tanpa prioritas, kualitas: c
tanpa navbox

Ayatullah

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Ayatullah (bahasa Arab: آیة الله) artinya tanda Allah, adalah gelar yang digunakan untuk peringkat tertinggi pertama dan kedua yang menunjukkan keilmuan fukaha Syiah. Gelar ini digunakan untuk fukaha derajat pertama sejak awal-awal abad ke-14 H. Sebelum itu laqab Ayatullah hanya digunakan untuk Allamah Hilli. Setelah berdirinya hauzah ilmiah Qom oleh Syaikh Abdul Karim Hairi, ulama-ulama besar yang mengajar di tempat tersebut, juga mendapatkan gelar Ayatullah.

Ayatullah dan Ayatullah al-Uzhma

Ayatullah yang artinya tanda Allah dan Ayatullah al-Uzhma yang artinya tanda besar Allah, dalam tradisi Syiah saat ini khususnya di Iran digunakan sebagai gelar untuk fukaha yang masyhur khususnya untuk mereka yang mencapai kedudukan marjaiat. [1]

Sejarah

Gelar Ayatullah pertama kali digunakan Syahid Tsani pada abad ke 10 H untuk menyebut Syahid Awal (w. 786 H/1385). [2] Setelah itu, gelar ini digunakan dalam ijazah (izin mengutip hadis) pada periode Shafawi. Dalam jazah-ijazah yang dikumpulkan oleh Allamah Majlisi yang dituliskan dalam Bihar al-Anwar, Syaraffudin Syulistani [3], Syaikh Bahai [4] dan Majlisi Awal [5] dalam surat ijazah yang mereka berikan untuk para muridnya menggunakan gelar Ayatullah, misalnya Allamah Hilli disebut Ayatullah fi al-'Alamin. Pada periode ini juga Abul Qasim Jarfadqani (abad 11 H) menyebut gelar ini untuk Syaikh Shaduq (w. 381 H/992). [6]

Sebelum periode Shafawiah gelar-gelar yang digunakan seperti Tsiqah al-Islam, Hujjatul Islam dan juga Ayatullah hanya khusus digunakan untuk beberapa pribadi yang gelar itu tetap melekat padanya secara khusus setelah berabad-abad. Pada abad ke-4 H misalnya, gelar Tsiqah al-Islam hanya khusus digunakan untuk Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini dan pada abad ke-7 H gelar Muhaqqiq hanya digunakan untuk Jakfar bin Hasan al-Hilli.

Sampai pada abad ke-14 H, gelar Ayatullah untuk fukaha tidak lazim digunakan. Pada awal-awal abad ini, Mirza Husain Nuri (1254 H/1839-1320 H/1903) menggunakan gelar Ayatullah untuk Sayid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum. [7] Sejarawan pada era Revolusi Konstitusional Iran menggunakan gelar Ayatullah untuk Akhund Khurasani, Husain Khalili Tehrani, Syaikh Abdullah Mazandarani dan ulama lainnya. [8] Menurut kamus bahasa Dehkhuda, Ayatullah pada masa Revolusi Konstitusional Iran digunakan untuk Sayid Abdullah Bahbahani dan Sayid Muhammad Thabathabai Sanggalji dari kalangan pimpinan revolusi kala itu. [9] Matini menulis, gelar Ayatullah setelah masa Revolusi Konstitusional Iran digunakan untuk ulama-ulama besar namun tidak berdasarkan kriteria khusus. [10]

Beberapa puluh tahun setelahnya, Syaikh Abbas al-Qomi (w. 1395 H/1975) menggunakan gelar Ayatullah untuk menyebut sejumlah ulama diantaranya Syaikh Murtadha Anshari, Syaikh Husain Najafi [11], Sayid Muhammad Hasan Syirazi [12] dan Bahrul Ulum [13]. Selain itu, ia juga menulis dalam kitabnya al-Kuna wa al-Alqab itu dalam banyak tempat menyebut Allamah Hilli dengan gelar Ayatullah. [14]

Matini dalam artikelnya mengenai sejarah singkat gelar-gelar ulama dengan meneliti penggunaan laqab ulama-ulama terkenal dalam kitab Ganjineh Daneshmandan (Harta Karun para Ilmuan) menyebut dengan menetapnya Syaikh Abdul Karim al-Hairi di kota Qom dan mendirikan hauzah ilmiah di kota tersebut menyebabkan menjamurnya penggunaan istilah Ayatullah untuk para mujtahid. [15] Gelar Ayatullah sampai hari ini digunakan untuk para mujtahid sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan dari para pengikutnya. [16]

Catatan Kaki

 1. Anwari, Farhang-e Sukhan, jld. 1, hlm. 195; Matini, Bahtsi Darbare-e Sabeqe-e Tarikhi Alqab, hlm. 561
 2. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 105, hlm. 135
 3. Majlisi, Biharul Anwar, jld. 107, hlm. 36
 4. Majlisi, Biharul Anwar, jld. 106, hlm. 146
 5. Majlisi, Biharul Anwar, jld. 107, hlm. 79
 6. Majlisi, Biharul Anwar, jld. 107, hlm. 100
 7. Nuri, Khatamah Mustadrak al-Wasail, jld. 2, hlm. 44
 8. Naraqi, Kasyan dar Janbasy Masyruthah Iran, hlm. 46-47; Nazhim al-Islam Karmani, Tarikh Bidari Iranian (Sejarah Kebangkitan Orang-Orang Iran), hlm. 88; Kasrui, Tarikh Masyruthah Iran, jld. 2, hlm. 371
 9. Dehkhuda, Lughatnameh, jld. 1, hlm. 263-265
 10. Matini, Bahts Darbare-e Sabaqe-e Tarikhi Alqab, hlm. 584
 11. Qomi, al-Kuna wa al-Alqab, jld. 2, hlm. 397
 12. Qomi, al-Kuna wa al-Alqab, jld. 3, hlm. 224
 13. Qomi, al-Kuna wa al-Alqab, jld. 3, hlm. 158
 14. Sebagai contoh: Qomi, al-Kuna wa al-Alqab, jld. 2, hlm. 90, 291 dan jld. 3, hlm. 154
 15. Matini, Bahts Darbare-e Sabaqe-e Tarikhi Alqab, hlm. 584-587
 16. Rabbani Kurasanggani, Nahad Marja'iyat Syi'ah, hlm. 130

Daftar Pustaka

 • Anwari, Hasan. Farhang-e Bozorg Sukhan. Tehran: Entesyarat-e Sukhan, 1390 HS (2011).
 • Dekhoda, Ali Akbar. Lughat Nāmeh Dekhodā. Tehran: Danesygah-e Tehran, 1377 HS (1998).
 • Kasrawi, Ahmad. Tārīkh-e Masyrūte-ye Irān. Tehran: 1356 HS (1977).
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār. Beirut: 1403 H.
 • Matini, Jalal. Bahtsī darbore-ye Sābeqe-ye Tārīkhiy-e Alqāb wa 'Anāwīn-e 'Ulamā dar Madzhab-e Syī'e. Majalah Iran Nameh. No. 4. 1362 HS (1983).
 • Nadzimul Islam Kermani, Muhammad. Tārīkh-e Bīdārī-e Irāniyān. Riset Ali Akbar Sa'idi Sirjani. Tehran: 1362 HS (1983).
 • Naraqi, Hasan. Kāsyān dar Junbesy-e Masyrūteye Irān. Tehran: 1355 HS (1976).
 • Nuri, Husain. Khātimah al-Mustadrak dar Mustadrak Al-Wasā'il. Qom: Muassisah Alul Bait, 1408 H.
 • Qummi, Abbas. Al-Kunā wa al-Alqāb. Tehran: Maktabah ash-Shadr, 1409 H.
 • Rabbani Khurasgani, Ali. Nahād-e Marja'iyyāt-e Syi'e wa Naqsy-e Ān dar Tahawwulāt-e Ejtemā'iy-e Irān-e Mu'āsher. Majalah Syi'e Syenāsī. No. 10. 1384 HS (2005).