tanpa navbox

Jami'u Ahadits al-Syiah (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Jami'u Ahadits al-Syiahhttp://en.wikishia.net
Judul Asli Jami'u Ahadits al-Syiah
Pengarang Sayid Husain Burujerdi
Bahasa Arab
Subyek Hadis-hadis Syiah
Diterbitkan oleh Al-Mehr
Tanggal Penerbitan 1380 HS/ 1422 H


Jami'u Ahadits al-Syiah fi Ahkam al-Syariah (bahasa Arab:جامِعُ أحادیثِ الشّیعَة في أحكام الشريعة) sebuah kitab berbahasa Arab yang berisi hadis-hadis fikih Syiah. Kitab ini disusun atas usulan Ayatullah Burujerdi (w 1380 H), dari ulama marja taklid, dan upaya sekelompok murid-muridnya terutama Ismail Muizzi Malairi.

Penulisan kitab dimulai pada tahun 1370 H dengan tujuan memenuhi sebagain kekurangan kitab Wasail al-Syiah, dan berikutnya ditambahkan referensi-referensi hadis fikih Syiah yang lain kepadanya. Komprehensifitas, tidakadanya pemotongan hadis, pem-baban, penyebutan ayat-ayat ahkam dan pemilahan hadis-hadis fikih dari hadis-hadis sunah dan adab termasuk dari ciri khas Jami'u Ahadits al-Syiah.

Penulisan kitab dimulai tahun 1370 H dan setelah 10 tahun terbitlah jilid pertamanya. Jami'u Ahadits al-Syiah dicetak dengan kompilasi 26 jilid dan 31 jilid. Cetakan 31 jilidnya diterjemahkan ke bahasa Persia dengan judul Manabi'e Feqhe Shiah.

Para Penulis

Jami'u al-Ahadits disusun atas pengawasan Ayatullah Burujerdi (w 1380 H), salah satu marja taklid dan bekerja sama dengan 20 orang dari murid-muridnya.[Note 1][1] Pengumpulan hadis-hadis ini selesai setelah tujuh tahun. Ismail Muizzi Malairi, Ali Panah Ishtihardi dan Muhammad Wa'iz Zadeh Khurasani merevisinya. Pem-babannya dilakukan oleh Ismail Muizzi Malairi.[2]

Ayatullah Burujerdi pada tahun 1370 H mengajukan ide penulisan kitab ini.[3]

Urgensitas

Jami'u Ahadits al-Syiah meliputi lebih dari seratus referensi hadis fikih Syiah sejak abad ke-2 hingga 14 H.[4] Karena itu, terjemahannya diberi judul Manabi'e Feqhe Shiah.[5] Jumlah hadis dalam kitab ini mencapai 48342 hadis.[6]

Ayatullah Burujerdi menilai kitab Jami'u Ahadits al-Syiah sebagai hasil dari umurnya.[7] Sebagian dari marja taklid seperti Imam Khomaini menggunakan dan memanfaatkan kitab ini.[8] Ayatullah Ja'far Subhani salah satu marja taklid memuji pem-baban, susunan, ketertiban dan komprehensifitas Jami' Ahadits al-Syiah, dan ia meyakini bahwa kitab ini membuat seorag fakih tidak perlu lagi merujuk ke kompilasi hadis-hadis yang lain.[9]

Motivasi Penulisan

Disebutkan bahwa motivasi penulisan Jami'u Ahadits al-Syiah adalah mengisi kelemahan-kelemahan dan kejanggalan-kejanggalan kitab Wasail al-Syiah[10] yang mana hal ini memperlambat seorang pelajar agama untuk sampai pada tingkat ijtihad.[11] Di antara kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah pemotongan hadis (taqthi' Ahadits) yang menyebabkan pengulangan hadis, banyaknya volume kitab dan putusnya hubungan antara permulaan hadis dan ujungnya. Pemotongan hadis juga menyebabkan sang penyusun demi mencegah pengulangan hadis untuk menunjuk satu sanad hadis dalam setiap penggalan, padahal pembawaan beberapa sanad memiliki fungsi tersendiri. Contohnya, dalam beberapa kasus bisa berargumen atas ke-mustafidh-an hadis.[12]

Menurut pernyataan Muhammad Wa'iz Zadeh Khurasani, dari tim penulis, penulisan kitab ini dimulai dengan satu pandangan bahwa kitab ini hanya menyoroti hadis-hadis kitab Wasail al-Syiah. Karena itu, pada mulanya ia dikenang dengan nama Tahzdib al-Wasail;[13] Namun selanjutnya diambil satu tekat untuk melibatkan seluruh hadis-hadis fikih Syiah mulai dari Kutub al-Arba'ah, Mustadrak al-Wasail dan teks-teks hadis yang lain.[14] Karena itu, Ayatullah Burujerdi menamainya dengan Jami' Ahadits al-Syiah.[15]

Satu tahun setelah dimulai penulisan, Ayatullah Burujerdi berniat menyebutkan hadis-hadis Ahlusunnah juga di akhir setiap bab. Dikatakan, alasannya adalah untuk memahamkan kepada Ahlusunnah bahwa hukum-hukum furu' yang mereka deduksi dari "kiyas" dan "istihsan" dapat diperoleh dari hadis-hadis.[16] Ia juga meyakini bahwa fikih Syiah menyoroti fikih Ahlusunnah dan pengetahuan akan fatwa-fatwa ulama Ahlusunnah dan hadis-hadis mereka berpengaruh dalam memahami lebih bagus akan hadis-hadis.[17]

Pekerjaan ini terlaksana sampai akhir kitab Thaharah (bersuci), namun selanjutnya, Ayatullah Burujerdi mengundurkan diri dari niatnya. Dikatakan, pengurungan niatnya dipengaruhi oleh putranya, Muhammad Hasan yang berkeyakinan bahwa orang-orang akan berkata: ulama Syiah memisahkan hadis-hadis Ahlulbait dari hadis-hadis kelompok lain, sementara Ayatullah Burujerdi mencampuradukkannya.[18]

Konten

Kitab ini memiliki mukaddimah yang dimulai dengan sejarah penyusunan hadis Syiah.[19] Kehujjahan sunah Nabi saw dan Ahlulbaitnya,[20] tidak bolehnya kiyas dan wajibnya niat dalam ibadah adalah serangkaian kajian lain dalam mukaddimah kitab.[21]

Penulisan mukaddimah dimulai oleh Ayatullah Burujerdi sendiri dan setelah kepergiannya disempurnakan oleh putranya, Sayid Muhammad Hasan.[22]

Kitab disusun sesuai dengan urutan bab-bab fikih, dimulai dari bab ibadah hingga kisas dan diyah.[23]

Karakteristik

Di mukaddimah Jami'u Ahadits al-Syiah disebutkan 23 ciri dari kitab ini, antara lain sebagai berikut:

 1. Tidak ada pemotongan hadis: setiap hadis disebutkan dengan sanad dan matan secara utuh dalam bab yang paling tepat.
 2. Pengumpulan semua hadis-hadis terkait satu masalah fikih secara berdampingan.
 3. Penyatuan sanad dan matan hadis: apabila sebuah hadis memiliki kesamaan sanad dengan hadis sebelumnya, maka sanad itu tidak diulangi lagi dan ditandai dengan kalimat "بهذا الإسناد" (dengan sanad ini)
 4. Penyebutan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema setiap bab di awal bab sesuai dengan urutan Alquran.
 5. Pemilahan hadis-hadis mengenai sunah, adab dan doa dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dan peletakan hadis-hadis tersebut dalam jilid tersendiri.
 6. Hadis-hadis yang dinukil dari Kutub al-Arba'ah dikomparasikan dengan naskah-naskah tulisan tangan.
 7. Komprehensif: meliputi semua bab-bab fikih, mulai dari bab Thaharah hingga Diyah.[24]

Metode Penulisan

Para penulis Jami' al-Ahadits dalam setiap bab, pertama membawa ayat-ayat fikih yang berkaitan dengan bab tersebut. Kemudian hadis-hadis yang darinya dideduksi fatwa dimuat lebih banyak dari hadis-hadis yang menentangnya, dan hadis-hadis yang umum dan mutlak dimuat lebih banyak dari hadis-hadis yang khash dan muqayyad. Setiap bab memiliki pasal-pasal yang dinukil di dalamnya masalah-masalah [fikih]], dan dibawah setiap masalah fikih dinukil hadis-hadis yang berkaitan dengannya.[25] Dalam penulisan kompilasi ini, landasan-landasan pemikiran Ayatullah Burujerdi -seperti Alquran dan sunah menjadi barometer dalam mengukur hadis-hadis dan memahami kosa kata-kosa hadis- diperhatikan.[26]

Komparasi dengan Kompilasi Hadis Lain

Kumpulan Penting Hadis Syiah Penulis Tanggal Wafat Jumlah Hadis-hadis Keterangan
Al-Mahasin Ahmad bin Muhammad Barqi 274 H Sekitar 2604 Sekumpulan dari riwayat-riwayat dengan pelbagai tema seperti fiqih dan akhlak
Al-Kafi Muhammad bin Yakub al-Kulaini 329H. Sekitar 16000 Pembagian hadis-hadis akidah dan keyakinan, akhlak daan moral serta hukum fiqih
Kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih Syaikh Shaduq 381 H Sekitar 6000 Hadis-hadis Fiqih
Tahdzib al-Ahkam Syaikh Thusi 460 H Sekitar 13600 Hadis-hadis tentang Fiqih
Al-Istibshar Syaikh Thusi 460 H Sekitar 5500 Hadis-hadis Fiqih
Al-Wafi Faidh al-Kasyani 1091H Sekitar 50000 Kumpulan riwayat-riwayat kitab-kitab Arb'ah dengan membuang hadis-hadis pengulangan dan penerangan sebagian riwayat
Wasail al-Syi'ah Syaikh Hurr al-Amili 1104 H 35850 Hadis-hadis Fiqih yang ada di kitab-kitab Arba'ah dan lebih dari tujuh puluh kitab hadis lainnya
Bihar al-Anwar Allamah Majlisi 1110 H Sekitar 85000 Kumpulan terbanyak riwayat-riwayat para maksum dalam pelbagai topik
Mustadrak al-Wasail Mirza Husain Nuri 1320H 23514 Pelengkap hadis-hadis fiqih kitab Wasail al-syiah
Safinatul al-Bihar Syaikh Abbas Qummi 1359 H 10 jilid pemberian daftar isi untuk kitab Bihar al-Anwar sesuai dengan huruf alif ba
Mustadrak Safinatu al-Bihar Syaikh Ali Namazi 1405 H 10 jilid Takmil Safinatu al-Bihar
Jami'u Ahadits al-Syiah Ayatullah Burujerdi 1380H 48342 Mencakup pustaka hadis-hadis fiqih Syiah yang sesuai pada tempatnya
Mizan al-Hikmah Muhammadi Rey Syahri Kontemporer 23030 564 tema selain fiqih
Al-Hayat Muhamamd Ridha al-Hakim Kontemporer 12 jilid 40 pasal dalam pelbagai topik pemikiran dan keilmuan

Penerbitan dan Terjemahan

Jilid pertama Jami'u Ahadits al-Syiah yang berisi mukaddimah dan bab Thaharah mulai dicetak pada tahun 1380 H di masa Ayatullah Burujerdi masih hidup, dan terbit beberapa hari setelah kewafatannya.[27] Tahun 1385H dicetak jilid kedua yang meliputi pembahasan salat.[28]

Pada tahun 1396 H dengan dukungan Ayatullah Khui mulai dicetak keseluruhan kitab ini di Qom, dan selesai pada tahun 1415 H dengan 26 jilid.[29]

Jami' al-Ahadits dicetak juga dalam 31 jilid. [30] pencetakan ini dimulai pada tahun 1371 HS/1412 H dan selesai pada tahun 1383 HS/1425 H. Dalam cetakan ini ada sekitar 1000 hadis yang tidak dimuat dalam Wasail al-Syiah dan Mustadrak al-Wasail, ditambahkan kepadanya. Demikian juga dimuat di dalamnya makna-makna kalimat dan penjelasan sebagian hadis.[31]

Kitab Jami'u Ahadits al-Syiah yqng ditulis dengan bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasa Persia oleh Mahdi Husainian Qummi dan Muhammad Husain Shaburi dengan judul Manabi'e Feqhe Shi'ah. Terjemahan ini diterbitkan oleh penerbit Farhang Sabz pada tahun 1429 H di Teheran.[32]

Kritikan-Kritikan

Sebagian peneliti mengajukan beberapa kejanggalan kepada kitab Jami'u Ahadits al-Syiah, diantaranya mereka mengatakan: di sana tidak dimuat semua ayat-ayat ahkam dan pada sebagainnya terjadi pemotongan (taqthi'). Tidak dijelaskannya maksud dari istilah 'Iddatun min Ashhabina (sebagian Syiah) yang ada di dalam kitab al-Kafi, tidak ditentukannya sanad-sanad kitab Tahdzib al-Ahkam dan Man La Yahdhuruhu al-Faqih, ambigunya sebagian tanda-tanda dan tidak merujuknya kepada referensi-referensi utama adalah termasuk diantara kejanggalan-kejanggalan yang diajukan untuk kitab ini. [33]

Catatan Kaki

 1. Tabrizi, Jami' Ahadits Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 145
 2. Tabrizi, Jami' Ahadits Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 146-147
 3. Tabrizi, Jami' Ahaditse Shieh Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 142z 143
 4. Husainian Qummi dan Shaburi, Manabi'-e Feqhe Shiah, 1429 H, jld. 22, hlm. 12
 5. Husainian Qummi dan Shaburi, Manabi'e Feqhe Shiah, jld. 22, hlm. 12
 6. Farzanduhi dan Fattahi, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, hlm. 90
 7. Thabathabai Burujerdi, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, mukadimah, hlm. 11
 8. Hauzah News, Jami' Ahadits al-Syiah; peninggalan berharga Ayatullah al-Uzma Burujerdi, terbit 6 Khordad 1389 HS, revisi 15 Azar 1379 HS
 9. Subhani, Mashadir al-Fiqh al-Islami wa Manabi'uhu, hlm. 367
 10. Thabthabai Burujerdi, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, mukaddimah Sayid Muhammad Hasan Burujerdi, hlm. 11
 11. Tabrizi, Jami' Ahaditse Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 143
 12. Tabrizi, Jami' Ahadits Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 145-146
 13. Waiz Zadeh, Zendegi Ayatullah al-Uzma Burujerdi, hlm. 86 dan 92
 14. Tabrizi, Jami' Ahaditse Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 145-146
 15. Rahman Setayesh, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, hlm. 43-46
 16. Tabrizi, Jami' Ahadits Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 146-147
 17. Tabrizi, Jami' Ahaditse Shiah Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on, hlm. 146-147
 18. Waiz Zadeh, Zendegi-e Ayatullah al-Uzma Burujerdi, hlm. 95
 19. Thabthabai Burujerdi, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, hlm. 34-93
 20. Thabathabai Burujerdi, Jami' Ahadits al-Syiah, jld.1, hlm. 34-93
 21. Farzanduhi dan Fattahi, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, hlm. 90
 22. Farzanduhi dan Fattahi, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, hlm. 90
 23. Farzanduhi dan fattahi, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, hlm. 90
 24. Thabthabai Burujerdi, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, hlm. 21-33
 25. Rahman Setayesh, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, hlm. 43-56
 26. Farzanduhi dan Fattahi, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, hlm. 101-110
 27. Waiz Zadeh, Zendegi Ayatullah al-Uzma Burujerdi, hlm. 133
 28. Rahman Setayesh, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, hlm. 43-56
 29. Waiz Zadeh, Zendegi Ayatullah al-Uzma Burujerdi, hlm.133
 30. Thabathabai Burujerdi, Jami' Ahadits al-Syiah, 1422 H
 31. Rahman Setayesh, Jami' Ahadits al-Syiah, jld. 1, hlm. 43-45
 32. Husainian Qummi dan shaburi, Manabi'e Feqhe Shi'ah, 1429 H
 33. Farzanduhi dan Fattahi, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, hlm. 94-101
 1. Mereka adalah: Ismail Muizzi Malairi, Husain Ali Muntazhiri Najafabadi, Abdurrrahim Rabbani Syirazi, Muhsen harampanahi, Sayid Husain Kirmani, Sayid Mostafa Kasyifi Khunsari, Abdurrahim Burujerdi, Ali Panah Isytihardi, Jalal Thahir Syams Golpaigani, Husain Nuri Hamedani, Irbahim Amini Najafabadi, Ali Tsabiti Hamedani, Muhammad Waizhzadeh Khurasani, Muhammad Baqir Abthahi Isfahani, Muhammad Taqi Sutudeh Araki, Sayid Baheshti Burujerdi, Hasan Naini, Sayid Muhammad Husain Dareche-i, Jawad Khandaqabadi Tehrani (Tabrizi, Jami' Ahadits Syiah Imtiyazha va Dha'ha va Raweshe Estefadeh az on, hlm. 145)

Daftar Pustaka

 • Tabrizi, Muhammad, Jami' Ahadits Shi'e Emteyazha va Za'fha va Raveshe Estefadeh az on Kaveshi Nu dar Feqh, vol. 56, Tabestan 1387 HS.
 • Rahman Setayesh, Muhammad Kazem, Madkhal Jami'Hadits al-Syiah, Darsnameh Jahane Eslam.
 • Subhani, Ja'far. Mashadir al-Fiqh al-Islami wa Manbi'uhu. Beirut: Dar al-Adhwa, 1419 H.
 • Farzanduhi, Jamal dan Fattahi, Amir, Negahi digar be Jami' Ahadits al-Syiah, Safinah, vol. 56, 1396 HS.
 • Thabathabi Burujurdi, Sayid Husain. Jami'u Ahadits al-Syiah fi Ahkam al-Syariah. Qom: penerbit al-Shuhuf, 1371 HS/1413 H.
 • Thabthabai Burujerdi, Sayid Husain. Jami'u Ahadits al-Syiah fi Ahkam al-Syariah. Qom: al-Mahr, 1422 H.
 • Waiz Zadeh Khurasani, Muhammad Zaki. Zendegi Ayatullah al-Uzma Burujerdi va Maktabe Feqhi, Ushuli Haditsi va Rejali-e u. Teheran: Majma' Jahani Taqrib Mazahib Islami, 1379 HS.