Mati Syahid

tanpa navbox
Dari wikishia

Mati syahid atau syahadah (bahasa Arab: الشهادة) adalah terbunuhnya seseorang di jalan Allah swt. yang dalam penjelasan hadis disebutkan sebagai sebaik-baiknya amalan dan semulia-mulianya kematian. Dalam ayat Alquran dan riwayat dijelaskan mati syahid memiliki banyak keutamaan diantaranya akan tetap hidup dan menerima rezeki di sisi Allah swt., akan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat dan dosa-dosanya dihapuskan.

Karena itu, pendapat fukaha, syahid tidak memerlukan mandi jenazah dan dikafani, serta menyentuh jenazahnya tidak menjadi penyebab harusnya mandi karena telah menyentuh mayit. Namun hukum tersebut hanya berlaku secara khusus untuk mereka yang syahid di medan perang dan tidak termasuk mereka yang terbunuh di jalan Allah swt atau berada pada kedudukan syahid.

Menurut sebagian riwayat, semua Aimmah as meninggal dunia dalam keadaan syahid. Namun Syekh Mufid salah seorang ulama terkemuka Syiah meragukan kesyahidan sebagian dari mereka.

Defenisi

Mati syahid artinya adalah terbunuhnya seseorang di jalan Allah swt, dan yang mati di jalan Allah swt. dinamakan syahid atau syuhada.[1] Dalam fikih, Syahid khusus bagi seorang muslim yang terbunuh di medan perang oleh orang kafir atau penyebab kematiannya disebabkan oleh peperangan.[2] Dalam kitab Tafsir al-Amtsal disebutkan syahadah memiliki arti khusus dan umum. Arti khusus yaitu sebagaimana defenisi dalam sudut pandang fikih sementara arti umumnya adalah siapapun seseorang yang terbunuh atau meninggal dunia disaat sedang menjalankan kewajiban Ilahi. Di sisi lain, dalam riwayat yang beragam, disebut penuntut ilmu yang dalam keadaan menuntut ilmu meninggal dunia ataupun yang meninggal dunia di pembaringan namun dalam keadaan memiliki makrifat atas Allah swt, Nabi sawdan Ahlulbaitnya, yang terbunuh karena menjaga hartanya dari perampokan dan lain-lain juga disebut sebagai syahid.[3]

Ragam Penamaan Syahid

Syahadah secara bahasa artinya adalah hadir atau menyaksikan.[4] Dengan memperhatikan masalah ini, penamaan syahid memiliki beragam kemungkinan diantaranya:

 • Ia disaksikan oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat Ilahi
 • Ia tidak mati dan tetap hidup di sisi Tuhan-Nya
 • Ia melihat sesuatu yang orang lain tidak melihatnya[5]
 • Ia pada hari kiamat menjadi saksi atas amalan-amalan orang lain.[6]

Kedudukan

Banyak riwayat yang menjelaskan mengenai kedudukan dan keutamaan mati syahid. Diantaranya mati syahid adalah sebaik-baiknya amalan[7] dan semulia-mulianya kematian[8] Dan juga mendapat ganjaran dan pahala yang disamakan dengan kematian-kematian yang lain.[9] sebagaimana yang terdapat dalam doa-doa 14 Maksum yang mengharapkan dari Allah swt untuk mendapatkan syahid sebagaimana dengan syahidnya mereka yang gugur di bawah panji Rasulullah saw.[10] dan terbunuhnya di tangan seburuk-buruknya manusia[11]

Dalam Alquran, kata Syahadah dijelaskan dengan frase قَتْل فی سبیل‌الله yang artinya terbunuh di jalan Allah swt.[12] Dalam kitab-kitab fikih, syahadah dan syahid dijelaskan dalam bab hukum thaharah (bersuci).[13]

Akibat Mati Syahid

Dalam ayat dan riwayat dijelaskan akibat mati syahid yang melahirkan banyak keutamaan. Diantaranya:

 • Hidup abadi: Menurut ayat Alquran, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, tidak akan mati; dia akan tetap hidup[14] dan tetap mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya.[15]
 • Mendapatkan hak untuk bisa memberikan syafaat. Syahid di sisi para Nabi dan ulama mendapatkan hak untuk memberikan Syafa'at pada hari Kiamat.[16]
 • Mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah swt.[17] Dalam sebuah riwayat dinukil dari Imam Baqir as yang menyebutkan sewaktu tetes darah pertama seorang syahid terpancar keluar, maka semua dosanya kecuali dosa atas pelanggaran terhadap hak manusia, akan diampuni Allah swt.[18]
 • Masuk ke dalam surga.[19] Syahid adalah kelompok pertama yang akan masuk surga.[20]

Hukum Syahid dalam Perang

Fukaha merincikan hukum-hukum untuk mereka yang syahid atau gugur di medan perang. Diantaranya sebagai berikut:

 • Mandi Mayat. Menurut pandangan fukaha Syiah, yang mati syahid di medan perang tidak perlu dimandikan.[21] Namun bagi yang saat perang mengalami luka dan meninggal dunia setelah perang usai, maka meski tercatat mati syahid namun tetap wajib baginya dimandikan.[22]
 • Pengafanan. Menurut fukaha Syiah, yang mati syahid di medan perang tidak perlu dikafani[23] dan dikuburkan dengan pakaian yang dikenakannya.[24] Kecuali jika tidak ada pakaian di tubuhnya maka dalam situasi ini harus diberi kain kafan.[25]
 • Menyentuh tubuh mayit syahid. Menyentuh tubuh syahid tidak menyebabkan wajibnya melakukan mandi menyentuh mayit.[26]
 • Hunuth. Hunuth adalah menggosok kapur barus pada tujuh anggota tubuh yang harus menempel ke tempat sujud saat melakukan sujud. Hal ini tidak wajib dilakukan ke orang yang mati syahid di medan perang. Namun bisa dilakukan setelah pengafanan atau pada syahid yang tidak dikafani.[27]

Hukum-hukum yang disebutkan diatas hanya berlaku untuk siapa saja yang dengan seizin Imam Maksum as atau wakil khususnya untuk berada dalam medan perang.[28] Menurut mayoritas fukaha, hukum-hukum tersebut juga berlaku untuk mereka yang terbunuh disaat berada di zaman kegaiban dengan izin wakil umum Imam (Fakih Jami' al-Syaraith) atau tanpa izinnya disaat dalam situasi bertahan dalam menghadapi serangan musuh-musuh Islam.[29] Sementara menurut pendapat Syahid Tsani meskipun mengakui itu mati syahid namun hukum-hukum terkait mati syahid di medan perang, tidak berlaku untuk mereka yang berada di masa kegaiban.[30]

Kesyahidan Aimmah Syiah

Menurut keyakinan beberapa ulama Syiah, semua Imam Syiah meninggal dunia dalam keadaan mati syahid.[31] Mereka bersandar pada sejumlah riwayat, diantaranya riwayat yang menyebutkan وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِید (Demi Allah, tidak mati dari kami, kecuali syahid dengan mati terbunuh). Karena itu, semua Imam Syiah meraih syahadah.[32] Namun berbeda dengan pandangan ini, Syekh Mufid dalam kitab Tashih I'tiqadat al-Imamiyah, menerima kesyahidan Imam Ali as, Imam Hasan as, Imam Husain as, Imam Musa Kazhim as dan Imam Ridha as namun ia ragu atas mati syahidnya imam-imam selainnya.[33]

Catatan Kaki

 1. Mahmud Abdurrahman, Mu'jam Al-Mushtalahāt wa Al-Alfādz Al-Fiqhiyyah", jld. 2, hlm. 346.
 2. Mahmud Abdurrahman, Mu;jam Al-Mushtalahāt wa Al-Alfādz Al-Fiqhiyyah, jld. 2, hlm. 346.
 3. Makarim Syirazi, Tafsīr-e Nemūne, jld. 21, hlm. 407-408.
 4. Quresyi, Qāmūs Qurān, jld. 4, hlm. 74.
 5. Thuraihi, Majma' Al-Bayān, jld. 3, hlm. 81.
 6. Quresyi, Qāmūs Qurān, jld. 4, hlm. 77.
 7. Ibnu Hayyun Al-Maghribi, Da'ā'im Al-Islām, jld. 1, hlm. 343.
 8. Shaduq, Man Lā Yahdhuruhu Al-Faqīh, jld. 4, hlm. 402, no. 5868.
 9. Anshari, Kitāb Ath-Thahārah, jld. 4, hlm. 404.
 10. Majlisi, Bihār Al-Anwār, jld. 94, hlm. 374.
 11. Majlisi, Bihār Al-Anwār, jld. 94, hlm. 261.
 12. Quresyi, Qāmūs Qurān, jld. 4, hlm. 76.
 13. Hilli, Tahrīr Al-Ahkām, jld. 1, 3317.
 14. QS. Al-Baqarah:154.
 15. QS. Āli 'Imrān:169.
 16. Himyari, Qurb Al-Isnād, jld. 1, hlm. 31.
 17. QS. Āli 'Imrān:157.
 18. Shaduq, Man Lā Yahdhuruhu Al-Faqīh, jld. 3, hlm. 183.
 19. QS. At-Taubah:111.
 20. Majlisi, Bihār Al-Anwār, jld. 71, hlm. 144.
 21. Anshari, Kitāb Ath-Thahārah, jld. 4, hlm. 399.
 22. Hilli, Nihāyah Al-Ahkām, jld. 2, hlm. 135.
 23. Anshari, Kitāb Ath-Thahārah, jld. 4, hlm. 399.
 24. Anshari, Kitāb Ath-Thahārah, jld. 4, hlm. 406.
 25. Anshari Kitāb Ath-Thahārah, jld. 4, hlm. 406-407.
 26. Najafi, Jawāhir Al-Kalām, jld. 5, hlm. 307.
 27. Khu'i, At-Tanqīh, jld. 9, hlm. 182.
 28. Syahid Tsani, Masālik Al-Afhām, jld. 1, hlm. 82.
 29. Kasyif Al-Ghitha', An-Nūr As-Sāthi, jld. 1, hlm. 545.
 30. Syahid Tsani, Masālik Al-Afhām, jld. 1, hlm. 82.
 31. Shaduq, Al-Khisāl, jld. 2, hlm. 528; Thabrasi, 'A'lām Al-Warā, jld. 2, hlm. 131-132; Ibnu Syahr Asyub, Manāqib Āli Abi Thālib, jld. 2, hlm. 209.
 32. Ibnu Syahr Asyub, Manāqib Āli Abi Thālib, jld. 2, hlm. 209; Thabrasi, 'A'lām Al-Warā, jld. 2, hlm. 131-132.
 33. Mufid, Tashīh I'tiqād Al-Imāmiyyah, hlm. 131 & 132.

Daftar Pustaka

 • Anshari, Murtadha. Kitāb Ath-Thahārah. Qom: Kanggereye Jahani Buzurgdasyt-e Syekh-e A'dzam Anshari, 1415 H.
 • Hilli, Hasan bin Yusuf. Nihāyah Al-Ahkām fi Ma'rifah Al-Ahkām. Qom: Muassasah Ali Al-Bait, 1419 H.
 • Hilli, Hasan bin Yusuf. Tahrīr Asy-Syar'iyyah 'ala Madzhab Al-Imāmiyyah. Revisi Ibrahim Bahaduri. Qom: Muassasah Imam Shadiq, 1420 H.
 • Himyari, Abdullah bin Ja'far. Qurb Al-Isnād. Tehran: Neinawa.
 • Ibnu Hayyun Maghribi, Nu'man bin Muhammad. Da'ā'im Al-Islām. Revisi Ashif Faidhi. Qom: Muassasah Alu Al-Bait Alaihim As-Salam, 1385 H.
 • Ibnu Shahr Asyub, Muhammad bin Ali, Manāqib Āli Abī Thālib. Qom: Allamah, 1379 H.
 • Kasyif Al-Ghitha', Ali bin Muhammad Ridha. An-Nūr As-Sāthi' fi Al-Fiqh An-Nāfi. Najaf: Mathba' Al-Ādāb, 1381 H.
 • Khu'i, Abul Qasim. At-Tanqīh fi Syarh Al-'Urwah Al-Wutsqā. Qom: Muassasah Ihya' Atsar Al-Imam Al-Khu'i.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār Al-Anwār Al-Jāmi'ah li Durar Akhbār Al-A'immah Al-Athār. Riset Muhammad Baqir Mahmudi & Abduz Zahra Alawi. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1404 H.
 • Makarim Syirazi, Nashir. Tafsīr-e Nemūne. Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1374 HS/1995.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad. Tashīh I'tiqād Al-Imāmiyyah. Riset & Revisi Hasan Dargahi. Qom: Kunggereye Syekh Mufid. 1414.
 • Quresyi, Ali Akbar. Qāmūs Qurān. Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1412 H.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali bin Babawaih. Al-Khisāl. Revisi & Riset Ali Akbar Gaffari. Qom: Jame'eye Mudarrisin Hauz-e Ilmiyye Qom, 1362 HS/1983.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali bin Babawaih. Man Lā Yahdhuruhu Al-Faqīh. Revisi & Riset Ali Akbar Gaffari. Qom: Daftar-e Entesyarat-e Eslami Wabaste be Jame'eye Mudarrisin Hauz-e Ilmiyye Qom. 1413 H.
 • Syahid Tsani, Masālik Al-Afhām ilā Tanqīh Syarā'i' Al-Islām. Muassasah Al-Ma'arif.
 • Thabrasi, Fadhl bin Hasan. A'lām Al-Warā bi A'lām Al-Hudā. Qom: Muassasah Ali Al-Bait, 1417 H.
 • Tharihi, Fakhruddin bin Muhammad. Majma' Al-Bahrain. Riset Ahmad Husaini Asykuri. Tehran: Ketab Furusyiye Murtazawi, 1416 H.