Prioritas: b, Kualitas: b
tanpa link

Aqil bin Abi Thalib

Dari WikiShia
(Dialihkan dari 'Aqil bin Abi Thalib)
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat
Aqil bin Abi thalibhttp://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
Info pribadi
Nama lengkap Aqil bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib
Garis keturunan Bani Hasyim
Kerabat termasyhur Nabi Muhammad saw (sepupu) • Imam Ali as (saudara) • Abu Thalib (ayah)
Muhajir/Anshar Muhajir
Tempat Tinggal MekahMadinah
Informasi Keagamaan
Keikutsertaan dalam Ghazwah Perang Mu'taPerang Hunain
Terkenal sebagai Sahabat Nabi saw • Saudara Imam Ali as

Aqil bin Abi Thalib (bahasa Arab: عقيل بن أبي طالب) adalah sahabat Nabi Muhammad saw, saudara Amirul Mukminin as dan ayah Muslim. Dia seorang yang ahli nasab ternama Quraisy dan sosok yang senantiasa siap menjawab.

Biografi

Aqil adalah putra Abu Thalib bin Abdul Muththalib. Julukannya Abu Yazid (sesuai dengan nama salah satu putranya). Menurut beberapa laporan, dia 23 tahun lebih tua daripada Imam Ali as. [1] [2] jadi, dia lahir 10 tahun setelah tahun Gajah.

Dia seorang Quraisy yang pakar dalam mengenal garis keturunan, juga sosok yang selalu siap menjawab, dimana ia akan menjawab setiap lawan bicaranya tanpa memandang bulu apa kedudukan orang itu.[3] Pada Perang Uhud, Aqil dengan terpaksa berada dalam pasukan kaum musyrikin. Dalam perang ini ia tertawan, dan pamannya Abbas membayar fidyah(denda) 4000 Dirham untuk pembebasannya. [4]

Silsilah keluarga Nabi saw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qushay
wafat: 400 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Uzza
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdu Manaf
wafat: 430 M
 
 
 
 
 
 
 
Abd al-Dar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asad
 
 
 
Muththalib
 
 
Hasyim
wafat: 464 M
 
 
 
Nawfal
 
'Abd Shams
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khuwaylid
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Muththalib
wafat: 497 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al-'Awwam
 
Khadijah Sa
 
Hamzah
 
 
Abdullah
lahir: 545 M
 
 
 
Abu Thalib
 
Abbas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zubair
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabi Muhammad saw
lahir: 571 M
 
Ali as
llahir: 599 M
 
'Aqil
 
Ja'far
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah binti Muhammad sa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muslim
 
Abdullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan as
lahir: 625 M
 
 
 
 
 
 
Husain as
lahir: 626 M
 
 
Zainab sa
lahir: 627 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Memeluk Islam

Terkait masa memeluknya Islam terdapat beberapa pendapat. Menurut Ibu Qutaibah, Aqil menjadi muslim setelah dibebaskan seusai perang Badar [butuh referensi] Menurut Ibnu Hajar, dia memeluk Islam pada tahun fathu Mekah. Namun, setelah itu ia mengatakan: sebagian orang memandang bahwa dia masuk Islam setelah perdamaian Hudaibiyah, dan pada permulaan tahun ke-8 H ia hijrah ke Madinah.

Dia ikut serta dalam perang Mautah. Menurut sebuah riwayat, pada Perang Hunain dia termasuk orang-orang yang menetap di saat sebagian orang lari dari pasukan-pasukan. [5]

Pasca Wafatnya Nabi Saw

Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab, dia bersama 2 orang lagi dipanggil untuk mendata masyarakat untuk pembagian baitul mal pada mereka sesuai tingkatan mereka. [6]

Pada Masa Imam Ali as

Menurut Ibnu Abil Hadid, Aqil pergi dari (Madinah) ke Irak, lalu ke Syam dan kembali lagi ke Madinah. Dia tidak pernah hadir dalam peperangan Imam Ali as. Meskipun dia mengumumkan kesiapan dirinya dan anak-anaknya untuk membantu beliau, namun beliau tidak menyuruhnya berperang.

Aqil dan Permintaan Baitul Mal

Ketika Imam Ali as memegang tampuk kekhilafahan di Kufah dan menguasai baitul mal, pada suatu hari Aqil menemui beliau dan berkata: "Aku terlilit utang dan tidak mampu membayarnya, tolong tunaikan utangku". Setelah Ali as mengetahui jumlah utangnya yang 100.000 Dirham itu, mengatakan: "Demi Tuhan, aku tidak punya kekayaan yang dengannya aku dapat melunasi utangmu, sabarlah hingga aku mendapatkan jatahku. sejauh kemampuan, pasti aku membantumu", Aqil berkata: "Ambillah dari baitul mal", namun beliau tidak mau melakukannya[7] dan mendekatkan besi panas pada Aqil yang buta. Ia mengira barang itu uang sehingga menyentuhnya tapi ternyata besi panas, akhirnya ia protes. Imam Ali as berkata padanya: "kamu tidak kuat menahan panasnya besi ini, bagaimana aku akan menahan panasnya api neraka dengan menginjak-injak hak-hak masyarakat. [8] [9]

Bergabung dengan Muawiyah

Untuk meminta bantuan, Aqil pergi ke istana Muawiyah dan menemuinya. Tidak jelas, apakah Aqil pergi ke Syam menemui Muawiyah ketika Imam Ali as masih hidup atau tidak? Sebagian orang meyakini bahwa pertemuan ini terjadi di zaman Imam Ali as masih hidup. Argumen kelompok ini adalah riwayat: pada suatu hari Muawiyah duduk dan berkata pada Aqil yang sedang berada di sisinya: "Kalau Abu Yazid (julukan Aqil) ini tidak tahu bahwa aku lebih baik dari saudaranya, maka ia tidak akan datang kemari dan meninggailkan dia (Imam Ali as). Aqil menjawab: "Saudaraku dalam urusan agamaku lebih baik daripada kamu, dan kamu lebih baik darinya dalam urusan duniaku. Aku lebih mementingkan dunia dan memohon pada Allah akhir kehidupan yang baik".

Sebagian orang menyatakan bahwa kepergian dia ke Muawiyah setelah wafatnya Imam Ali as. Ibnu Abil Hadid menguatkan pendapat ini. Kelompok ini berdalil dengan surat Aqil pada Imam Ali as pada akhir masa pemerintahannya dan jawaban beliau padanya. [10]

Wafat

Sebagian ahli sejarah meyakini wafatnya dia terjadi pada periode pemerintahan Muawiyah, dan sebagain yang lain menyakininya pada awal kekhilafahan Yazid (sebelum peristiwa Harrah). [11]

Anak-anak

 1. Muslim
 2. Abdullah Asghar
 3. Ubaidullah
 4. Ummu Abdillah
 5. Muhammad
 6. Ramlah
 7. Abdurrahman
 8. Hamzah
 9. Ali
 10. Ja'far Asghar
 11. Usman
 12. Zainab
 13. Fatimah
 14. Asma
 15. Ummu Hani
 16. Yazid
 17. Said
 18. Abu Said
 19. Ja'far Akbar
 20. Abdullah Akbar

Diantara mereka, Ja'far Akbar, Muslim, Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad termasuk dari sahabat-sahabat Imam Husain as yang gugur sebagai syahid. Sebagian ahli sejarah juga mengatakan bahwa 6 orang dari anak-anak Aqil syahid bersama Imam Husain as. [12]

Syaikh Mufid juga menyebut nama seorang putri bernama Ummu Luqman yang ketika mendengar kesyahidan Imam Husain as keluar rumah tanpa tutup kepala bersama saudari-saudarinya (Ummu Hani, Asma, Ramlah dan Zainab) dan melantunkan syair-syair kesedihan sambil menangis dan bersedih. [13]

Catatan Kaki

 1. Al-Isti'ab, jld 3, hlm. 1078
 2. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 42, hlm.121
 3. Baladzuri,Ansab al-Asyraf, jld.2, hlm. 69
 4. Al-Isti'ab, jld.3, hlm. 1078
 5. Ibnu Hajar, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, jld. 4, hlm. 438
 6. Ya'kubi, Tarikh Ya'qubi, jld.2, hlm. 40
 7. Ibnu Syahrasyub, Manaqib, jld.2, 109
 8. Syarh Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jld.11, hlm.245
 9. Irsyad al-Qulub ila al-Shawab, Dailami, jld. 2, hlm. 216
 10. Al-Madani al-Syirazi,al-Darajat al-Rafi'ah fi Thabaqat al-Syiah, hlm.155
 11. Ibnu Hajar, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, jld.4, hlm. 439
 12. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld.2, hlm.69-70
 13. Mufid, al-Irsyad, jld.2, hlm. 124

Daftar Pustaka

 • Ibnu Abil Hadid, Abdul Hamid (656 H)Syarh Nahjul Balaghah, Pustaka Ayatullah Mar'asyi Najafi, cetakan 1, Qom, 1404.
 • Ibnu Hajar Askalani, al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, jld.4, Bairut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1415 H.
 • Ibnu Syahrasyub, Muhammad bin Ali (588 H), Manaqib Al Abi Thalib As, percetakan Allamah, Qom, 1379 S, cetakan 1.
 • Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad (463), al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashhab, Ali Muhammad Bajawi, Bairut, Darul Jail, cetakan 1, 1412 H/1992 M.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya bin Jabir, Ansabul Asyraf, jld.2, riset: Muhammad Baqir Mahmudi, Bairut, Muassasah al-A'lami lil Mathbuat, 1394 H/1974 M.
 • Dailami, Hasan bin Muhammad (841 H), Irsyadul Qulub Ila al-Shawab, Syarif Radhi, Qom, cetakan 1, 1412 H.
 • Mahmudi, Muhammad Baqir, Nahjus Sa'adah fi Mustadrak Nahjil Balaghah, jld.5, Bairut, Muassasah al-Tadhamun al-Fikri, 1387 H/1968 M. (Kitab Digital Maktabah Ahlulbait, edisi ke-2)
 • Madani Syirazi, Sayid Alikhan, Al-Darajat al-Rafi'ah fi Tahabaqat al-Syiah'", riset: Sayid Muhammad Shadiq Bahrul Ulum, Qom, penerbit Maktabah Bashirati, 1397.
 • Mufid, al-Irsyad fi Ma'rifati Hujajillah alal Ibad, riset: Muassasah Al al-Bait As li Ihya' al-Turats, Qom, Muktamar Internasional Alfiah Syaikh Mufid, 1413 H.
 • Ya'kubi, Ahmad bin Ishak, Tarikh Ya'qubi, terjemahan Muhammad Ibrahim Ayati, Teheran, Ilmi wa Farhanggi, 1378.