tanpa prioritas, kualitas: b

Ummu Abiha (gelar)

Dari WikiShia
(Dialihkan dari Ummu Abiha)
Lompat ke: navigasi, cari

Ummu Abiha (bahasa Arab: أمّ أبیها) adalah sebuah julukan Arab yang bermakna "Ibu bagi ayahnya". Nabi Muhammad saw memanggil putrinya, Fatimah az-Zahra sa, dengan julukan Ummu Abiha karena kedudukan putrinya di sisinya, sehingga Syiah memanggil Sayidah Fatimah sa dengan julukan tersebut. Ummu Abiha berdasarkan kaidah nahwu dan sharaf, disebut kunyah (julukan).

Berdasarkan riwayat Imam Shadiq as yang berasal dari ayahnya yaitu Imam Baqir as, mengatakan bahwa Ummu Abiha merupakan julukan Sayidah Fatimah az-Zahra sa.[1]

Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib [2] dan Imam Kazhim as memiliki putri dengan nama Ummu Abiha.[3]

Lihat Juga

Catatan Kaki

  1. Ibnu Ayub al-Baji al-Maliki, Al-Ta’dil wa al-Tajrih, jld. 3, hlm. 1498-1499; Abu al-Faraj al-Esfahani, Maqatil al-Thalibin, hlm. 29; Ibnu al-Maghazili, Manaqib ‘Ali ibn Abi Halib, hlm. 267; Bihar al-Anwar, jld. 43, hlm. 19.
  2. Tarikh Ya’qubi, Terjemah Ayati, jld. 2, hlm. 292.
  3. Tarikh Tabari, Terjemah Payandeh, jld. 24, hal. 5986.

Daftar Pustaka

  • Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, Beirut, 1403 H.
  • Ibnu Ayub al-Baji al-Maliki, Sulaiman bin Khalaf bin Sa’d, Al-Ta’dil wa al-Tajrih, jld. 3, Riset oleh: Al-Ustadz Ahmad al-Bazar Nasyir: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, Maroko.
  • Ibnu al-Maghazili, Manaqib ‘Ali ibn Abi Thalib, Intisyarat Sibt al-Nabi, 1426 H/1384.
  • Isfahani Abu al-Faraj, Maqatil al-Thalibin, Riset oleh: Kazhim Mudhaffar, Al-Najaf al-Asyraf: Mansyurat al-Maktabah al-Haidariyah wa Mathbu’atiha, 1385 H/1965 M.
  • Ya’qubi, Tarikh Ya’qubi, Terjemah Muhammad Ibrahim Ayati, Tehran: Bungah Tarjamah va Nasyr-e Ketab, 2536 Pahlevi (cetakan terdapat pada Lauh Pesyurdeh Maktabah Ahlul Bait, Cetakan kedua).
  • Al-Thabari, Muhammad Jarir, Tarikh al-Thabari, Terjemah Abu al-Qasim Payandeh, Penerbit: Asathir, 1369 (Cetakan terdapat pada CD Maktabah Ahlul Bait, Cetakan kedua).