Prioritas: c, Kualitas: c

Jabir bin Samurah

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat
Jabir bin Samurahhttp://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
Info pribadi
Nama lengkap Jabir bin Samurah bin Amru bin Junadah bin Jundab Suwai
Julukan Abu Abdillah atau Abu Khalid
Garis keturunan kabilah Bani Suwadah bin Amir bin Sa'samah
Kerabat termasyhur Sa'ad bin Abi Waqqash
Wafat/Syahadah tahun 66 H/685 atau 74 H/693 atau 75 H/694
Informasi Keagamaan
Terkenal sebagai Perawi Hadis Itsna Asyara Khalifah

Jabir bin Samurah (bahasa Arab:جابر بن سمرة) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad saw dan perawi Hadis Dua Belas Khalifah. Di samping meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad saw, ia juga meriwayatkan hadis dari Imam Ali as dan Umar bin Khattab. Bukhari dan Muslim mencatat hadis yang terkenal itu dalam Shahihain. Para penulis kitab riwayat Ahlusunnah juga menukilkan riwayat darinya.

Nasab dan Wafat

Para ahli sejarah dan ahli rijal menulis bahwa nama lengkapnya adalah Jabir bin Samurah bin Amru bin Junadah al-Suwai dan julukannya adalah Abu Abdillah atau Abu Khalid. [1] Ia dinisbatkan kepada kabilah Bani Suwa'ah bin 'Amir bin Sha'sha'ah. [2] Ayahnya merupakan sahabat Nabi saw dan ibunya, Khalidah, saudari Sa'ad bin Abi Waqqash (W 55 H/675) sahabat terkenal Nabi. [3] Tidak ada sejarah yang mencatat secara pasti tentang kapan ia dilahirkan. Ia bersama dengan ayahnya berada di barisan pamannya, Sa'ad bin Abi Waqqash dalam Fathu Madain 16 H/637. 4⁠⁠⁠[4]

⁠⁠⁠Kemudian ia tinggal di Kufah bersama ayahnya. [5] Menurut Dzahabi [6] ia hadir ketika khalifah kedua membacakan khutbah terkenal pada tahun 16 H/637 di Jabiyah (sekitar Damaskus, Suriah). [7]

Para ahli sejarah