Terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyyah

tanpa prioritas, kualitas: c
tanpa navbox
Dari wikishia

Terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyyah (bahasa Arab: قتل النفس الزكية) adalah salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi afs yang mengacu pada terbunuhnya seseorang dari pengikut Imam Mahdi afs di dekat Kakbah. Menurut riwayat, al-Nafs al-Zakiyah berasal dari keturunan Imam Husain as dan sebelum kemunculan Imam Mahdi afs terbunuh di Masjidil Haram.

Sebagian riwayat menyebutkan terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyah adalah salah satu tanda pasti kemunculan Imam Mahdi afs. Mulla Shalih al-Mazandarani pensyarah kitab al-Kafi meyakini kemungkinan Sayid Hasani dan al-Nafs al-Zakiyah adalah orang yang satu.

Kepribadian

Al-Nafs al-Zakiyah (manusia suci) adalah seseorang yang dalam riwayat disebut pribadi yang saleh dan bertakwa [1] dan terbunuhnya menjadi salah satu tanda dari kemunculan Imam Mahdi afs. [2] Menurut riwayat ia berasal dari keturunan Imam Husain as [3] dan bernama Muhammad bin Hasan. [4]

Al-Nafs al-Zakiyah adalah salah seorang pengikut Imam Mahdi afs yang ia diutus untuk memberikan petunjuk kepada penduduk Makkah. Imam Mahdi afs berkata kepada para sahabatnya, "Penduduk Makkah tidak menginginkan saya, namun saya akan mengirim kepada mereka seseorang sehingga menjadi hujjah untuk mereka."

Ketika al-Nafs al-Zakiyah memperkenalkan dirinya sebagai utusan Imam Mahdi afs di hadapan penduduk Makkah, mereka menyerangnya dan memenggal kepalanya. [5]

Tanda Kepastian Kemunculan Imam Mahdi afs

Menurut riwayat dari Imam Shadiq as terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyah di dekat Kakbah, keluarnya Sufyani, keluarnya Yamani dan tenggelamnya dataran tanah Baida' adalah diantara tanda-tanda pasti kemunculan Imam Mahdi afs. [6]

Dalam kitab Kamal al-Din diriwayatkan dari Imam Shadiq as jarak antara kemunculan Imam Mahdi afs dengan terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyah selama 15 hari. [7] Dalam sebuah hadis dari Imam Baqir as, tempat terbunuhnya di Masjidil Haram antara rukun dan Maqam Ibrahim. [8]

Mulla Shalih al-Mazandarani penulis syarah kitab al-Kafi dalam syarah hadis mengenai tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi afs menyebutkan kemungkinan al-Nafs al-Zakiyah dengan Sayid Hasani adalah individu yang sama. [9] Ia bersandar pada salah satu riwayat yang menyebutkan terbunuhnya Hasani di tangan penduduk Makkah dan dikirimnya kepalanya kepada Sufyani adalah tanda kemunculan Imam Mahdi afs. [10]

Menurut catatan sejarah, sebagian dari pengikut Muhammad bin Abdullah al-Mahdh (w. 145 H) meyakininya sebagai al-Nafs al-Zakiyah. [11] Setelah kematian Yahya bin Zaid, ia yang sebelumnya dikenal dengan lakab al-Nafs al-Zakiyah dibaiat sebagai al-Mahdi. [12] Ia pada tahun 145 H bangkit melawan Khalifah Manshur Abbas dan terbunuh di kawasan Ahjar al-Zait di dekat kota Madinah. [13]

Pada sebagian riwayat juga disebutkan terbunuhnya dua al-Nafs al-Zakiyah, satu di kota Makkah dan yang lainnya bersama 70 pengikutnya di dekat Kufah (Najaf). [14]

Kurani dalam kitab 'Ashr al-Dzhuhur menyebutkan adanya kemungkinan Sayid Muhammad Baqir al-Shadr (w. 1359 HS) sebagai al-Nafs al-Zakiyah, mengingat ia terbunuh di dekat Kufah sebagaimana dalam riwayat. [15]

Catatan Kaki

 1. Muhammad Rey Syahri, Daneshnameh Imam Mahdi, 1393 HS, jld. 7, hlm. 438
 2. Nu'mani, al-Ghaibah, 1397 H, hlm. 264
 3. Ayyasyi, Tafsir al-'Ayasyi, 1380 H, jld. 1, hlm. 65
 4. Syaikh Shaduq, Kamal al-Din, 1395 H, jld. 1, hlm. 331, hadis no. 16
 5. Allamah Majlisi, Bihar al-Anwar, 1403 H, jld. 52, hlm. 307
 6. Nu'mani, al-Ghaibah, 1397 H, hlm. 264, hadis no. 26; Syaikh Shaduq, Kamal al-Din, 1395 H, jld. 2, hlm. 649, hadis. no. 1
 7. Syaikh Shaduq, Kamal al-Din, 1395 H, jld. 2, hlm. 649, hadis. no. 2
 8. Syaikh Shaduq, Kamal al-Din, 1395 H, jld. 1, hlm. 331, hadis. no. 16
 9. Mazandarani, Syarh al-Kafi, 1380 H, jld. 12, hlm. 414
 10. Lih. Sulaiman, Farhangnameh Mahdawiyat, 1388 HS, hlm. 208
 11. Abu al-Farj Isfahani, Maqatil al-Thalibin, Dar al-Ma'rifah, hlm. 207
 12. Abu al-Farj Isfahani, Maqatil al-Thalibin, Dar al-Ma'rifah, hlm. 207
 13. Abu al-Farj Isfahani, Maqatil al-Thalibin, Dar al-Ma'rifah, hlm. 207
 14. Lih. Allamah Majlisi, Bihar al-Anwar, 1403 H, jld. 52, hlm. 273
 15. Kurani, 'Ashr al-Dzhuhur, 1408 H, hlm. 126

Daftar Pustaka

 • Abu al-Faraj al-Isfahani, Ali bin Husain, Maqatil al-Thalibin, riset: Sayid Ahmad Shaqr, Beirut, Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun
 • Allamah Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, Dar Ahya al-Turats al-'Arabi, Beirut, cet. II, 1303 H
 • Ayyasyi, Muhammad bin Mas'ud, Tafsir al-'Ayyasyi, riset: Rasuli Mahallati, Tehran, al-Mathba'ah al-'Ilmiah al-Islamiyah, 1390 H
 • Kurani, Ali, 'Ashr al-Dzhuhur, Markaz al-Nasyr Maktab al-A'lam al-Islami, al-Thaba'ah al-Aula, 1408 H
 • Mazandarani, Mulla Muhammad Shalih bin Ahmad, Syarh al-Kafi - al-Ushul wa al-Raudhah, revisi: Abul Hasan Syahrani, Tehran, al-Maktabah al-Islamiyah, 1382 H
 • Muhammad Rey Syahri, Muhammad, Daneshnameh Imam Mahdi afs, Qom, Dar al-Hadis, 1393 HS
 • Nu'mani, Muhammad bin Ibrahim, al-Ghaibah, revisi: Ali Akbar Ghaffari, Tehran, Nasyr Shaduq, 1397 H
 • Sulaimiyan, Khudamarad, Farhangnameh Mahdawiyat, Qom, Bunyad Farhanggi Hadhrat Mahdi Mau'ud, cet. II, 1388 HS
 • Syaikh Shaduq, Muhammad bin Ali, Kamal al-Din wa Taman al-Ni'mah, revisi: Ali Akbar Ghaffari, Tehran, Islamiyah, cet. II, 1395 H