Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa referensi

Abu Bakar bin Imam Hasan al-Mujtaba as

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Keturunan Imam
Abu Bakar bin Imam Hasan al-Mujtaba as

Makam para syuhada Karbala di sebelah kiri Makam Imam Husain as
Nama Abu Bakar bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib
Ayah Imam Hasan al-Mujtaba as
Ibu Ramlah
Tempat Tinggal Madinah
Wafat 10 Muharam 61 H/681
Tempat Dimakamkan Karbala

Abu Bakar bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib (bahasa Arab:أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب) (w. 61 H) termasuk dari anak-anak Imam Hasan al-Mujtaba as yang syahid pada hari Asyura di tangan Abdullah bin 'Uqbah Ghanawi setelah saudaranya Qasim bin Hasan

Nama dan Nasab

Abu Bakar adalah putra Imam Hasan as dan ibunya Ummu Walad.[1] Sebagian sejarawan berpendapat bahwa ia dan Qasim bin Hasan berasal dari satu ibu[2] yang bernama Ramlah.[3]Pada hari Asyura, ia bersama saudara-saudaranya, Abdullah dan Qasim gugur sebagai syahid.[4]

Di dalam sebagian sumber terjadi sebuah kekeliruan dimana Abu Bakar disebut putra Imam Husain as.[5]

Peristiwa Karbala

Abu Bakar syahid pada hari Asyura setelah saudaranya Qasim bin Hasan [6]dengan dipanah oleh Abdullah bin 'Uqbah Ghanawi.[7] Namanya dimuat dalam ziarah Nahiyah dan Rajab. Dalam ziarah Nahiyah pembunuhnya dilaknat.[8] Syair-syair Sulaiman bin Quttah dalam mengenang duka syuhada Karbala mengisyaratkan kepada kesyahidan salah satu sahabat Imam Husain as di tangan seseorang dari kelompok Ghanawi. Boleh jadi yang ia maksud adalah Abu Bakar bin Hasan yang gugur sebagai syahid di tangan Abdullah bin 'Uqbah. Pada sebagian sumber lain disebutkan bahwa Harmalah bin Kahil Asadi sebagai pembunuhnya.[9]

Catatan Kaki

 1. Thabari, Tarikh, jld.5 hlm.468; Isfahani, Maqātil al-Thālibiyyin, hlm.92
 2. Isfahani, Maqatil al-Thalibiyyin, hlm.92
 3. Samawi, Ibshār al-'Ain, hlm.72
 4. Muruj al-Dzahab, jld.3, hlm.61-62; Thabari, Tarikh, jld.5, hlm.468
 5. Isfahani, Maqātil al-Thalibiyyin, hlm.92; Ibnu Atsir, al-Kāmil, jld.4, hlm.75; Ibnu Sa'ad, al-Thabaqāt, jld.1, hlm.476, 470; Thabari, Tarikh, jld.5, hlm.448
 6. Dinawari, Akhbār al-Thiwāl, hlm.257; Isfahani, Maqātil al-Thalibiyyin, hlm.92
 7. Dinawari, Akhbār al-Thiwal, hlm.257; Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jld.3, hlm.201; Thabari, Tarikh, jld.5, hlm.468; Mufid, al-Irsyād, jld.2, hlm.108; Thabarsi, I'lām al-Wara, hlm.248; Majlisi, Bihar al-Anwār, jld.45, hlm.36
 8. Majlisi, Bihar al-Amwār, jld.45, hlm.65, jld.98, hlm.269; Sayid bin Thawus, Iqbāl, hlm.584
 9. Ibnu Atsir, al-Kāmil, jld.4, hlm.92

Daftar Pustaka

 • Abu al-Faraj al-Isfahani, Ali bin Husain. Maqātil ath-Thālibiyyīn. Riset Sayid Ahmad Saqr. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Ansāb al-Asyrāf. Riset Muhammad Baqir al-Mahmudi. Beirut: Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1397 H.
 • Dinawari Abu Hunaifah, Ahmad bin Daud. Al-Akhbār at-Thiwāl. Riset 'Abdul Mun'im Amir diedit Jamaludin Syayyal. Qom: Mansyurat Radhi, 1368 HS (1989).
 • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad al-Jazari. Al-Kāmil fī At-Tārīkh. Beirut: Dar ash-Shadir, 1385 H.
 • Ibnu Sa'ad. Al-Thabaqāt al-Kubra. Riset Muhammad Shamil al-Salami. Thaif: Maktabah ash-Shiddiq, 1993.
 • Ibnu Thawus, Ali bin Musa. Iqbāl al-A'māl. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1368 HS (1989).
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār al-Jāmi'ah li Dhurar Akhbār al-Aimmah al-Athhār. Beirut: Muassisah al-Wafa', 1404 H.
 • Mas'udi, Ali bin al-Husain. Murūj al-Dzahab wa Ma'ādin al-Jawhar. Cet. II. Riset As'ad DaghIr. Qom: Dar al-Hijrah, 1409.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad bin Nu'man. Al-Irsyād fī Ma'rifati Hujajillah 'ala al-'Ibād. Jld 2. Qom: Muktamar Syeikh Mufid, 1413 H.
 • Samawi, Muhammad bin Thahir. Ibshār al-'Ain fī Anshār al-Husain as. Qom: Entesyarat-e Daneshgah-e Syahid Mahallati, 1419 H.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. ‘‘Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk. Riset Muhammad Abul Fadhl Ibrahim. Beirut: Daru Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1967.
 • Thabrisi, Fadhl bin Hasan. I'lām al-warā bi-A'lām al-Hudā. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
Silsilah keluarga Ahlulbait as
 
 
 
 
 
 
Khadijah
 
 
 
Nabi Muhammad saw
 
 
 
Mariah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qasim
 
Abdullah
 
Sayidah Fatimah sa
 
 
 
Ibrahim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Ali
 
 
 
 
Ummul Banin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Husain as
 
Imam Hasan as
 
Sayidah Zainab sa
 
Ummu Kultsum
 
Muhsin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbas
 
Abdullah
 
Utsman
 
Ja'far
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
'Awn
 
Ali
 
Abbas
 
Ummu Kultsum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan
 
Qasim
 
Abdullah
 
Fatimah
 
Zaid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdullah
 
Zainab
 
Ibrahim
 
Al-Hasan
 
al-Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
 
Ibrahim
 
 
Idris
 
 
 
Nafisah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Sajjad
 
Ali al-Akbar
 
 
Ali al-Asghar
 
 
Fatimah
 
Sukainah
 
Ruqayyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Baqir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Shadiq
 
Abdullah
 
Ibrahim
 
'Ubaidillah
 
Ali
 
Yahya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Kazhim
 
Muhammad
 
Ali
 
Ishaq
 
Ummu Farwah
 
Abdullah
 
Isma'il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Ridha
 
Maksumah
 
Hamzah
 
Ishaq
 
Ahmad
 
Ibrahim
 
Muhammad
 
 
 
 
 
Imam al-Jawad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam al-Hadi
 
 
Musa
 
 
 
 
Fatimah
 
 
 
Hakimah
 
 
 
Amamah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Hasan al-Askari
 
 
Husain
 
 
 
 
Muhammad
 
 
 
Ja'far
 
 
 
 
 
Imam al-Mahdi