Surah-Surah al-Musabbihat

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Musabbihat (bahasa Arab: المُسَبِّحات) adalah surah-surah dari Alquran yang dimulai dengan tasbih kepada Allah swt. Ada tujuh surah yang dimulai dengan tasbih kepada Allah swt, tujuh surah itu adalah surah Al-Isra', surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Al-Shaff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Taghabun, dan surah Al-A'la. Sejatinya, mengenai apakah musabbihat itu mencakup keseluruhan surah-surah ini atau tidak? Terdapat ketidaksepakatan. Pembahasan mengenai Ushuluddin, termasuk salah satu tema umum dari surah-surah ini.

Pahala membaca surah-surah Musabbihat:
قال الباقر ع منْ قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ کلَّهَا قَبْلَ أَنْ ینَامَ لَمْ یمُتْ حَتَّی یدْرِک الْقَائِمَ وَ إِنْ مَاتَ کانَ فِی جِوَارِ مُحَمَّدٍ النَّبِی ص
Imam Muhammad Baqir as berkata: Siapa saja yang membaca surah-surah musabbihat sebelum tidur ia tidak akan mati sampai dia bertemu dengan Imam Mahdi as dan jika dia meninggal, dia akan berada di sisi Rasulullah saw.”
Kulaini, al-Kafi, jld.2, hlm.52

Penamaan

Musabbihat adalah satu istilah yang dinyatakan untuk penyebutan surah-surah yang dimulai dengan tasbih kepada Allah swt.[1] Tasbih berarti pesucian[2] dan tasbih kepada Allah berarti terjauhnya Dia dari segala macam bentuk kekurangan.[3]

Bentuk dan Manifestasi

Dalam sebagian riwayat, tidak disebutkan nama-nama surah musabbihat; oleh karenanya, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai jumlah bilangan surah-surah tersebut:

 1. Lima surah: Surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Al-Shaff, surah Al-Jumu'ah, dan surah Al-Taghabun, yang dimulai dengan Sabbaha atau Yusabbihu.[4]
 2. Enam surah: Surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Al-Shaff, surah Al-Jumu'ah, dan surah Al-Taghabun,dan surah Al-A'la.[5] karena dalam surah-surah tersebut setelah bismillah, dimulai dengan salah satu dari kata kerja-kata kerja seperti sabbaha, yusabbihu dan sabbiha. Sayid Ali Qadhi Thabathabai memesankan kepada murid-muridnya untuk membaca enam surah ini setiap malam sebagai musabbihat.[6]
 3. Tujuh surah: Surah Al-Isra', surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Al-Shaff, surah Al-Jumu'ah, dan surah Al-Taghabun, dan surah Al-A'la.[7] Surah-surah ini dimulai dengan salah satu dari kosa kata-kosa kata turunan dari akar (sa ba ha).[8]
 4. Sembilan surah: Muhammad Hadi Ma'rifat (1930-2006) seorang ulama peneliti ilmu-ilmu Alquran juga telah melampirkan Surah Al-Furqan dan surah Al-Mulk, yang dimulai dengan kata tabarak, ke dalam tujuh surah.[9]

keistimewaan-keistimewaan

Surah-surah musabbihat memiliki keistimewaan-keistimewaan dan kandungan-kandungan umum yang diantaranya adalah:

Keutamaan

 • Satu ayatnya lebih baik daripada seribu ayat: Menurut satu riwayat, Nabi saw setiap malam sebelum tidur membaca surah-surah musabbihat dan berkata: "Satu ayat di dalam musabbihat lebih baik daripada seribu ayat".[13]
 • Pertemuan dengan Imam Zaman as: Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari Imam Muhammad al-Baqir as: "Siapa saja yang membaca surah-surah musabbihat sebelum tidur ia tidak akan mati sampai dia bertemu dengan Imam al-Mahdi as dan jika dia meninggal, dia akan berada di sisi Rasulullah saw."[14]

Catatan Kaki

 1. Hariri, Farhangge Estilahate Qurani, hlm.185
 2. Jauhari, al-Shahhah, jld.1, hlm.372 (di bawah kata sabaha)
 3. Daghim, Mausu'atu Musthalahati Ilmi al-Kalam al-Islami, jld.1, hlm.310
 4. Thabathabai, al-Mizan, jld.19, hlm.144; Makarim Shirazi, Tafsir Nemuneh, jld.23, hlm.292
 5. Hasan Zadeh Amuli, Risalah Nur ala Nur, hlm.29; Jawadi Amuli, Tafsir Sureye Hasyr, hlm.7
 6. Hasan Zadeh, Hezoru Yek Nokte, hlm.605
 7. Faidh Kasyani, al-Wafi, jld.9, hlm.1756; Hujjati, Pajoheshi dar Tarikhe Quran, hlm.105; Ramyar, Tarikhe Quran, hlm.596
 8. Hasan Zadeh, Hezoru Yek Nokte, hlm.605
 9. Ma'rifat, al-Tamhid fi Ulum al-Qur'an, jld.5, hlm.293
 10. Alu Rasul- I'tishami, Sure Shenasi Musabbihat, hlm.52
 11. Alu Rasul- I'tishami, Sure Shenasi Musabbihat, hlm.52
 12. Alu Rasul- I'tishami, Sure Shenasi Musabbihat, hlm.52
 13. Suyuthi, al-Dur al-Mantsur, jld.6, hlm.170; Qurthubi, al-Jami' li Ahkami al-Qur'an, hlm.235
 14. Kulaini, al-Kafi, jld.2, hlm.52

Daftar Pustaka

 • Alu Rasul, Susan dan I'tishami, Sayideh Zahra. Sure Shenasi Musabbihat, Jurnal Fadak. Tahun 1. No. 1. Musim semi. 1389 H.
 • Daghim, Samih. Mausu'atu Musthalahati Ilmi al-Kalam al-Islami. Beirut. Maktabah Lubnan Nasyirun. 1998.
 • Faidh Kasyani, Muhammad Muhsen bin Syah Murtadha. Al-Wafi. Isfahan. Perpustakaan Imam Amirul Mukminin Ali alaihisalam. 1409 H.
 • Hariri, Muhammad Yusuf. Farhangge Estilahate Qurani. Qom. Hijrat. Cet. Kedua. 1384 HS.
 • Hasan Zadeh Amuli, Hasan. Hezoru Yek Nokte. Teheran. Raja’. Cet. Kelima. 1365 HS.
 • Hasan Zadeh Amuli, Hasan. Risalah Nur ala Nur dar Zikr va zakir va Mazkur. Qom. Tasyyu’. Cet. Keenam. 1371 SH.
 • Hujjati, Sayid Muhammad Baqir. Pajoheshi dar Tarikhe Quran. Teheran. Penerbitan Islami. 1377 HS.
 • Jauhari, Ismail bin Hammad. Al-Shahhah Taj al-Lughah wa Shahhah. Riset: Ahmad Abdul Ghafur Atha. Beirut. Dar al-Ilm li al-Malayiin. 1410 H.
 • Jawadi Amuli, Murtadha. Tafsir Sureye Hasyr. Majalah Pasdare Islam. No.183 dan 184, Isfand 1375 HS dan Farwardin 1376 HS.
 • Kulaini, Muhammad bin Yakub.Al-Kafi. Editor: Ali Akbar Ghaffari dan Muhammad Akhundi. Teheran. Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1407 H.
 • Makarim Shirazi, Nashir. Tafsir Nemuneh. Teheran. Dar al-Kutub al-Islamiyah. Cet. Kedua belas. 1371 HS.
 • Ma'rifat, Muhammad Hadi. Al-Tamhid fi Ulum al-Qur'an. Qom. Jamiah Mudarrisin. Cet. Kedua. 1416 H.
 • Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an. Teheran. Nashir Khosru. 1364 SH.
 • Ramyar, Mahmud. Tarikhe Quran. Teheran. Amir Kabir. Cet. Ketiga. 1363 HS.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali. Tsawab al-A’mal dan Iqab al-A’mal, terjemah Ali Akbar Ghaffari. Teheran. Penerbit Shaduq. 1373 H.
 • Suyuthi, Jalaluddin. Al-Dur al-Mantsur fi Tafsir bil Ma’tsur. Beirut. Dar al-Fikr. Tanpa tahun.
 • Thabathabai, Muhammad Husein. Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. Qom. Kantor penerbitan Islami Jamiah Mudarrisin Hauzah Ilmiah Qom. Cet. Kelima. 1417 H.