tanpa prioritas, kualitas: b
tanpa referensi

Syurahbil bin Hasanah

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat
http://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
شرحبیل بن حسنه.jpg
Masjid dan Makam Syurahbil bin Hasanah yang terletak di negara Yordania
Info pribadi
Nama lengkap Syurahbil bin Hasanah
Julukan Abu Abdillah• Abu Abdurrahman• Abu Wāilah
Garis keturunan Kabilah bani Ghauts bin Murra atau dari kabilah Kindah
Muhajir/Anshar Muhajir
Tempat Tinggal MekkahHabasyahMadinah
Wafat/Syahadah 17 H/638
Penyebab Wafat /Syahadah Terserang wabah penyakit di Amawas, Suriah
Informasi Keagamaan
Memeluk Islam Permulaan Islam
Keikutsertaan dalam Ghazwah Banyak ikut serta perang bersama Nabi Muhammad saw
Hijrah ke Habasyah• Madinah
Terkenal sebagai Juru tulis Nabi Muhammad saw• Panglima perang pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab
Aktivitas lain Juru tulis Rasulullah saw yang menulis surat ke penduduk negeri Ailah

Syurahbil bin Hasanah (bahasa Arab: شُرَحبيل بن حَسَنة) atau Syurahbil bin Abdullah (w. 18 H/639) termasuk dari sahabat pertama Nabi Muhammad saw. Syurahbil ikut serta dalam peperangan-peperangan awal Islam. Ia disebutkan tergolong dari juru tulis Rasulullah saw yang menulis suratnya ke penduduk negeri Ailah. Syurahbil pada masa Abu Bakar dan Umar hadir sebagai panglima dalam berbagai peperangan dan penaklukan.

Kunyah dan Nasab

Kunyah Syurahbil adalah Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman atau Abu Wāilah.[1] Ayah Syurahbil, Abdullah bin Mutha' berasal dari kabilah bani Ghauts bin Murra atau dari kabilah Kindah atau kabilah bani Jumah atau kabilah bani Tamim. Ibunya Hasanah bersal dari kabilah bani 'Adi, dan menurut satu pendapat berasal dari penduduk kota Adauli, Bahrain dan dengan cara wila'[Note 1] ia dinisbatkan kepada Ma’mar bin Habib bin Wahab bin Hudzafah Jumahi.[2] Penisbatan Syurahbil kepada Ibunya mebuatnya terkenal dengan Syurahbil bin Hasanah.[3]

Menurut penukilan Ibnu Ishaq, Hasanah adalah istri pertama Abduillah bin Mutha'. Setelah Abdullah meninggal, Sufyan (anak angkat Ma'mar bin Habib dan lelaki dari Anshar dari Bani Ruzaiq bin Amir) menikah dengan Hasanah dan darinya mempunyai dua putra dengan nama Khalid (atau Jabir) dan Junadah.[4]Setelah itu, Sufyan mengangkat Syurahbil sebagai anak angkatnya.[5] Oleh karena itu, Syurahbil sebagaimana halnya Sufyan bin Ma'mar Jumahi, juga dikenang dari golongan Bani Jumah,[6] Sementara menurut penukilan Muhammad bin Amr Waqidi, Sufyan bin Ma'mar adalah saudara seibu Syurahbil, dan Hasanah merupakan ibu dari Sufyan dan Syurahbil, bukan istri Sufyan.[7]

Kabilah

Ibnu Habib Baghdadi[8] meyakini Hasanah berasal dari kabilah Asy'ariyin dan Mas'udi[9] juga menyebut Syurahbil bin Hasanah memiliki nasab Thabikhi dan meyakini berasal dari kaum Khindif sekutu Quraisy. Baladzuri, dengan menukil dari Haitsam bin 'Adi, meyakini bahwa Syurahbil berasal dari kaum Himyar.[10] Setelah Sufyan bin Ma'mar dan putra-putranya meninggal pada masa khilafah Umar bin Khattab, Syurahbil bersekutu dengan kabilah bani Zuhrah.[11]

Muslim Pemula

Syurahbil dan dua saudaranya (Khalid dan Junadah) termasuk dari orang-orang pertama yang menjadi muslim.[12] Pada hijrah kedua kaum muslimin ke Habasyah, Syurahbil bin Hasanah bersama Sufyan Ma'mar, ibu dan saudara-saudaranya hijrah ke sana, [13]

Sementara Musa bin Uqbah[14] tidak menyebut Syurahbil dan saudara-saudaranya sebagai bagian dari mereka yang hijrah ke Habasyah.[15]

Pada Periode Nabi saw

Menurut sebuah riwayat, pada tahun 7 H/628, Najjasyi (raja Habasyah) mengutus Ummu Habibah, istri Nabi saw, bersama Syurahbil ke Madinah.[16] Setelah Syurahbil hijrah ke Madinah, ia tinggal di sisi sanak familinya, Bani Zuraiq.[17] Pada zaman Nabi Muhammad saw, Syurahbil ikut serta dalam berbagai peperangan.[18] Dia dikenang sebagai bagian dari juru tulis Nabi saw [19] dan menjadi penulis surat beliau kepada penduduk negeri Ailah.[20]

Pada Masa Khalifah Pertama

Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Syurahbil bin Hasanah hadir sebagai panglima dalam kebanyakan peperangan dan penaklukan. Pada perang-perang Riddah yang terjadi langsung pasca kewafatan Nabi Muhammad saw, seperti penyergapan orang-orang murtad di Qudha'ah dan Oman, juga para pengaku nabi seperti Musailamah al-Kadzzab di Yamamah, Syurahbil termasuk dari panglima-panglima laskar Abu Bakar.[21] Setalah Abu Bakar mengalahkan ahli Riddah, ia langsung mempersiapkan diri untuk berperang dengan bangsa Romawi, dan Syurahbil bin Hasanah termasuk diantara 14 panglima perang yang dikirim oleh Abu Bakar ke Syam di bawah instruksi Khalid bin Walid dan berikutnya Abu Ubaidah bin Jarrah.[22] Syurahbil dengan 7000 pasukan berangkat ke Syam dan berkemah di Jordania dan (menurut satu pendapat) di Bushra.[23]

Pada Masa Khalifah Kedua

Pada masa khilafah Umar, Syurahbil dikirim Abu Ubaidah untuk membantu Amr bin Ash dan menaklukkan seluruh Jordania dan hanya daerah Thabariah yang dia taklukan tanpa peperangan.[24] Ia juga mampu membuka dan menaklukkan Baisan, Susiyah, Afiq, Jurasy, Baitra'as, Qadas, Jaulan menurut sebuah riwayat, Uka, Shur dan Shafuriyah.[25] Dalam perang Marju al-Shuffar, Syurahbil bin Hasanah menunjukkan berbagai kelayakan dirinya. Kemudian Khalid bin Walid mengirimnya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mengutusnya dengan sebuah laskar ke Syam menggantikan Walid bin Uqbah.[26]

Syurahbil bin Hasanah dalam Perang Yarmuk dan Ajnādain (keduanya terjadi pada tahun 13 H/634) termasuk bagian dari panglima-panglima Khalid bin Walid.[27]

Dalam pengepungan dan penaklukan Damaskus, sesuai riwayat Baladzuri, tahun 14 H/635, Syurahbil bin Hasanah dengan laskarnya sendiri memasuki pintu gerbang Faradis.[28] setelah Abu Ubaidah menaklukkan Fihl secara damai(Lihat: Thabari, jld.3, hlm.441-443). Dan menurut satu riwayat, Syurahbil yang menulis surat perdamaian.[29] Umar di kemudian hari mengangkat Syurahbil bin Hasanah sebagai pemimpin Jordania.[30] Pada tahun 17 H dimana Umar bin Khattab pergi ke Syam, ia menurunkan Syurahbil bin Hasanah dan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gantinya. Umar berkata bahwa ia menurunkan Syrahbil bukan karena tidak rela kepadanya tapi ia hendak mengangkat lelaki yang lebih kuat darinya.[31]

Wafat

Mayoritas sejarahwan menyatakan bahwa Syurahbil bin Hasanah meninggal pada tahun 17 H/638 karena terkena wabah yang meraja rela di Amawas, Syam, sementara ia berumur 67 atau 69.[32]

Catatan Kaki

 1. Lihat: BaLadzuri, Ansāb al-Asyraf, jld.1,hlm. 245; Ibnu Hajar Asqalani, jld.3, hlm. 328
 2. Ibnu Saad, jld. 2, hlm. 128; Khalifah bin Khayyath, hlm. 539; Ibnu Abdi Bar; al-Isti'ab, jld2, hlm. 698; Ibnu Atsir, Usd al-Ghabah, jld. 2, hlm. 512
 3. Ibnu Abdil bar, al-Isti'āb, jld.2, hlm. 697
 4. Ibnu Saad, jld. 4, hlm. 127; Ibnu Abdi Rabbih, jld. 2, hlm. 697-699; Ibnu Atsir, Usdu al-Ghabah, jld. 2, hlm. 512-513;Ibnu Hajar Asqalani, jld.3, hlm. 328
 5. Ibnu Habib , al-Munammaq, hlm. 254
 6. Ibnu Saad, jld.4, hlm. 127-128; lihat juga: Kalbi, hlm. 302
 7. Ibnu Saad, jld. 4, hlm. 127
 8. Ibnu Habib, al-Munammaq, hlm.254
 9. Mas'udi, hlm.283
 10. Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jld.1, hlm.245
 11. Ibnu Atsir, Usd al-Ghabah, jld.2, hlm.513
 12. Ibnu Atsir, Usd al-Ghabah, jld.2, hlm.513
 13. Ibnu Ishaq, hlm.208; Ibnu Hisyam, jld.1, hlm.350; Ibnu Habin, al-Muhabbar, hlm.410; Ibnu Habib, al-Munammaq, hlm.308
 14. Musa bin Uqbah, hlm.79
 15. Lihat: Ibnu Saad, jld.4, hlm.127
 16. Ibnu Saad, jld.8, hlm.99
 17. Ibnu Abdil Bar, al-Isti'āb, jld.2, 699; Ibnu Hajar Asqalani, jld. 3, hlm.328
 18. Ibnu Sa'ad, jld.4, hlm.128
 19. Lihat: Ya'qubi, jld.2, hlm.80; Mas'udi, hlm.238
 20. Waqidi, jld.3, hlm.1031; Ibnu Saad, jld.1, hlm.289; Ya'qubi, jld.2, hlm.80
 21. Ya'qubi, jld.2, hlm.130; Thabari, jld.3, hlm.249, 315
 22. Lihat: Musa bin Uqbah, hlm. 337; Azdi, hlm.85; Ibnu Saad, jld.7, hlm.514; Baladzuri, Futuh al-Buldan, hlm.106, 107; Ibnu Asakir, jld.2, hlm.76, 81
 23. Thabari, jld.3, hlm.406
 24. Baldzuri, Futuh al-Buldān, hlm.115-116; Ya'qubi, jld.2, hlm.140-141
 25. Baladzuri, Futuh al-Bildan, hlm. 115-116
 26. Thabari, jld.3, 391
 27. Thabari, jld.3, hlm.396, 405; Ibnu A'tsam, jld.115
 28. Baladzuri, Futuh al-Buldan, hlm.121
 29. Baladzuri, Futuh al-Buldan, hlm.115
 30. Thabari, jld.4, hlm.62
 31. Thabari, jld.4, hlm.56, 58, 54-65
 32. Ibnu Saad, jld.4, hlm.128; Baladzuri, Futuh al-Buldān, hlm.139-140; Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jld.1, hlm.245; Ibnu Abdil Bar, al-Isti'āb, jld.2, hlm.699; Ibnu Atsir, Usd al-Ghabah, jld.2, hlm.513
 1. Sebuah istilah fikih yang menjelaskan tentang ikatan antara budak yang dibebaskan dengan orang yang membebaskan

Daftar Pustaka

 • Abi Ja'far, Muhammad bin Habib. Al- Munammaq. Riset Khursyid Ahmad Faruq. Hyderabad (India): 1964.
 • Abi Ja'far, Muhammad bin Habib. Al-Muhabbar. Riset Lichten Staedter. Beirut: 1361 H.
 • Asqalani, Ibnu Hajar. Al-Ishābah fī Tamyīz ash-Shahābah. Riset Ali Muhammad al-Bajawi. Beirut: 1992.
 • Azdi, Muhammad bin Abdullah. Tārīkh Futūh asy-Syām. Riset Abdul Mun'im. Kairo: 1970.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Ansāb al-Asyrāf. Riset Mahmud Fardus. Damaskus: 1997-2000.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Futūh al-Buldān. Riset Michael Jan de Goeje. Frankfurt: 1413 H.
 • Bukhari. At-Tārikh al-Kabīr. Diyarbakir (Turki): al-Maktabah al-Islamiyyah.
 • Hisyam bin Muhammad bin al-kalbi. Jamharah an-Nasab. Riset Naji Hasan. Beirut: 1986.
 • Ibnu Abdul Barr, Yusuf bin Abdullah. Al-Istī'āb fī Ma'rifat al-Ashhāb. Diedit oleh Ali Muhammad al-Bajawi. Kairo: 1992.
 • Ibnu Abdulhikam, Abdurrahman bin Abdullah. Futūh Mishr wa Akhbāruha. Riset Muhammad Jamiri. Beirut: 2000.
 • Ibnu 'Asakir. Tārikh Madīnah Dimasyq. Riset Ali Syiri. Beirut: 1995.
 • bnu Atsir, Ali bin Muhammad. Usd al-Ghābah fī Ma'rifat al-Shahābah. Kairo: 1973.
 • Ibnu Atsir. Al-Kāmil fī At-Tārikh. Beirut.
 • Ibnu Hisyam. As-Sīrah an-Nabawiyyah. Riset Musthafa as-Saqqa'. Kairo. 1936.
 • Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Sīrah Ibnu Ishaq. Riset Muhammad Hamidullah. Konya (Turki): 1981.
 • Ibnu Muhammad, Ahmad bin A'tsam al-Kufi. Al-Futūh. Cet I. Riset Ali Syiri. Beirut: Dar al-Adhwa', 1991.
 • Khalifah bin Khayyath. Ath-Thabaqāt. Diedit oleh Suhail Zakkar. Beirut: 1993.
 • Mas'udi, Ali bin Husain. At-Tanbih wa al-Asyrāf.
 • Musa bin 'Uqbah. Al-Maghāzi. Riset Muhammad Baqsyisy Abu Malik. Maroko: 1994.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tārikh al-Umam wa al-Muluk.
 • Waqidi, Muhammad bin Umar. Al-Maghāzī. Riset Mersden Jones. Kairo: 1966.
 • Ya'qubi, Ahmad bin Ya'qub. Tārikh al-Ya'qubī.