Prioritas: c, Kualitas: b

Hakimah binti Imam Kazhim

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Keturunan Imam
Hakimah binti Imam Kazhim

Kuburan yang dinisbatkan kepada Hakimah Khatun
Nama Hakimah Putri Imam Kazhim
Ayah Imam Musa al-Kazhim as
Tempat Dimakamkan Gajsaran atau dekat kota Behbahan (menurut satu pendapat)

Hakimah (bahasa Arab: حكيمة) adalah putri Imam Musa Kazhim as dan termasuk wanita terkemuka Syiah pada abad ke-2 dan 3 H. Ia menyaksikan kelahiran Imam Jawad as.

Biografi

Hakimah adalah putri Imam Musa bin Ja'far as dan saudari Imam Ridha as.[1] Mengenai perincian dari biografi Hakimah putri Imam Musa Kazhim as tidak ditemukan banyak data dan informasi dalam sumber-sumber sejarah. Bahkan kelahiran dan kewafatanya pun tidak tercatat. Namun, mengingat bahwa ia hadir ketika Imam Jawad as lahir, maka dapat dikatakan bahwa ia mengalami masa periode tiga Imam.

Menurut Bahrani, Hakimah memiliki umur panjang, akan tetapi tidak ada data mengenai kawin atau tidaknya.[2]

Kedudukan Ilmiah dan Periwayatan

Hakimah menukil riwayat dari saudaranya Imam Ridha as, dan dari penukilan riwayat-riwayat tersebut bisa dimengerti bahwa Imam Ridha as memberi tahukan hal-hal rahasi kepadanya.[3] Bahrani mengenainya berkata:

Hakimah adalah wanita yang alim, mulia dan termasuk dari para pemuka orang-orang saleh dan tekun beribadah serta memiliki umur yang panjang. Akan tetapi sejarah tidak banyak memaparkan kepada kita tentang kehidupan dan akhir masa kehidupannya. Ia memiliki pengaruh, daya intelektual dan nalar yang tinggi serta sangat bernilai di sisi para Imam Maksum as, seluruh sayid keturunan Ahlulbait dan masyarakat.[4]

Para sejarawan dan pakar hadis terkemuka dalam buku-buku mereka menyifati Hakimah dengan wanita ilmuan, tekun beribadah, layak dan memiliki kapabilitias keilmuan.[5] Ulama rijal seperti Barqi menyebutkan Hakimah berada pada barisan para perawi hadis Imam Ridha as[6] Misalnya dalam kitab al-Kafi dimuat sebuah hadis yang dinukil dari Hakimah mengenai dialog Imam Ridha as dengan salah satu Jin.[7] Di dalam buku-buku rijal yang lain seperti Rijal karya Sayid Khui[8], nama Hakimah disebutkan juga. Mamaqami di dalam Tanqih al-Maqāl juga menyebutkan dia sebagai saksi mata dan perawi proses kelahiran Imam Jawad as.[9]Demikian juga dinukilkan keramt-keramat dari Imam Jawad as ketika masih balia.[10]

Di dalam kitab Ushul al-Kafi,[11]Isbāt al-Hudat[12] dan Bihar al-Anwar[13]dinukil beberapa riwayat darinya.

Tempat Dikuburkan

Ada satu tempat ziarah di Iran pada jarak 80 Km sebelah selatan kota Gajsaran dinisbahkan kepada kubur Hakimah.[14]

Allamah Majlisi di dalam kitab Bihar al-anwar juga mengisyaratkan kepada satu cungkup dan bangunan yang dinisbahkan kepada Hakimah putri Imam Kazhim as seraya berkata: Di pegunungan dalam perjalanan menuju Behbahan terdapat satu tempat ziarah yang dinisbatkan kepada Hakimah Khatun, dan orang-orang Syiah yang berlalu lalang di jalan ini menziarahinya.[15] Dalam kepercayaan masyarakat digambarkan bahwa gunung itu terbelah dan ia masuk ke dalamnya, sampai-sampai mereka menukil ucapan ini darinya: "Dimanakah Ahlibaitku, dimanakah familiku, dimanakah saudara-saudaraku, apa yang mereka ketahui bahwa aku di sini sendirian duduk di tengah-tengah gunung."[16]

Catatan kaki

 1. Mufid, al-Irsyād, jld.2, hlm. 244; Thabari, Dalāil al-Imamah, hlm. 309
 2. Bahrani, Hilyah al-Abrār, jld.4, hlm.524
 3. Atharidi, Musnad al-Imam al-Kazhim as, jld.1, hlm. 194
 4. Bahrani, Hilyah al-Abrār, jld.4, hlm.524
 5. Shadiqi Ardistani, Zanāne Dāneshmand, 1375 HS, hlm.357
 6. Barqi, al-Rijāl, 1383 HS, hlm.62
 7. Kulaini, al-Kafi, 1407 H, jld.1, hlm.395
 8. Khui, Mu'jam al-Rijal, 1413 H, jld.16, hlm. 156; jld. 24, hlm. 215
 9. Mamaqami, Tanqih al-Maqal, 1352, jld.3, hlm.76
 10. Bahrani, Madinah al-Ma'ājiz, 1413 H, jld.7, hlm. 260
 11. Kulaini, al-Kafi, 1407 H, jld.1, hlm. 395
 12. Hurr Amili, Isbāt al-Hudat, 1425, jld.4, hlm.406
 13. Majlisi, Bhār al-Anwār, 1363 HS, jld. 50, hlm. 99
 14. Fasai, Farsnameh Nashiri, 1367 HS, jld.2, hlm. 1498
 15. Majlisi, Bihār al-Anwār, 1363 HS, jld.48, hlm.316
 16. Khadimi, Syajare Thuba, 1381 HS, hlm. 126, 129

Daftar Pustaka

 • Atharidi, Azizullah. Musnad Imam Kazhim Abi al-Hasan Musa bin Ja'far as. Masyahd: Intisyarat Astane Quds Rezavi, cet.I, 1409 H.
 • Bahrani, Sayid Hasyim. Hilyah al-Abrār fi Ahwāli Muhammad wa Alihi al-Athhār alaihimus salam. Qom: Muassasah al-Ma'arif al-Islamiah, cet. I, 1411 H.
 • Bahrani, Sayid Hasyim. Madinah al-Ma'ājiz. Qom: Muassasah al-Ma'arif al-Islamiah, cet. I, 1413 H.
 • Barqi, Ahmad bin Muhammad. Rijal al-Barqi. Teheran: Intisyarat Danesygah Tehran, 1383 HS.
 • Fasai, Hasan bin Hasan. Farsnameh Nashiri. Teheran: Cetakan Mansur Rastgar Fasai, 1367 HS.
 • Hurr Amili, Muhammad bin Hasan. Isbāt al-Hudat bi an-Nushush wa al-Mu'jizāt. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, et. I, 1425 H.
 • Khadimi, Ghulam Ridha. Syajare Thuba (Bibi Hakimah wa Hamrahan). Qom: Nasyr Ashre Zhuhur, 1381 HS.
 • Khui, Abul Qasim. Mu;jam Rijal al-Hadits. Qom: Markaz Nasyr al-Tsaqafah al-Islamiah, 1413 H.
 • Kulaini, Muhammad bin Ya'qub. Al-Kafi. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiah, cet. IV, 1407 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār. Teheran: Intisyarat Islamiah, cet.II, 1363 HS
 • Mamaqami, Abdullah. Tanqih al-Maqāl. Najaf: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1352 H. Teheran: Ofset Intisyarate Jahan.
 • Shadiqi Ardestani, Ahmad. Zanāne Daneshmand wa Rawi Hadits. Qom: Nasyr Daftar Tablighat Islami Hauzah Ilmiah Qom, 1375 HS.
 • Syaikh Mufid, Muhammad bin Muhammad. Al-Isyād fi Ma'rifat Hujajillah ala al-'Ibād. Qom: Kongres Syaikh Mufid, cet. I, 1413 H.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir.Dalāil al-Imamah. Qom: Intisyarate Bi'tsat, cet.I, 1413 H.