Prioritas: c, Kualitas: b
tanpa Kategori
tanpa navbox

Khana al-Amiin

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Khana al-Amiin (bahasa Arab: خانَ الاَمین) memiliki arti "Amiin (yang terpercaya berkhianat" adalah suatu keyakinan dimana sebagian dari para ulama Ahlusunah menisbahkan hal tersebut kepada orang-orang Syiah. Menurut penuturan mereka, kalangan Syiah meyakini bahwa Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Imam Ali as, tetapi dia berkhianat dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, kaum Syiah mengulang-ulangi ungkapan kalimat Khana al-Amiin di penghujung salat mereka.

Orang-orang Syiah, selain meyakini bahwa Imam Ali as bukan seorang nabi, mereka percaya bahwa Jibril itu maksum, terjaga dari dosa dan sama sekali dia tidak melakukan kesalahan. Begitu juga orang-orang Syiah di penghujung salat, mereka mengucapkan takbir tiga kali, bukan berkata Khana al-Amiin.

Menurut pandangan para ulama Syiah, klaim ini merupakan tuduhan dan fitnah terhadap Syiah dan hal ini dibuat dengan motif penyerupaan mazhab Syiah dengan agama Yahudi; karena sekelompok dari orang-orang Yahudi percaya bahwa Jibril yang telah ditugaskan untuk menempatkan kenabian kepada seseorang dari kaum Yahudi; tetapi dia malah memberikannya kepada orang lain.

Penisbahan Khana al-Amiin dengan Syiah

Khana al-Amiin, berarti " Amiin, yang terpercaya (yaitu Jibril) berkhianat", adalah penisbahan yang diberikan kepada kaum Syiah oleh beberapa ulama Sunni [1] dan Wahhabi [2]; namun yang pasti, sebagian dari mereka telah membatasi keyakinan ini pada kelompok ekstremis Syiah atau atau kelompok Ghulat. [3] Menurut kepercayaan mereka, orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Ali as, tetapi dia berkhianat dan menyampaikannya kepada Nabi saw. [4]

Menurut penuturan Abdullah bin Jibrin (w.1430 H) seorang mufti Wahabi, telah dinukilkan kepadanya bahwa sebagian dari kaum Syiah, sebelum mengucapkan salam di akhir salatnya, mereka memukulkan kedua tangan ke atas lutut (paha) mereka sambil mengulang-ulangi ucapan kalimat “Khana al-Amiin” [5] Kaum Syiah dalam salat mereka tidak megucapkan Khana al-Amiin, akan tetapi setelah salam mereka mengucapkan takbir sebanyak tiga kali sambil mengangkat tangan di setiap takbirnya;[6] karena menurut fatwa para fakih Syiah, mengucapkan tiga kali takbir setelah salam adalah hal yang mustahab. [7]

Bersandar pada Syair Ibnu Hammad

Sebagian dari Ulama Ahlusunah, sebuah bait syair yang dikaitkan dengan Ali bin Hammad Bashri seorang penyair Syiah abad ke-4 Hijriah yang mereka anggap sebagai suatu bukti bahwa sekelompok dari kaum Syiah meyakini akan pengkhianatan Jibril.[8] bait tersebut berbunyi demikian:

ضَلَّ الأمینُ و صَدَّها عَنْ حَیدر تَاللّهِ ما کانَ الأمینُ أمینا [9]
Terjememahannya: Amiin telah tersesat dan itu dicegah dari Haidar; sumpah demi Tuhan Amiin tidak menjaga amanat.

Menurut penuturan Qadhi Nurullah Syusytari dan Abu Ali Hairi, dari para alim ulama Syiah, “Amiin” dalam bait syair ini adalah suatu kiasan dari Abu Ubaidah Jarrah, dimana Ahlusunah menganggapnya sebagai seorang Amiin bagi umat Islam dan dalam pencapaian Abu Bakar bin Abi Quhafah atas kursi khilafah serta pengambilannya dari Imam Ali as sangat berusaha keras.[10] dalam sebuah hadis yang dimuat dalam Shahih Bukhari, termasuk dari kutubu sittah Ahlusunah telah dinukil bahwa Abu Ubaidah Jarrah diperkenalkan sebagai Amiin Umat Islam. [11]

Motifasi

Menurut penuturan Ja’far Subhani, marja taklid Syiah, pengkhianatan Jibril dalam menyampaikan wahyu adalah keyakinan kaum Yahudi; namun para musuh persatuan Islam mengkaitkannya kepada orang-orang Syiah[12] Fakhrurrazi, seorang mufasir yang bermazhab Sunni (w.606 H.) di bawah ayat 97 surah al-Baqarah menukil bahwa kaum Yahudi bermusuhan dengan Jibril dan meyakini bahwa Jibril ditugaskan untuk memberikan kenabian kepada seseorang dari kaum Yahudi; namun hal itu diberikan kepada seseorang di luar kaum yahudi.[13]

Ibnu Abdi Rabbih (w. 328 H.) seorang alim dari kalangan Ahlusunah berkata: Kaum Rafidhi juga memilki keyakinan yang demikian; karena menurut pandangan mereka Jibril telah salah dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw dan seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali as.[14] Ibnu Jauzi (w. 597 H), dari kalangan fakih mazhab Hambali, [15] dan Ibnu Taimiyah Harrani (w. 728 H) Teoretis kaum Salafi, [16] telah juga mengulangi permasalahan ini ketika menjelaskan keserupaan mazhab Syiah dengan Yahudi.

Ketidakserasian dengan Akidah Syiah

Para alim Syiah meyakini bahwa nisbah pengkhianatan Jibril kepada kaum Syiah adalah tuduhan belaka.[17] Menurut penuturan ulama Syiah, tidak ada satu pun dari kaum Syiah yang meyakini tentang pengkhianatan Jibril dan mereka tidak mengatakan Khana al-Amin. Keyakinan tentang pengkhianatan Jibril tidak serasi dengan keyakinan-keyakinan Syiah lainnya, di mana hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

 • Maksumnya para malaikat: Keyakinan akan pengkhianatan Jibril tidak serasi dengan kemaksumannya.[18] Karena menurut kepercayaan ulama Syiah, para malaikat termasuk Jibril terjaga dari dosa dan mereka tidak melanggar dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka.[19] Begitu pula menurut penuturan Allamah Thabathabai, seorang mufasir Syiah bahwa tidak akan pernah terjadi pada Jibril bahwa dia dalam pewahyuannya secara sengaja, melakukan perubahan baik lalai ataupun lupa.[20]
 • Ali as bukan seorang nabi: Para ulama dan Syiah meyakini bahwa Imam Ali as adalah seorang imam dan penerus Nabi Muhammad saw dan dia bukanlah Nabi saw.[21] Atas ketidaknabiannya Imam Ali as, dapat dengan jelas dibuktikan dengan hadis manzilah yang dengannya telah digunakan [22] untuk membuktikan keimamahannya.[23]

Menurut penuturan Abdullah Jawadi Amuli, seorang mufasir Syiah, tiada seorang pun yang lebih sempurna dari Nabi Besar Islam saw dan tidak akan ada; karena jika ada, maka khatamiyah atau gelar penutup kenabian tidak akan sampai kepadanya.[24]

Catatan Kaki

 1. Ibnu Abdu Rabbih, al-'Aqd al-Farid, jld.2, hlm.250; Ibnu Jauzi, al-Maudhu'at, jld.1, hlm.339; Ibnu Taimiyah, Mihnaj al-Sunnah al-Nabawiyah, jld.1, hlm.27 dan 32.
 2. Ibnu 'Utsaimin, al-Qaul al-Mufid, jld.1, hlm.321; Adwi, Silsilah al-Tafsir li Mustafa al-Adwi, jld.23, hlm.15.
 3. Untuk percontohan lihat: Sam'ani, al-Ansab, jld.10, hlm.23; Tahawani, Mausu'ah Kasyyaf Isthilahat al-Funun wa al-Ulum, jld.2, hlm.1249.
 4. Ibnu Abdu Rabbih, al-'Aqd al-Farid, jld.2, hlm.250; Ibnu Jauzi, al-Maudhu'at, jld.1, hlm.339.
 5. Ibnu Jibrin, Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah, jld.82, hlm.4.
 6. untuk percontohan lihat: Shafi, Shaut al-Haq, Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at, hlm.45; Subhani, Rahnamae Haqiqat, hlm.363.
 7. Untuk percontohan lihat:Najafi, Jawahir al-Kalam, jld.10, hlm.408; Mufid, al-Muqni'ah, hlm.114.
 8. Untuk percontohan lihat:Dawani, al-Hujaj al-Bahirah, hlm.309; Dehlawi, Mukhtashar al-Tuhfah al-Itsna 'Asyariyah, jld.1, hlm.13.
 9. Syustari, Majalis al-Mukminin, jld.2, hlm.566
 10. Syustari, Majalis al-Mukminin, jld.2, hlm.566; Hairi, Muntaha al-Maqal, jld.4, hlm.406; begitu juga lihat: Muhadits Armawi, Ta'liqat Naqdh, jld.2, hlm.1085.
 11. Bukhari, Shahih al-Bukhari, jld.9, hlm.88
 12. Subhani, Rahnemae Haqiqat, hlm.363
 13. Fakhrurrazi, al-Tafsir al-Kabir, jld.3, hlm.611.
 14. Ibnu Abdi Rabbih, al-'Aqd al-Farid, jld.2, hlm.250.
 15. Ibnu Jauzi, al-Maudhu'at, jld.1, hlm.339
 16. Ibnu Taimiyah, Minhaj al-sunnah al-Nabawiyah, jld.1, hlm.27 dan 32
 17. untuk percontohan lihat: amini, al-Ghadir, jld.3, hlm.127; Subhani, Zhahiratu al-Iftira ala al-Syiah Abra al-Tarikh, hlm.56; Shafi, Shaut al-Haq, Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at, hlm.45;.
 18. Surusy, Syubhe Khana al-Amin, hlm.148.
 19. Untuk percontohan lihat: Syekh Shaduq, al-I'tiqadat, hlm.96; Mufid, Awail al-Maqalat, hlm.71.
 20. Thabathabai, al-Mizan, jld.15, hlm.316.
 21. Untuk percontohan lihat: Sayid Murtadha, al-Syafi fi al-Imamah, jld.3, hlm.5.
 22. Untuk percontohan lihat: Sayid Murtadha, al-Syafi fi al-Imamah, jld.3, hlm.5.
 23. Barqi, al-Mahasin, jld.1, hlm.159; Kulaini, al-Kafi, jld.8, hlm.26.
 24. Jawadi Amuli, Tafsir Maudhui Quran Karim, jld.8, hlm.24.

Daftar Pustaka

 • Adwi, Musthafa. Silsilah al-Tafsir li Mustafa al-Adwi. Masdar al-Kitab. Durusun Shautiyah Qama bi Tafrighiha Mauqi’ al-Syabakah al-Islamiyah. Al-Kitab Muraqam Aliya. Wa Raqm al-Juz Hua Raqm al-Dars-11 Darsan. Tanggal Penerbitan: 8 Dzhulhijjah 1431 H.
 • Allamah Hilli, Hasan bin Yusuf. Kasyf al-Murad fi Syarhi Tajrid al-I’tiqad. Editor, pendahuluan dan riset: Hasan Hasanzadeh Amuli. Qom, Muasasah al-Nasyr al-Islami. 1413 H.
 • Amini, Abdul Husein. Al-Ghadir fi al-Kitab wa al-Sunnah wa Al-Adab. Qom, Markaz al-Ghadir li al-Dirasat al-Islamiyah. 1416 H.
 • Barqi, Ahmad bin Muhammad bin Khalid. Al-Mahasin. Riset dan editor: Jalaluddin Muhaddits. Qom, Dar al-Kutub al-Islamiyah.1371 H.
 • Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut, Dar Thauq al-Najah. Riset: Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1422 H.
 • Dawani, Jalaluddin. Al-Hujaj al-Bahirah fi Ifham al-Thaifah al-Kafirah al-Fajirah. Riset: Abdullah Haj Ali Munib. Maktabah al-Imam al-Bukhari. Tanpa tempat. 1420 H/ 2000.
 • Dehlawi, Syah Abdul Aziz Ghulam Hakim. Mukhtashar al-Tuhfah al-Itsna 'Asyariyah. Terjemah: Hafiz Ghulam Muhammad bin Muhyiddin bin Umar al-Aslami. Editor dan refisi: Mahmud Syukri al-Alusi. Riset: Muhibbuddin al-Khatib. Kairo. Al-Mathba’ah al-Salafiyah. 1373 H.
 • Fakhrurrazi, Muhammad bin Umar. Tafsir Kabir. Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1420 H.
 • Hairi, Muhammad bin Ismail. Muntaha al-Maqal fi Ahwali al-Rijal. Riset Muasassah Alu al-Bait as li Ihyai al-Turats. 1416 H/1374 HS.
 • Ibnu Abdi Rabbih, Syahabuddin Ahmad bin Muhammad. Al-'Aqd al-Farid. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1404 H.
 • Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Ali. Al-Maudhu'at. Pendahuluan dan riset: Abdurrahman Muhammad Utsman. Madinah. Muhammad Abdul Muhsin Shahib al-Maktabah al-Salafiyah. Madinah al-Munawarah. 1388 H.
 • Ibnu Jibrin, Abdulah bin Abdurrahman. Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah. Durusun Shautiyah Qama bi Tafrighiha Mauqi’ al-Syabakah al-Islamiyah. Al-Kitab Marqam Aliya. Dan nomor Juznya adalah nomor pelajaran-100 pelajaran. Tanggal penerbitan: 8 Dzhulhijjah 1431. 1408 H.
 • Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam al-Syiah al-Qadariyah. Riset: Muhammad Rasyad Salim. Riyadh, Jamiah Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Cet. Pertama. 1406 H.
 • Ibnu 'Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. Al-Qaul al-Mufid ala Kitab al-Tauhid. Al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Dar Ibni al-Jauzi. 1424 H.
 • Jawadi Amuli, Abdullah. Tafsir Maudhui Quran Karim Sireye Rasule Akram dar Quran. Qom, Markaze Nasyre Isra’. 1379 HS.
 • Kulaini, Muhammad bin Yakub. Al-Kafi. Editor dan riset: Ali Akbar Ghaffari dan Muhammad Akhundi. Teheran, Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1407 H.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad. Al-Muqni'ah. Qom, Jama’ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah al-Ilmiyah bi Qom. Muasasah al-Nasyr al-Islami. 1410 H.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad. Awail al-Maqalat. Editor: Ibrahim Anshari. Qom, al-Mu’tamar al-Alami li Alfiyah al-Syekh al-Mufid. 1413 H.
 • Muhadits Armawi, Mir Jalaluddin. Ta'liqat Naqdh. Teheran, penerbitan Anjuman Atsare Melli. 1358 HS.
 • Najafi, Muhammad Hasan. Jawahir al-Kalam fi Syarhi Syarae’ al-Islam. Riset: Abbas Qauchani. Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi. 1362 HS.
 • Naqdi bar Kitab al-Maudhu’at Negaresh Abu al-Faraj Terkenal dengan Ibnu al-Jauzi. Majalah Kalam Islam. No.30, dari hlm.148 hingga 160, Musim Panas 1378 HS.
 • Sam'ani, Abu Sa’ad Abdul Karim bin Muhammad. Al-Ansab. Riset: Abdurrahman bin Yahya al-Mu’alimi al-Yamani dan yang lain. Haidar Abad, Majlis Dairatu al-Ma’arif al-Usmaniyah. 1382 H/ 1962.
 • Sayid Murtadha, Ali bin Husein. Al-Syafi fi al-Imamah. Riset: Sayid Abdu Zahra Huseini. Teheran, Muassasah al-Shadiq. 1410 H.
 • Shafi, Lutfullah. Shaut al-Haq wa Da’wah al-Shidq. Beirut, Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at. Cet. Ketiga. Tanpa tahun.
 • Subhani, Ja’far. Rahnemae Haqiqat. Teheran, Penerbit Mas’ar. 1387 SH.
 • Subhani, Ja’far. Zhahiratu al-Iftira ala al-Syiah Abra al-Tarikh.Teheran, Masy’ar. Tanpa Tahun.
 • Surusy, Jamal dan Syahrzad, Dehqan Jabbar Abadi. Syubhe Khana al-Amin, Majalah Hikmat Islami. No. 03, hlm. 158-131. Musim Dingin. 1393 SH.
 • Syekh Shaduq Muhammad bin Ali, Al-I'tiqadat. Riset: Ali Mir Syarifi dan Abdu al-Sayyid Ishsam. Qom, Kongres Syekh Mufid. 1371 HS/ 1413 H.
 • Syustari, Nurullah bin Syarifuddin. Majalis al-Mukminin. Teheran, Islamiyah. 1377 SH.
 • Tahawani, Muhammad bin Ali. Mausu'ah Kasyyaf Isthilahat al-Funun wa al-Ulum. Pengantar dan penyelia: Rafiq al-Ajam. Riset: Ali Dahruj. Terjemah dari bahasa Farsi ke Bahasa Arab oleh Abdullah al-Khalidi. Beirut, Maktabah Lubnan Nasyirun. 1996.
 • Thabathabai, Sayid Muhammad Husein. Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. Beirut, Muassasah al-A’lami li Almathbu’at. 1393 H.