Tahun 9 Hijriah

Dari wikishia
abad: Abad ke-1 SMAbad ke-1Abad ke-2
tahun: 6 7910 11 12

Tahun 9 Hijriah adalah tahun kesembilan menurut perhitungan tahun Qamariyah. Hari pertama tahun ini, tanggal 1 Muharram, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 23 April 630 Masehi. Hari terakhir tahun ini, yaitu tanggal 29 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Senin, 11 April tahun 631 Masehi.

Pada tahun ini, banyak delegasi yang mewakili berbagai suku datang ke Madinah menemui Nabi saw dan memeluk Islam serta berbaiat kepadanya. Oleh karena itu tahun ini juga disebut Sanah al-Wufud (tahun kelompok-kelompok). Pada tahun ini juga terdapat beberapa peristiwa penting, diantaranya: Perang Tabuk, kluarnya hadis Manzilah, Penyampaian Ayat Baraah oleh Imam Ali as, Mubahalah nabi saw dengan umat Kristen Najran dan Peristiwa Ashab 'Aqabah.


Peristiwa

 • Penetapan hukum wajib membayar zakat dan pengumpulan zakat pertama kali oleh Rasulullah saw dengan mengutus ami-amil zakat ke daerah-daerah pada tanggal 1 Muharram[1]
 • Datangnya perwakilan dari berbagai suku di semenanjung Arab seperti suku Bani Asad dan Lakhm kepada Nabi saw dan penerimaan mereka terhadap Islam.[2] Oleh karena itu, tahun ini juga disebut Sanah al-Wufud.[3]
 • Penyampaian ayat-ayat Baraah: Pemilihan Imam Ali as menggantikan Abu Bakar dalam menyampaikan ayat-ayat Baraah pada tanggal 1 Dzulhijjah.[4]
 • Peristiwa Mubahalah Nabi saw dengan Umat Kristen Najran menurut pendapat yang tidak terkenal para penulis sejarah.[5]
 • Sebagian orang yang mampu berperang namun membuat alasan agar tidak ikut dalam perang Tabuk dan turunnya ayat tentang mereka.[6]
 • Pelarangan orang-orang munafik ikut berperang dan turunnya ayat-ayat tentang mereka.[7]
 • Penunjukan Imam Ali as sebagai pengganti Nabi saw di kota Madinah dalam perang Tabuk dan turunnya hadis Manzilah.[8]
 • Peristiwa Ashab 'Aqabah.[9]
 • Pembangunan Masjid Dhirar dan turunnya ayat tentangnya.[10]
 • Penghancuran berhala Laata oleh Abu Sufyan dan Mughirah atas perintah Rasulullah saw.[11]
 • Prediksi wafatnya Najasyi Raja Abyssinia oleh Nabi saw dan wafatnya di bulan Rajab.[12]
 • Pengutusan Buraidah bin Hushaib oleh Rasulullah saw ke suku Aslam dan Ghaffar untuk mengumpulkan upeti.[13]
 • Masuk Islamnya Tamim bin Aws bin Kharijah al-Dari,[14] salah satu sahabat Nabi saw dan pelopor budaya bercerita dalam sejarah Islam.

Peperangan

 • Terjadinya Perang Tabuk.[15]
 • Sariyah 'Uyainah bin Hishn Fazari dengan kabilah Bani Tamim pada bulan Muharram.[16]
 • Sariyah Quthbah bin Amir bin Hadidah dengan kabilah Khats'am pada bulan Shafar.[17]
 • Sariyah Dahhak bin Sufyan Kilabi dengan kabilah Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal.[18]
 • Sariyah 'Alqamah bin Mujazzaz Mudliji dengan kaum Habasyi pada bulan Rabiul Akhir.[19]
 • Sariyah Ali bin Abi Thalib as untuk menghancurkan berhala kabilah Thay pada bulan Rabiul Akhir.[20]
 • Sariyah 'Ukkasah bin Mihshan dengan qabilah 'Adzrah dan Bala pada bulan Rabiul Akhir.[21]

Wafat

Bulan Sya'ban pada tahun ini merupakan bulan wafat Ummu Kultsum binti Muhammad saw.[22]

Catatan Kaki

 1. Ibn Sa'ad, al-Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 121; Waqidi, al-Maghazi, jld. 3, hlm. 973; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 3, hlm. 123
 2. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 3, hlm. 96
 3. Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 2, hlm. 560
 4. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 3, hlm. 122-123; Thabarsi, Majma' al-Bayan, jld. 5, hlm. 3; Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 2, hlm. 545; 'Ayyasyi, Tafsir al-'Ayyasyi, jld. 2, hlm. 72
 5. Lihat: Muhammad Reysyahri, Farhangnomeh Mubaheleh, hlm. 83-87
 6. QS. al-Taubah:49; Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 4, hlm. 159
 7. Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 4, hlm. 160 yang dikutip Ayati, Tarikh Payambar Islam Muhammad, hlm. 511
 8. Mufid, al-Irsyad, hlm. 70, dikutip dari Ayati, Tarikh Payambar Islam Muhammad, hlm. 515
 9. Tarikh Ya'qubi, jld. 2, hlm. 68
 10. Ibn Hisyam, al-Sirah al-nabawiyah, jld.4, hlm.173
 11. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.3, hlm. 99
 12. Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld. 3, hlm. 122
 13. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubra, jld. 2, hlm. 121
 14. Ibn Hajar, Fath al-Bari, jld. 21, hlm. 39; Dzahabi, Sair 'A'lam al-Nubala', jld. 2, hlm. 448
 15. Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 2, hlm. 515; Damghani, Muhammad Mahdawi, Dalail al-Nubuwah, jld. 5, hlm. 469
 16. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 122
 17. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 122-123
 18. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 123
 19. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 12-124
 20. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 124
 21. Ibn Sa'ad, Thabaqat al-Kubro, jld. 2, hlm. 124-125
 22. Tarikh Thabari, jld.8, hlm.6;Ibn Hajar 'Asqalani, al-Ishabah, jld.8, hlm.460; Tarikh Khalifah bin Khiyath, hlm.45

Daftar Pustaka

 • Ayyasyi, Muhammad bin Mas'ud. Tafsīr al-'Ayyāsyī. Riset: Hasyim Rasuli. Tehran: Perpustakaan al-Ilmiyah al-Islamiyah, 1380 H.
 • Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Yusuf. Dalā'il a-Nubuwwah Wa Ma'rifah Ahwāl Shāhib as-Syarī'ah. Riset: Abdul Mu'tha Qal'aji. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut, 1405 H.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Futūh al-Buldān. Beirut: Dar & Perpustakaan al-Hilal, 1988.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Jumal Min Ansāb al-Asyrāf. Riset: Suhail Zakkar & Riyadh Zarkili. Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H.
 • Ibn Abdul Barr, Yusuf bin Abdullah. Al-'Istī'āb Fī Ma'rifah al-Ashāb. Riset: Ali Muhammad al-Bajawi. Beirut: Dar al-Jail, 1410 H.
 • Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali. 'Al-Ishābah Fī Tamyīz ash-Shahābah. Riset: Adil Ahmad Abdul Maujud & Ali Muhammad Mu'awwadh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
 • Ibn Khayyath, Khalifah. Tārīkh Khalīfah bin Khayyāth. Riset: Fawwaz. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
 • Ibn Qutaibah, Abdullah bin Muslim. Al-Ma'ārif. Riset: Tsrwah 'Akkash. Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah Li al-Kitab. Cet. 2, 1992.
 • Ibn S'ad, Muhammad bin Sa'd. At-Thabaqāt al-Kubrā. Riset: Muhammad Abdul Qadir Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H.
 • Ibnu Hisyam, Abdul Malik. As-Sīrah an-Nabawiyah. Editor: Ibrahim Abyari, Mushtafa Saqa, Abdul Hafidzh Syabla. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
 • Maqrizi, Ahmad bin Ali. Imtā' al-Asmā' Bi Mā Li an-Nabiyy Min al-Ahwāl Wa al-Amwāl Wa al-Hafidah Wa al-Matā'. Riset: Muhammad Abdul Hamid an-Namisi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 H.
 • Mas'udi, Ali bin Husain. At-Tanbīh Wa al-Isyrāf. Editor: Abdullah Isma'il as-Shawi. Kairo: Dar as-Shawi.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad bin Nu'man. Al-Irsyād. Riset: Yayasan Āl al-Bait (as) Li Ihya' at-Turats. Qom: Muktamar Internasional Alfiyah as-Syekh al-Mufid, 1413 H.
 • Muhammad Rey Syahri, Muhammad, Sayyid Rasul Musawi, Hasan Fazarnegan. Farhang Name-e Mubahele. Qom: Dar al-Hadits, 1395 HS/2016.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid. Tārīkh al-Umam Wa al-Mulūk. Beirut: Dar at-Turāts, 1378 H.
 • Thabrasi, Fadhl bin Hasan. Majma' al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur'ān. Rditor: Fadhlullah Yazdi Thabathabai Yazdi & Hasyim Rasuli. Tehran: Nashir Khusru. Cet. 3, 1372 HS/1993.
 • Waqidi, Muhammad bin Umar. Kitāb al-Maghāzī. Riset: Marsdes Jones. Beirut: Yayasan al-A'lami. Cet. 2, 1409 H.
 • Ya'qubi, Ahmad bin Abi Ya'qub. Tārīkh Ya'qūbī. Beirut: Dar Shadir.