Prioritas: aa, Kualitas: b
tanpa link
tanpa Kategori
tanpa navbox
tanpa alih
tanpa referensi

Hadis Rayat

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Imam Pertama Syiah
Ali as

حرم امام علی1.jpg

Biografi
Peristiwa Ghadir • Lailatul Mabit • Yaum al-Dar • Garis kehidupan


Warisan
Nahj al-Balaghah • Ghurar al-Hikam • Khutbah Syiqsyiqiyyah • Haram Imam Ali as


Keutamaan
Keutamaan Ahlulbait As • Ayat Wilayah • Ayat Ahlu Zikr • Ayat Ulil Amri • Ayat Tathir • Ayat Mubahalah • Ayat Mawaddah • Ayat Shadiqin • Ayat Syira' • Hadis Madinatul ‘Ilmi • Hadis Tsaqalain • Hadis Rayat • Hadis Safinah • Hadis Kisa' • Khutbah al-Ghadir • Hadis Manzilah • Hadis Yaum al-Dar • Hadis Sadd al-Abwab • Hadis Wishayat


Sahabat
Ammar bin Yasir • Malik al-Asytar • Abu Dzar • Uwais al-Qarani • 'Ubaidillah bin Abi Rafi' • Muhammad bin Abu Bakar • Hujr bin 'Adi • lainHadis Rayat (bahasa Arab:حديث الراية) adalah sebuah hadis yang terkenal dari Nabi Muhammad Saw tentang keberanian dan kegagahan Imam Ali As dalam Perang Khaibar. Para teolog Syiah menggunakan hadis ini sebagai bukti atas keutamaan dan keunggulan Imam Ali As dibanding dengan sahabat-sahabat lainnya.

Mengenai Hadis Rayat

Pada masa Nabi Muhammad Saw dan setelahnya, pada umumnya dalam setiap peperangan terdapat rayat (bendera) asli di samping bendera-bendera kecil lainnya untuk setiap kabilah-kabilah dan komandan-komandan. Bendera utama biasanya dipegang oleh orang yang paling berani dan dan paling kuat dari pasukan. [1] Pertama kali penggunaan bendera (panji perang) jenis ini diberikan kepada pembawa panji perang pada Perang Khaibar.[2]

Teks Hadis

Nabi Muhammad Saw pada awalnya memberikan bendera kepada Abu Bakar dan pada hari berikutnya kepada Umar bin Khatab namun keduanya tidak berhasil dan kembali ke pasukan. Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda: “Sesungguhnya besok aku akan memberikan bendera kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan sebaliknya Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya." Ia seorang pejuang yang gigih dan pantang mundur. Allah Swt akan memenangkan pertempuran ini dengannya. Ia tidak akan melarikan diri sedikit pun.” Kemudian Nabi Muhammad Saw memanggil Ali As dan Ali As meskipun sakit matanya, namun mendapatkan kesembuhan dari Rasululullah Saw. Beliau bersabda: Ambillah bendera ini dan bawalah bendera itu sehingga Allah Swt akan memenangkan Khaibar bagimu. Ali As menyerang Khaibar dengan membawa bendera itu dan ia memenangkan Khaibar. [3] Abu Rafi’, budak Rasulullah Saw terkait dengan penaklukan Khaibar menuturkan: Aku pergi ke salah satu benteng Khaibar bersama Ali bin Abi Thalib As sambil membawa bendera. Ketika Ali As sampai di benteng-benteng mereka, mereka keluar dan terjadilah perang yang sangat sengit. Ali berhasil memukul jawara pihak musuh sehingga mengalami luka berat dan tamengnya pun jatuh ke bumi. Ali As berusaha mengangkat pintu Khaibar dan karena ada penahan besi di belakangnya, maka ia sangat gigih dalam bertempur sehingga Allah Swt membukakan benteng baginya. [4]

Keutamaan Imam Ali As di Khaibar

Pada perang Khaibar, sebagian sahabat seperti Abu Bakar dan Umar tidak mampu untuk menaklukkan benteng Yahudi, sehingga Rasulullah Saw menugaskan Ali As untuk menaklukkan benteng Khaibar. Penaklukan itu pun adalah penaklukan yang sangat luar biasa hingga jawara Yahudi, Marhab Khaibari dan saudaranya, Yasir dan beberapa ksatria Yahudi lainnya tidak berdaya menghadapi kaum Muslimin. Penaklukan Khaibar mampu memadamkan semua api perlawanan musuh dan membuat orang-orang Khaibar terpaksa menyerah tanpa syarat. [5]

Sanad Hadis

Hadis Rayat terdapat dalam kebanyakan kitab-kitab hadis dan sejarah baik Syiah maupun Sunni dan sampai pada derajat mutawatir. Hadis ini merupakan bukti atas keunggulan Imam Ali As dibanding dengan sahabat-sahabat lainnya. [6] Sebagian dari para sahabat yang meriwayatkan hadis rayat adalah: Umar bin Khatab [7], Aisyah [8], Abdullah bin Anas, Anas bin Malik, [9] dan Jabir bin Abdullah Anshari. [10] Teks hadis rayat dinukil dengan lafadz yang bermacam-macam dan dikutip dalam kitab-kitab Ahlulbait As misalnya Sirah al-Nabawiyah [11], [12], [13]

Lihat juga:

Catatan Kaki

 1. Thabari, Tārikh, jld. 3, hlm. 387.
 2. Ibnu Sa’ad, Thabaqāt al-Kubrā, jld. 2, hlm. 77.
 3. Ibnu Hisyam, Sirah al-Nabawiyah, jld. 2, hlm. 334; Hakim Nisyaburi, Mustadrak, jld. 3, hlm. 37.
 4. Dzahabi, Mizān al-I’tidāl, jld. 2, hlm. 218; Ibnu Hajar, Fath al-Bari, jld. 9, hlm. 18.
 5. Ibnu Hisyam, Sirah al-Nabawiyah, jld. 2, hlm. 316.
 6. Amin Amili, A’yān al-Syiah, jld. 1, hlm. 337 dst.
 7. Zarkali, al-I’lām, jld. 3, hlm. 203.
 8. Ibnu Sa’ad, Thabaqāt al-Kubrā, jld. 8, hlm. 39.
 9. Ibnu Hajar, Tahdzib al-Tahdzib, jld. 1, hlm. 376.
 10. Thabari, Dzail al-Mudzail Thabari.
 11. Ibnu Hisyam, Sirah al-Nabawiyah.
 12. Mustadrak Hakim Naisyaburi, Mustadrak, jld. 2, hlm. 234.
 13. Majma’ al-Zawaid Haitsami, Majma’ al-Zawāid, jld. 9, hlm. 108;Musnad Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal, Musnad, jld. 1, hlm. 23;Kanz al-Umal 15 Hilyah al-Auliya. Muttaqi Hindi, Kanz al-Umal jld. 5, hlm. 284.

Daftar Pustaka

 • Amin Amili, A’yān al-Syiah, Riset: Hasan Amin, Dar al-Ta’arif, Beirut.
 • Ibnu Hajar ‘Asqalani, Tahdzib al-Tahdzib, Dar al-Fikr, Beirut.
 • Hasan ‘Asqalani, Fath al-Bari, Dar al-Ma’rifah, Beirut.
 • Ibnu Sa’ad, Thabaqāt al-Kubrā, Dar al-Shadir, Beirut.
 • Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, Riset: Muhamad Muhyiddin Abdul Hamid, Maktabah Muhammad Ali Sabih, Qahirah.
 • Ahmad bin Hanbal, Dar Shadir, Beirut.
 • Hafidz Abu Na’im, Hilyah al-Auliyā, Riset: Sa’id Zaghul, Markaz Ithila’at wa Madarik Islami.
 • Hakim Nisyaburi, Mustadrak, Riset: Abdurahman Mar’asyli.
 • Dzahabi, Mizān al-I’tidāl, Riset: Ali Muhammad Bijawi, Dar al-Ma’rifah, Beirut.
 • Zarkali, al-I’lām, Dar al-Ilm al-Malāyin, Beirut.
 • Thabari, Tārikh Thabari, Muasasah A’lami lil Mathbu’ath, Beirut.
 • Thabari, Dzail al-Mudzail Thabari, Muasasah al-A’lami, Beirut.
 • Muttaqi, Hindi, Kanz al-Ummal, Riset: Bakri Hayani, al-Risalah, Beirut.
 • Haitsami, Majma’ al-Zawāid, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut.