 37. Muhammad Muqim Yazdi, Muqaddimah Mudarrisi, hlm. 35-54.
 38. Sekelompok fukaha Syiah yang meyakini bahwa hadis-hadis para Imam Maksum merupakan satu-satunya sumber fikih dan istimbat hukum(Pen).
 39. Ulama moderat yang menggunakan dalil naqli dan aqli dalam penyimpulan hukum syar'i (Pen).
 40. Pendapat-pendapat lain dan rincian-rincian argumentasi: Syahid Tsani, al-Raudhah al-Bahiyah, 1403, jld. 1, hlm. 299-301; Faidh Kasyani, Al-Syahāb al-Tsāqib fi Wujub Shalāt al-Jum'ah al-'Aini, hlm. 47-102; Agha Buzurg Tehrani, Al-Dzāriat ilā Tashānif al-Syiah 1403, jld. 15, hlm. 63, 67, 73; Jabiri, Shalat al-Jum'ah: Tarikhiyan wa Fiqhiyan, hlm. 54-55.
 41. Muhaqqiq al-Hilli, Syarā'i al-Islām, jld. 1, hlm. 76.
 42. Allamah Hilli, Mukhtalaf al-Syiah, jld. 2, hlm. 238-239.
 43. Ibnu Fahd Hilli, Al-Muhadzab al-Bāri' fi Syarh al-Mukhtashar al-Nāfi', jld. 1, hlm. 414.
 44. Syahid Awwal,Al-Durus al-Syar'iyyah, jld. 1, hlm. 186.
 45. Muhaqqiq al-Karaki, Rasāil, jld. 1, hlm. 158-171.
 46. Naraqi, Mustanad al-Syiah, jld. 6, hlm. 59; Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 871-872.; Allamah Hilli, Tadzkirah al-Fuqoha, jld. 4, hlm. 27; Muhaqqiq al-Karaki, Rasail al-Muhaqqiq Al-Karaki, hlm. 163; Husaini Amili, Miftāh al-Karāmah fi Syarh Qawāid al-'Allāmah, jld. 8, hlm. 216.
 47. Untuk lebih rinci rujulah, Muballighi, Adelleye Muballighi, hlm. 211-216.
 48. Kasyif al-Ghitha, Kasyf al-Ghithā an Mubhamāt al-Syari'at, jld. 3, hlm. 248; Najafi, Jawāhir al-Kalāam, jld. 11, hlm. 151; Imam Khomeni, Tahrir al-Wasilah, jld. 1, hlm. 205; untuk mengetahui pendapatpendapat lain, silakan lihat: Danesh Pazuh, Fehrist Kitabkhoneh Markazi Daneshgah Tehran, jld. 14, hlm. 3604.
 49. Ja'fariyan, Namāze Jum'eh, Zaminehhaye Tarikhi 1372 HS, hlm. 37.
 50. Sayid Murtadha, Rasail al-Syarif, , jld. 1, hlm. 222; Hilli, Al-Sarāir, , jld. 1, hlm. 290; Fadhil Hindi, Kasyfu al-Litsam, jld. 4, hlm. 215.
 51. Syaikh Thusi, Tahdzib al-Ahkām, hlm. 103.
 52. Kasani, Badā'i al-Shanā'i fi Tartib al-Syarā'i, jld. 1, hlm. 266.
 53. Husaini Amili, Miftāh al-Karāmah fi Syarh Qawāid al-Allāmah, jld. 2, hlm. 130-135; Najafi, Jawahir al-Kalam, jld. 11, hlm. 245.
 54. Muhammad bin Idris Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, hlm. 192, Ibn Qudamah, al-Mughni, jld. 2, hlm. 173-174; Nawawi, al-Majmu', jld. 4, hlm. 509.
 55. Ja'fariyan, Shafawiyyah dar 'Arsheye Din, 1379, jld. 3, hlm. 255.
 56. Sayid Murtadha, Rasail al-Syarif, 1405-1410, jld. 3, hlm. 41; Rafi'i Qazwini, Fathu al-Aziz Syarh al-Wajiz, jld. 4, hlm. 576; Nawawi, al-Majmu', jld. 4, hlm. 513; Hur Amili, Wasail al-Syiah, jld. 7, hlm. 312-313.
 57. Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 872-873.
 58. Ibn Atthar, Adab al-Khatib,hlm. 89-96; Imam Khomeini, Tahrir al-Wasilah, jld. 1, hlm. 209; Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 879-880.
 59. Hur Amili, Wasail al-Syiah, jld. 7, hlm. 344.
 60. Allamah Hilli, Tadzkirah al-fuqaha, 1414, jld. 4, hlm. 68-69; Hairi, Shalat al-Jum'ah, hlm. 193-199.
 61. Sallar Dailami, al-Marasim al-Alawiyah fi al-Ahkam al-Nabawiyah, hlm. 77; Hur Amili, Wasail al-Syiah, jld. 7, hlm. 344; Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 878, 879.
 62. Sarakhsi, al-Mabsuth, jld. 2, hlm. 29-30; Hilli, al-Sarair, jld. 1, hlm. 291, 295; Nawawi, Raudhah al-Thalibin, jld. 1, hlm. 573, Khu'i, Minhaj al-Shalihin, jld. 1, hlm. 187; lihat juga Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 888, 892.
 63. Allamah Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 86, hlm. 198.
 64. Syaikh Mufid, Al-Muqni'ah, hlm. 141; Kasani, Kitab Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i, jld. 1, hlm. 269; Najafi, Jawahir al-Kalam, jld. 11, hlm. 133-134.
 65. Thusi, al-Khilaf,jld. 3, hlm. 245, hlm. 1407-1417, jld. 1, hlm. 631-632; Taudhih al-Masail Maraji', jld. 1, hlm. 878.
 66. Najafi, Jawahir al-Kalam, jld. 11, hlm. 147; Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,jld. 2, hlm. 273.
 67. Kulaini, Kāfi, jld. 4, hlm. 176; Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, hlm. 164.
 68. Kasani, Kitab Badā'i al-Shanā'i fi Tartib al-Syarā'i, jld. 2, hlm. 113.
 69. Ibnu Jauzi, Al-Muntadzam fi Tārikh al-Muluk wa al-Umam, jld. 13, hlm. 5, 6; Yaqut Hamawi, Mu'jam al-Buldan, di bawah kata "Jumat"; Ibnu katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jld. 5, juz. 10, hlm. 105; jld. 6, juz. 11, hlm. 332.
 70. Ibnu Bathutah, Rihlah ibn Bathuthah, jld. 1, hlm.233
 71. Qalqsyandi, Shubh al-'A'syā fi Shinā'ah al-Insyā 1383, jld. 3, hlm. 362.
 72. Imam Khomaini, Tahrir al-Wasilah, jld. 1, hlm. 857
 73. Thabrani, Al-Mu'jam al-Kabir, jld. 17, hlm. 267; Ahmadi Miyanaji, Kitāb Makātib al-Rasul, hlm. 239.
 74. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mājah, jld. 1, hlm. 344; Nasai, Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalaluddin Suyuthi, jld. 8, hlm. 150.
 75. Semisalhnya, Masudi, Muruj al-Dzahab, jld. 3, hlm. 19.
 76. Halabi, Sirah al-Halabiyah, jld. 2, hlm. 59.
 77. Thabari, Tarikh al-Thabari, jld. 3, hlm. 447, 2740; Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasyq, jld. 13, hlm. 251; Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, jld. 4, juz. 7, hlm. 189; Mahmudi, Nahjul Sa'adah fi Mustadrak Nahjul Balaghah, jld. 1, hlm. 427, 499, jld. 2, hlm. 595, 714, jld. 3, hlm. 153, 605.
 78. Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, jld. 2, hlm. 285, 365; Thabari, Tarikh al-Thabari, jld. 8, hlm. 570, 579, 594, jld. 9, hlm. 222.
 79. Ibnu Jauzi, al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam, jld. 14, hlm. 383, jld. 5, hlm. 351
 80. Qalqasyandi, Shubh al-'A'sya fi Shina'ah al-Insya, 1383, jld. 10, hlm. 15, 19-20.
 81. Zurari, Tarikh Al Zurarah, jld. 2, hlm. 27; Nuri, Mustadrak al-Wasāil, jld. 6, hlm. 40; Jabiri, Shalat al-Jum'ah, Tarikhiyan wa Fiqhiyan, hlm. 24.
 82. Semisalnya, Ibnu Jauzi, Al-Muntadzam fi Tārikh al-Muluk wa al-Umam, jld. 16, hlm. 31-31; Muhammad Bagir Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 44, hlm. 333.
 83. Thabari, Tarikh, jld. 4, hlm. 328.
 84. Khatib Bagdadi, Tarikh Badhdad,jld. 1, 420
 85. Ibnu Atsir, al-Kāmil fi al-Tarikh, jld. 8, hlm. 533.
 86. Ibnu Jauzi, Al-Muntadzam fi Tārikh al-Muluk wa al-Umam, jld. 15, hlm. 198-201.
 87. Qummi, Kitāb Al-Kunā wa Al-Alqāb, jld. 2, hlm. 418; Ja'fariyan, Shafawiyyah dar 'Arsheye Din 1379 S, jld. 3, hlm. 258-259.
 88. Seperti adanya masjid-masjid jami' di kota-kota kawasan Syiah, seperti kota Qom.
 89. Ja'fariyan, Namāze Jum'eh, Zaminehhaye Tārikhi 1372 S, hlm. 23-25.
 90. Muntazhiri, Al-Badr al-Zahir fi Salat al-Jumat wa Al-Musafir, hlm. 7; Ja'fariyan, Namaze Jum'eh, Zaminehhaye Tarikhi, 1372 S, hlm. 26-27.
 91. Di antaranya, Syaikh Ibrahim Qatifi, meninggal tahun 950.
 92. Jabiri, Shalat al-Jum'ah, hlm. 50-54; Ja'fariyan, Namaze Jum'eh, Zaminehhaye Tarikhi, 1372 S, hlm. 28.
 93. Qazwini, Tatmim Amal al-Amil, hlm. 172-173.
 94. Aga Buzurg Tehrani,Tabaqat A'lam al-Syiah, 1404, bagian 1, hlm. 176; Jabiri, Shalat al-Jum'ah,hlm. 50-51.
 95. Aga buzurg Tehrani, Al-Dzriah fi Tashanif al-Syiah, 1403, jld. 25, hlm. 28.
 96. Ja'fariyan, Shafawiyyah dar 'Arsheye Din, 1379, jld. 3, hlm. 237.
 97. Untuk masalah ini dan masalah-masalah lainnya, Muhammad Taqi Majlisi, Lawami' Shahib Qarani, jld. 4, hlm. 513; Khansari, Jami' al-Madarik, jld. 2, hlm. 68, 78, 122-123; Bahrani, Lu'luah al-Bahrain, hlm. 61, 95, 136, 445.
 98. Di antara buku-buku penting lain dalam hal ini: Al-Khutab Maula Muhsin Faidh Kasyani, (M 1091); Al-Khutab Lil Jum'at wa Al-A'yad, Mir Damad (M 1041); Al-Khutab Syaikh Yusuf Bahrani (M 1186); Al-Khutab Ibn Nabatah Khatib (M 374); Diwan Al-Khutab Al-Jamiyyah, Jamaluddin Abu Bakar Muhammad (M 768), yang populer dengan Ibn Nabatah Meshri, yang termasuk cucunya Khatib. Lu'luah al-Bahrain, hlm. 100, 127; Al-Dzariah ila Tashanif al-Syiah, 1403, jld. 7, hlm. 183-187.
 99. Ja'fariyan, Namoze Jum'eh: Zaminehhaye Tarikhi, 1372 S, hlm. 37-38; Ja'fariyan,Shafawiyyah dar 'Arsheye Din, 1379 S, hlm. 251.
 100. Muntazhiri, Al-Badr al-Zahir fi Salat al-Jum'ah wa al-Musafir, hlm. 7.
 101. Ja'fariyan, Namoze Jum'eh: Zaminehhaye Tarikhi, 1372 S, hlm. 32.
 102. Imam Jumat Yazd pertama menigngal tahun 1084; Muhammd Muqim Yazdi, Muqaddimah Mudarrisi, hlm. 50; untuk para imam Jumat lainnya pada masa ini di kota-kota Iran, Al-Dzariah ila Tashanif al-Syiah, 1403, jld. 2, hlm. 76, 88, jld. 3, hlm. 252, 301, 370-371, jld. 4, hlm. 322, jld. 6, hlm. 5, 6, 100, jld. 9, hlm. 785, 1087-1088; Reza Nejad, Shalat al-Jum'ah, hlm. 123-125.
 103. Yazdi, Wadzaif Ruhaniyyat, hlm. 84.
 104. Semisalnya, Kesywari, Farzanigane Khansar, hlm. 133.
 105. Berita Fars news
 106. Syuraye Siyasatguzari Aimma, ucapan di permulaan, hlm. 2.

Daftar Pustaka

 • Al-Shahifah al-Sajjadiyyah. Qom: Cet. Mumammad Jawab Huseini Jalalni, 1380 HS.
 • Kasyif al-Ghitha', Ja'far bin Khidrh. Kasyful Ghitha an Mubhammat al-Syari'at al-Ghrra'. Qom: Bustan Kitab, 1380 HS.
 • Agha Bozorg Tehrani , Muhammad Hasan. Al-Dzariah ila Tashanif al-Syiah. Beirut: Cet. Ali Naqi Munzawi dan Ahmad Manzawi, 1403 H/1983.
 • Agha Bozorg Tehrani , Muhammad Hasan. Thabaqat A'lam al-Syiah. Masyhad: Nuqaba al-Basyar fi Al-Qarni al-Rabi' Asyar, 1404 H.
 • Allamah Hilli, Hasan bin Yusuf. Mukhtalaf al-Syiah fi Ahkam al-Syariah. Qom: 1412-1420 H.
 • Allamah Hilli, Hasan bin Yusuf. Tadzkirah al-Fuqaha. Qom: 1414 H.
 • Allamah Majlisi, Muhammad Bagir bin Muhammad Taqi. Bihar al-Anwar. Beirut.
 • Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah. Kuwait: Wizarat al-Aukaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1412 H/1992.
 • Askalani , Ibn Hajar. Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Cet. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, 1418/1997.
 • Fadhil Hindi, Muhammad bin Hasan. Kasyf al-Litsam. Teheran: Cet. Sanggi, 1271-1274 H, cet. Offset. Qom, 1405 H.
 • Faidh Kasyani , Muhammad bin Syah Murtadha. Al-Syahab al-Tsaqib fi Wujub Salat al-Jum'ah al-'Aini. Qom: 1401 H.
 • Gharawi Tabrizi, Ali. Al-Tanqih fi Syarh al-'Urwah al-Wutsqa. Transkripsi Pelajaran Ayatullah Khu'i, jld. 1. Qom: 1418 H/ 1998.
 • Hairi, Murtadha. Salat al-Jumat. Qom: 1409 H.
 • Halabi, Ali bin Ibrahim. Al-Sirah al-Halabiyyah. Beirut.
 • Hur Amuli. Wasail al-Syiah. Qom: 1409-1412 H.
 • Husaini Amili, Muhammad Jawab bin Muhammad. Miftah al-Karamah fi Syarh Qawaid al-'Allamah. Qom: Cet, Offset, Muassasah Āl al-Bait.
 • Ibn 'Asakir. Tarikh Madinah Dimasyq. Beirut: Cet. Ali Syiri, 1415-1421 H/ 1995-2001.
 • Ibn 'Atthar. Kitab Adab al-Khatib. Beirut: Cet. Muhammad Sulaimani, 1996.
 • Ibn Batutah. Rihlat Ibn Batutah. Beirut: Cet. Muhammad Abdul Mun'im Aryan, 1407 H/1987.
 • Ibn Fahd Hilli. Al-Muhadzdzab al-Bari' fi Syarh al-Mukhtashar al-Nafi. Qom: Cet. Mujtaba Iraqi, 1407-1413 H.
 • Ibn Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Istanbul: 1402/ 1982.
 • Ibn Idris Hilli. Kitab Al-Sarair al-Hawi li Tahrir al-Fatawa. Qom: 1420-1411 H.
 • Ibn Jauzi. Al-Muntadzam fi Tarikh al-Muluk wa Al-Umam. Beirut: Cet. Muhammd Abdul Qadir Atha' dan Musthafa Abdul Qadir Atha', 1412 H/1992.
 • Ibn Katsir. Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Beirut: Cet. Ahmad Abu Mulhim dll, jld. 4, 1405/ 1985, jld. 5 dan 6, 1407/1987.
 • Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. Istanbul: 1401 H/1981.
 • Ibn Qudamah. Al-Mughni. Beirut: Cet. Offset, 1403 H/1983.
 • Ibnu Atsir. Al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: 1385-1386 H..
 • Imam Khomaini. Taudhih al-Masail (Muhassyi). Qom: Daftar Nasyr Islami, Cet. VIII, 1424 H.
 • Jabiri, Kazim . Salat al-Jumat: Tarikhan wa Fiqhiyyan. Qom, 1376 HS.
 • Ja'fariyan , Rasul. Shafawiyyah dar 'Arsheye Din Farhang wa Siyasah. Qom: Pazuhisygah Hauzah wa Danesygag, 1379 HS.
 • Ja'fariyan, Rasul. Namaze Jum'eh: Zaminihhaye Tarikhi wa Agahihaye Kitab Syenasi. Teheran: Syuraye Siyasatguzari Aimmah Jum'ah, 1372 HS.
 • Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud. Kitab Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i. Quetta, 1409/1989.
 • Kesywari, Ahmad Reza. Farzanegan Khansar. Qom: 1378 HS.
 • Khansari, Ahmad. Jami' al-Madarik fi Syarh al-Mukhtashar al-Nafi'. Anotasi Ali Akbar Ghaffari. Teheran: 1355 HS.
 • Khatib Baghdadi, Ahmad bin Ali. Tarikh Baghdad, Tarikh Madinah al-Salam. Beirut: Cet. Bassyar Awwad Ma'ruf, 1422 H.
 • Khui, Abul Qasim. Minhaj al-Shalihin. Qom: Madinatul Ilm, 1410 H.
 • Kulaini, Muhammad bin Ya'qub. Al-Kafi. Beirut: Cet. Ali Akbar Ghaffari, 1401 H.
 • Mahmudi , Muhammad Bagir. Nahjul Sa'adah fi Mustadrak Nahjul Balaghah. Beirut: jld. 1.
 • Majlisi , Muhammad Taqi bin Maqshud Ali. Lawami' Shahib Qarani al-Musytahar bi Syarhi al-Faqih. Jld. 4. Qom: 1374 HS.
 • Malik bin Anas. Al-Muwattha'. Istanbul, 1401 H/1981.
 • Mansur bin Yunus Bahuti Hanbali, Kasysyaf al-Qina' an Matn al-Iqna', cet. Muhammad Hasan Syafi'i, Beirut, 1418/ 1997.
 • Mas'udi, Ali bin Husain. Muruj al-Dzahab. Beirut.
 • Mawardi, Ali bin Muhammad. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayaat al-Diniyyah. Baghdad: 1409/1989.
 • Miyanaji, Ali Ahmadi. Kitab Makatib al-Rasul. Tehran: 1363 HS.
 • Muballighi, Ahmad.'Anasir-e Ta'tsirguzar dar Wujube Ta'yini Namaz Jum'eh dar Rawese Akhbariyan. Hukumat Islami th 9 HS, vol. 2, Tabistan, 1383 HS.
 • Mufid ,Muhammad bin Muhammad. Al-Muqni'ah. Qom: 1410 H.
 • Muhaqqiq Hilli , Ja'far bin Hasan. Al-Mu'tabar fi Syarh Al-Mukhtashar. Qom: 1364 HS.
 • Muhaqqiq Hilli, Ja'far bin Hasan. Syarayi' al-Islam fi Masail al-Halal wa al-Haram. Teheran: Cet. Shadiq Syirazi, 1409 H.
 • Muhaqqiq Karaki, Ali bin Husain. Rasail al-Muhaqqiq al-Karaki. Riset: Muhammad Hasun, 1409 H.
 • Muntazeri, Husein Ali. Al-Badr al-Zahir fi Salat al-Jum'at wa al-Musafir. Transkripsi pelajaran Ayatullah Berujerdi. Qom: 1362 HS.
 • Muqaddas Ardabeli, Ahmad bin Muhammad. Majma' al-Faidah wa al-Burhan fi Syarh Irsyad al-Adzhan. Qom: Cet. Mujtaba Iraqi, 1362 HS.
 • Musawi Amili , Muhammad bin Ali. Madarik al-Ahkam fi Syarh Syara'i al-Islam. Qom: 1410 H.
 • Muttaqi, Ali bin Hasanuddin. Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwal wa Al-Af'al. Beirut: Cet. Bakri Hayani wa Shafwah Saqa, 1409 H/1989.
 • Najafi , Muhammad Hasan bin Bagir .Jawahir al-Kalam fi Syarh Syara'i al-Islam. Beirut: Cet. Abbas Quchani, 1981.
 • Najasyi, Ahmad bin Ali. Fehrest Asma Mushannafi al-Syiah (Rijal al-Najasyi). Qom: Cet. Musa Syubairi Zanjani, 1407 H.
 • Naraqi, Ahmad bin Muhammad Mahdi. Mustanad al-Syiah fi Ahkam al-Syariah. Qom: 1425 H.
 • Nasa'i, Ahmad bin Ali. Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalaluddin Suyuthi wa Hasyiyah Nuruddin bin Abdul Hadi al-Sindi. Istanbul: 1401 H/1981.
 • Nawawi , Yahya bin Syarif. Al-Majmu': Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Darul Fikr.
 • Nawawi , Yahya bin Syarif. Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin. Beirut: Cet. Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu'awwadh.
 • Nuri, Husain bin Muhammad Taqi. Mustadrak al-Wasail wa Mustanbat al-Masail. Qom: 1407-1408 H.
 • Qadhi Nu'man , Nu'man bin Muhammad. Da'aim al-Islam wa Dzikri al-Halal wa al-Haram. Beirut: cet, Arif Tamir, 1416 H/1995.
 • Qalqasyandi, Ahmad bin Ali. Shubh al-A'sya fi Shina'ah al-Insya. Kairo: 1331-1338/ 1913-1920, cet. Offset, 1383 H/1963.
 • Qazwini, Abd al-Nabi bin Muhammad Taqi. Tatmim Amal al-Āmal. Qom: Cet. Amhad Husaini, 1407 H.
 • Qummi, Abbas, Kitab al-Kuna wa al-Alqab. Shida, 1357-1358, cet. Offset, Qom.
 • Reza Nejad , Izzuddin. Salat al-Jum'at: Dirasatun Fiqhiyyah wa Tarikhiyyah. Qom: 1415 H.
 • Ruzha wa Ruidadha. Penyusun dan penyunting, Daftar Aqidati Sisasi Farmandahi Mu'adzdzam Kulli Quwa. Teheran: Nashre Ramin, 1378 S, jild. 3. Teheran: Zuhd, 1377 HS.
 • Sallar Dailami, Hamzah bin Abdul Aziz. Al-Marasim al-'Alawiyyah fi al-Ahkam al-Nabawiyyah. Beirut: Cet. Muhsin Husaini Amini, 1414 H/1994.
 • Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad Syamsul Aimmah. Kitab al-Mabsuth. Kairo: 1324-1331 H, cet. Offset, Istanbul, 1403/1983.
 • Sayid Murtadha, Ali bin Husain. Rasail al-Syarif al-Murtadha. Qom: Cet. Mahdi Raja'i, 1405-1410 H.
 • Sayid Murtadha, Ali bin Husain. Masail al-Nashiriyyat. Teheran: 1417 H/1997.
 • Syafi'i , Muhammad bin Idris. Al-Umm. Beirut: Cet. Muhammad Zuhri Najjar.
 • Syahid Awal, Muhammad bin Makki. Al-Durus al-Syar'iyah fi Fiqhi al-Imamiyah. Qom: 1412-1414 H.
 • Syahid Tsani, Zainuddin bin Ali. Al-Raudhah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lum'ah al-Damisqiyyah. Beirut: Muhammad Klanter, 1403 H/ 1983.
 • Syahid Tsani, Zinuddin bin Ali. Rasail al-Syahid al-Tsani. Qom: 1379-1380 HS.
 • Syaikh Shaduq. Al-Amali. Qom: 1417 H.
 • Syaikh Shaduq. Al-Muqni'. Qom: 1415 H.
 • Syaikh Shaduq. Man La Yahduruhu al-Faqih. Qom: Cet, Ali Akbar Ghaffari, 1404 H.
 • Syaikh Thusi, Muhammad bin Hasan. Al-Khilaf fi al-Hukkam. Qom: 1407-1417 H.
 • Syaikh Thusi, Muhammad bin Hasan. Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyyah. Teheran: cet. Muhammad Taqi Kasyfi, 1387 HS.
 • Syaikh Thusi, Muhammad bin Hasan. Tahdzib al-Ahkam. Beirut: Cet, Hasan Musawi Khursan, 1404 H
 • Syaukani , Muhammad. Nail al-Authar, Syarh Muntaqi al-Akhbar min Ahadis Sayid al-Akhbar. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Bani al-Halabi.
 • Taudhih al-Masail Maraji', Muthabiq fh Fatwaye Dawozdah Nafar az Maraji'. Pengumpul, Muhammad Hasan bani Hasyim Khomeini. Qom: Daftar Intisyarate Islami, 1378 HS.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Thabari: Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Beirut: Cet. Muhamamd Abul Fadhl Ibrahim, 1378-1382 H.
 • Thabathabai, Ali bin Muhammad.Riyadh al-Masail fi Bayan al-Ahkam bi al-Dalail. Beirut: 1412-1414 H/ 1992-1993.
 • Thabrani , Sulaiman bin Ahmad. Al-Mu'jam al-Kabir. Beirut: Cet. Hamdi Abdul Majid Salafi.
 • Yazdi , Muhammad Muqim bin Muhammad Ali. Al-Hujjah fi Wujub Shalat al-Jum'at fi Zaman al-Ghaibah. Cet. Jawab Mudarrisi.
 • Yazdi, Muhammad. Wazhaife Ruhaniyat dar Naqsye Ruhaniyat dar Nizham Islami. Teheran: Syuraye Siayasatguzari Aimmah Jum'ah, 1375 HS.
 • Zuhaili , Wahbah Mushtafa. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: 1404 H/1984.
 • Zurari, Ahmad Muhammad. Tarikh Ali Zurarah. Isfahan, tanpa tahun.