tanpa prioritas, kualitas: c
tanpa referensi

Budail bin Warqa

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Budail bin Warqa')
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat
Budail bin Warqahttp://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
Info pribadi
Nama lengkap Budail bin Warqa al-Khuza'i
Julukan Abu 'Amru atau Abu Abdullah
Garis keturunan Kabilah Khuza'ah
Tempat Tinggal Mekah
Informasi Keagamaan
Keikutsertaan dalam Ghazwah Perang HunainPerang TabukFathu Makkah
Terkenal sebagai Perawi Hadis

Budail bin Warqa (bahasa Arab:بُدَیل‌ِ بْن‌ِ وَرْقاء ) salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw asal Mekah dari kalangan pembesar Kabilah Khuza'ah. Ia hadir dalam peristiwa Perdamaian Hudaibiyah, Haji Wada' dan juga dalam Perang Hunain, Perang Tabuk dan Fathu Makkah. Menurut salah satu riwayat, dalam peristiwa Fathu Makkah, saat itu ia berusia 97 tahun.

Nasab dan Kunyah

Budail bin Warqa, salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw asal Mekah dari kalangan pembesar Kabilah Khuza'ah. Berdasarkan literatur tertua, namanya disebut Budail bin Warqa atau Budail bin Warqa al-Khuza'i. [1]Namun tampaknya Ibnu Sa'ad yang pertama kali menuliskan namannya lengkap dengan nama leluhurnya. [2]Namun jika dibandingkan dengan yang ditulis oleh Ibnu Atsir [3], sebagian dari leluhurnya tidak dituliskan secara lengkap.

Kunyahnya terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyebut Abu 'Amru, dan ada juga yang menyebut Abu Abdullah.[4]

Kelahiran dan Wafat

Mengenai waktu kelahiran dan kematiannya, tidak ada data yang valid. Namun dipastikan, ia hadir dalam peristiwa Haji Wada dan meninggal dunia sebelum Rasulullah saw wafat. [5] Menurut salah satu riwayat, dalam peristiwa Fathu Makkah, usianya 97 tahun. [6] Jadi diperkirakan ia telah lahir 75 tahun sebelum kemunculan Islam.

Sebuah sumber menyebutkan ia terbunuh dalam Perang Shiffin, [7] namun sumber ini meragukan sebab kemungkinan yang dimaksud adalah putranya, Abdullah.

Kehidupan

Budail bin Warqa sebelum kemunculan Islam adalah tokoh terhormat dan disegani di Mekah, namun tidak ada informasi valid yang detail mengenai kehidupan pribadinya. [8] Namanya disebutkan dalam sejarah Islam sejak awal Bi'tsah Nabi Muhammad saw, khususnya dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. [9] Ia bersama dengan sahabat-sahabatnya dari Khuza'a disebut sebagai orang-orang kepercayaan Nabi saw dan teguh dalam persahabatan mereka. [10]

Hadir dalam Perjanjian Hudaibiyah

Menurut isi Perjanjian Hudaibiyah, Khuza'a adalah sekutu umat Islam, dan setelah Nabi Muhammad saw kembali dari Hudaibiyah, banyak dari warga Khuza'a yang masuk Islam. [11] Persahabatan antara Khuza'a dengan Nabi Muhammad saw tidak bertentangan dengan perjanjian sebelumnya antara Khuza'a dengan Abdul Muththalib.

Pada Jumadil Akhir tahun 8 H/629, Nabi Muhammad saw menulis surat kepada Budail bin Warqa, dimana ia menuliskan kekagumannya kepada suku Khuza'a dan menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang terhormat dari Tihamah. [12]

Masuk Islam

Sebelum Penaklukkan Mekah, Budail bin Warqa bersama dengan Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam melalui Abbas bin Abdul Muththalib dipertemukan dengan Nabi Muhammad saw, dan menurut sebuah riwayat, Budail bin Warqa menyatakan masuk Islam dalam pertemuan tersebut. [13] Menurut riwayat lain, ia disebutkan telah masuk Islam sebelum pertemuan tersebut. Pada hari Fathu Makkah, rumah Budail adalah tempat berlindung yang aman, dan sebagian dari orang-orang Quraisy berlindung di rumah tersebut. [14]

Dalam Perang Hunain, Budail diperintahkan oleh Rasulullah saw untuk mengirim para tahanan dari Hunain ke al-Ju'ranah. Ia juga diberikan tanggungjawab atas harta rampasan perang. [15] Selama persiapan untuk pertempuran di Tabuk, Budail ditugaskan oleh Nabi Muhammad saw untuk mendatangi kabilah-kabilah dalam rangka mempersiapkan pasukan perang. [16]

Keturunan

Beberapa anak Budail, memiliki peran diawal-awal penyebaran Islam. Nafi' bin Budail, syahid sebelum ayahnya dalam Perang Bi'r Ma'unah. [17] Abdullah bin Budail hadir dalam Perang Hunain, Tabuk dan Thaif, serta memiliki peran besar dalam Penaklukan Esfahan tahun 32 H/653. [18] Ia syahid dalam Perang Shiffin sebagai anggota pasukan Imam Ali as. [19] Saudaranya, Abdurrahman bin Budail, juga syahid dalam Perang Shiffin. [20]

Perawi Hadis

Hadis yang diriwayatkan Budail terdapat dalam literatur Sunni dan Syiah. Beberapa riwayat mengenai Perjanjian Hudaibiyah, memindahkan tahanan pasca Perang Hunain, serta hadis mengenai makan minum dan tidak berpuasa pada peristiwa Haji Wada' diriwayatkan darinya. [21]

Catatan Kaki

 1. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 1, hlm. 581, 593, jld. 2, hlm. 749, 750; Ibnu Hisyam, Abd al-Mulk, al-Sirah al-Nabawiah, jld. 4, hlm. 34 dan 37; Thabari, Tarikh, jld. 2, hlm. 625-626
 2. Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294
 3. Ibnu Atsir, Ali, Usd al-Ghabah, jld. 1, hlm. 170
 4. Ibnu Atsir, Ali, Usd al-Ghabah, jld. 1, hlm. 170; Tastari, Muhammad Taqi, Qamus al-Rijal, jld. 2, hlm. 254-255; Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, jld. 21, hlm. 115; Khui, Abu al-Qasim, Mu'jam Rijal al-Hadits, jld. 3, hlm. 275
 5. Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294; Abu Na'im Isfahani, Ahmad, Ma'rifah al-Shahabah, jld. 3, hlm. 144; Ibnu Atsir, Ali, Usd al-Ghabah, jld. 1, hlm. 170; Ibnu 'Iraqi, Ahmad, Dzil al-Kasyf, hlm. 49
 6. Syaikh Thusi, Amali, jld. 1, hlm. 386; Amini, Abd al-Husain, al-Ghadir, jld. 2, hlm. 363; Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, jld. 21, hlm. 115
 7. Bukhari, Muhammad, al-Tarikh al-Shagir, jld. 1, hlm. 102
 8. Ali, jld. 4, hlm. 15
 9. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 1, hlm. 581; Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 96; Thabari, Tarikh, jld. 2, hlm. 625
 10. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 1, hlm. 593; Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 96; Thabari, Tarikh, jld. 2, hlm. 625; Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld. 2, hlm. 175
 11. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 2, hlm. 749
 12. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 2, hlm. 749; Ibnu Atsir, Ali, Usd al-Ghabah, jld. 1, hlm. 170; Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294; Ibnu 'Abdurabah, Ahmad, al-'Aqad al-Faraid, jld. 3, hlm. 333; Qalqasyandi, Ahmad, Nihayah al-'Arab, hlm. 323
 13. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 2, hlm. 815, 817; Ibnu Hisyam, Abd al-Mulk, al-Sirah al-Nabawiah, jld. 4, hlm. 44; Maqrizi, Ahmad, Imta' al-Isma', jld. 1, hlm. 369
 14. Ibnu Atsir, Ali, Usd al-Ghabah, jld. 1, hlm. 170; Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad, al-Ashabah fi Tamyiz al-Shahabah, jld. 1, hlm. 191; Ibnu Abd al-Barr, Yusuf, al-Isti'ab, jld. 1, hlm. 150
 15. Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294; Baladzuri, Ahmad, Ansab al-Asyraf, jld. 1, hlm. 365; Ibnu Hibban, Muhammad, Masyahir 'Ulama al-Amshar, hlm. 61; Ibnu Atsir, al-Kamil, jld. 2, hlm. 266
 16. Waqidi, Muhammad, al-Maghazi, jld. 2, hlm. 800; Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294
 17. Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294; Ibnu Khazm, Ali, Jamharah Ansab al-'Arab, hlm. 239
 18. Baladzuri, Ahmad, Futuh al-Buldan, hlm. 436-437; Shafdi, jld. 10, hlm. 102
 19. Ibnu Sa'ad, Muhammad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 4, hlm. 294; Ibnu Hazm, Ali, Jamharah Ansab al-'Arab, hlm. 239; Syaikh Thusi, Rijal, hlm. 46
 20. Mamaqani, Abdullah, Tanqih al-Maqal, hlm. 169; Abu Na'im Isfahani, Ahmad, Ma'rifah al-Shahabah, jld. 3, hlm. 145
 21. Syaikh Thusi, Amali, jld. 1, hlm. 385; Abu Na'im Isfahani, Ahmad, Ma'rifah al-Shahabah, jld. 3, hlm. 145-146

Daftar Pustaka

 • Abu Na'im Isfahani, Ahmad. Ma'rifah ash-Shahābah. Diedit oleh Muhammad Radhi Ibnu Hajj Utsman. Madinah:1408 H.
 • Amini, Abdul Husain Ahmad. Al-Ghadīr. Beirut: 1403 H.
 • 'Asqalani, Ibnu Hajar. Al-Ishābah fī Tamyīz ash-Shahābah. Beirut: 1835.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Ansāb al-Asyrāf. Riset Muhammad Hamidullah. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Futūh al-Buldān. Riset Abdullah Anis Thiba'. Beirut: 1407 H.
 • Bukhari, Muhammad bin Isma'il. At-Tārīkh ash-Shaghīr. Riset Muhammad Ibrahim Zaid. Beirut: 1406 H.
 • Ibnu 'Abdi Rabbih Andalusi, Ahmad bin Muhammad. al-'Iqd al-Farīd. Riset Abdul Majid Tarhini. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 • Ibnu 'Abdil Barr, Yusuf bin Abdullah. Al-Istī'āb fī Ma'rifah al-Ashhāb. Diedit oleh Ali Muhammad al-Bajawi. Kairo: 1380 H.
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad al-Jazari. Al-Kāmil fī At-Tārīkh.
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad al-Jazari. Usd al-Ghābah fī Ma'rifat al-Shahābah. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
 • Ibnu Hazm al-Andalusi, Ali bin Ahmad bin Sa'id. Jamharah Ansāb al-'Arab. Beirut: 1403 H.
 • Ibnu Hibban, Muhammad. Masyāhir Ulamā al-Amshar. Riset Marzuq Ali Ibrahim. Beirut: 1408 H.
 • Ibnu Hisyam. As-Sīrah an-Nabawiyyah. Riset Musthafa as-Saqqa'. Beirut: Daru Ihya' at-Turats al-Arabi.
 • Ibnu Iraqi, Ahmad. Dzail al-Kāsyif. Diedit oleh Buran Dhanawi. Beirut: 1406 H.
 • Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir ad- Dimasyqi. Al-Bidāyah wa an-Nihāyah. Diedit oleh Ahmad Abu Mulhim. Beirut: 1405 H.
 • Ibnu Sa'ad, Muhammad bin Mani'. Ath-Thabaqāt al-Kubrā. Beirut: Dar ash-Shadir.
 • Khui, Sayid Abu al-Qasim. Mu'jam Rijāl al-Hadīst wa Tafshīl Thabaqāt ar-Ruwāt. Qom: 1403 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār al-Jāmi'ah li Dhurar Akhbār al-Aimmah al-Athhār. Beirut: 1403 H.
 • Mamaqani, Abdullah. Tanqīh al-Maqāl fī 'Ilm ar-Rijāl. Najaf: 1350 H.
 • Maqrizi, Ahmad bin Ali. Imtā' al-Asmā' bimā li an-Nabī. Riset Mahmud Muhammad Syakir. Kairo: 1941.
 • Qalqasyandi, Ahmad. Nihāyah al-Arab. Beirut: 1405 H.
 • Shafadi, Khalil. Al-Wāfī bi al-Wāfiyāt. Riset Jacqueline Subleh. Beirut: 1400 H.
 • Thabari.Tārīkh; Ali, Jawad, al-Mufashshal fi Tārīkh al-Arab Qablal Islām. Beirut: 1970.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Āl- Amālī. Riset Muassisah al-Bi'tsah. Najaf: 1384 H.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Rijāl ath-Thūsī. Najaf: 1380 H.
 • Tustari, Muhammad Taqi. Qāmūs ar-Rijāl. Muassisah Nasyr al- Islami. Qom: 1410 H.
 • Waqidi, Muhammad bin Umar. Al-Maghāzī. Riset Mersden Jones. Tehran: 1405 H.