Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa referensi

Abu Dujanah

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat
Abu Dujanahhttp://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
Info pribadi
Nama lengkap Simak bin (Aus bin) Kharasyah bin Laudzan
Julukan Abu Dujanah
Garis keturunan Bani Sa'idah
Muhajir/Anshar Anshar
Tempat Tinggal Madinah
Wafat/Syahadah 12 H/633
Penyebab Wafat /Syahadah syahid dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab
Keikutsertaan dalam Ghazwah ikut serta dalam Perang BadarPerang Uhud • turut hadir dalam Perang Yamamah

Simak bin (Aus bin) Kharasyah bin Laudzan (bahasa Arab: سماك بن (اوس بن) خَرَشَـة بن لَوذَان) (Syahid: 12 H/633) yang terkenal dengan Abu Dujanah adalah dari Anshar dan sahabat Nabi Muhammad saw. Dia ikut serta dalam Perang Badar, Uhud dan perang-perang Nabi saw yang lain. Ia tergolong sahabat yang tidak lepas dari Nabi saw pada Perang Uhud sekalipun kaum Quraisy mendapatkan kemenangan. Abu Dujanah gugur sebagai syahid dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab.

Sahabat Nabi saw

Abu Dujanah adalah sahabat Nabi saw [1], dari Anshar dan kabilah Bani Sa'idah.[2] Ia ikut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud dan perang-perang Nabi yang lain.[3]

Nabi saw memberikan pedang kepadanya pada perang Uhud.[4] Abu Dujanah banyak menunjukkan keberanian dan pertahanan dirinya dalam perang dan tergolong sahabat yang tidak berpisah dari Nabi saw sekalipun dimenangkan oleh kaum Quraisy. [5] Oleh karenanya, Nabi saw mendoakannya.[6]

Pada tahun 4 H/625, setelah kaum muslimin menang atas kaum Yahudi Bani Nadhir, Nabi saw membagi harta mereka (rampasan perang) diantara kaum muhajirin, dan meskipun kaum Anshar tidak mempunyai bagian darinya, namun Nabi saw memberi satu bagian kepada Abu Dujanah dan Sahl bin Hunaif karena mereka berdua fakir.[7]

Pasca Kewafatan Nabi saw

Pasca kepergian Nabi saw, Abu Dujanah pada tahun 12 H/633 turut hadir dalam Perang Yamamah. Ketika para pengikut Musailamah al-Kadzdzab sembunyi di balik sebuah kebun, Abu Dujanah dengan berani membangkitan kaum muslimin untuk berperang. Atas pertahanan dan keberaniannya, kaum muslimin berhasil menembus ke dalam kebun.[8]. Dilaporkan ia dapat melukai Musailamah dan berperang hingga meneguk cawan syahadah.[9] Menurut satu pendapat, Musailamah menggugurkan Abu Dujanah sebagai syahid.[10]

Keserupaan Nama

Kemiripan nama Abu Dujanah, sahabat Nabi saw dengan Simak bin Mukhrimah al-Asadi yang termasuk dari kelompoknya Utsman dan pergi meninggalkan Ali as,[11] atau Simak bin Kharasyah al-Ju'fi[12] menjadi sebab sebagian orang menduga bahwa dia hadir di Perang Shiffin.[13]

catatan Kaki

 1. Ibnu Hisyam, jld. 2, hlm. 353; Baladzuri, Futuh, jld.1, hlm.110; Ibnu Atsir, jld.2, hlm. 352
 2. Ibnu Ishaq, hlm.326; Ibnu Hisyam, jld.2, hlm.353
 3. Waqidi, al-Maghazi, jld.1, hlm.76; Ibnu Atsir, jld.2, hlm.352
 4. Ibnu Hisyam, jld.3, hlm.71; Ibnu As'ad, jld.3, hlm.566-557
 5. Ibnu Hisyam, jld.3, hlm.87; Waqidi, al-Maghazi, jld.1, hlm.240
 6. Waqidi, al-Maghāzi, jld.1, hlm.246; Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jld.1, hlm.320
 7. Waqidi, al-Maghāzi, jld.1, hlm.379; Baladzuri, Futuh, jld.1, hlm.18-19
 8. Waqidi, al-Ridah, hlm.72, 74
 9. Waqidi, al-Ridah, hlm.74; Ibnu Saad, jld.3, hlm.557; Baladzuri, Futuh, jld.1, hlm. 110
 10. Ya'qubi, jld.2, hlm.130
 11. Tsaqafi, jld.1, hlm.323, jld. 2, hlm.484; Dar Quthni, jld.1, hlm.313-314
 12. Nasr bin Muzahim, hlm.375
 13. Ibnu Abd al-Barr, jld.2, hlm.615-652; Ibnu Hajar, jld.2, hlm.128; Askari, jld.2, hlm.195

Daftar Pustaka

 • Abu Ali Miskawiyah, Ahmad bin Muhammad. Tajarub al-Umam. Diteliti oleh Abu al-Qasim Imami. Tehran: 1366 S.
 • Askari, Murtadha. Khamsun wa mi'ah shahabi mukhtalaq. Beirut: 1394 H.
 • Baladzuri, Futuh al-Buldan. Diteliti oleh Salahuddin Munjid. Kairo: 1956.
 • Baladzuru, Ahmad bin Yahya. Ansab al-Asyraf. Diteliti oleh Muhammad Hamidullah. Kairo: 1959.
 • Daruquthni, Ibrahim bin Muhammad. Al-mu'talaf wa al-Mukhtalaf. Diteliti oleh Muaffaq bin Abdullah. Beirut: 1406 H.
 • Ibnu Abd al-Barr, Yusuf bin Abdullah. Al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashab. Diteliti oleh Ali Muhamad Bajawi. Kairo: 1380 H.
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad. Asad al-ghabah. Kairo: 1280 H.
 • Ibnu Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali. Al-Ishabah fi Tamyizi as-Shahabah. Kairo: 1327 H.
 • Ibnu Hisyam, Abdul Malik. Al-Sirah al-Nabawiyah. Diteliti oleh Musthafah Saqa. Kairo: 1355 H.
 • Ibnu Ishaq, Muhammad. Al-Siyar wa al-Maghazi. Diteliti oleh Suhail Zakar. Beirut: 1398 H/1978.
 • Ibnu Sa'ad, Muhammad. al-Thabaqat al-Kubra. Beirut: Dar Sader.
 • Nashr bin Muzahim al-Munqari. Waqa'ah Shiffin. Diteliti oleh Abdussalam Muhammad Harun. Kairo: 1382 H.
 • Sahmi, Hamzah bin Yusuf. Tarikh Jurjan. Hyderabad Deccan: 1387 H
 • Tsaqafi, Ibrahim bin Muhammad. Al-Gharat. Diteliti oleh Jalaluddin Muhaddis. Tehran: 1355 S.
 • Waqidi, Muhammad bin Umar. Al-Raddah, berdasarkan riwayat Ibnu A'tsam Kufi. Diteliti oleh Muhammad Hamidullah. Paris: 1409 H.
 • Waqidi. Al-Maghazi. Diedit oleh marsden jones. London: 1966.
 • Ya'qubi, Ahmad bin Ishaq. Tharikh. Beirut: 1379 H