Abu al-Faraj al-Isfahani

tanpa prioritas, kualitas: a
tanpa navbox
Dari wikishia
Abu al-Faraj al-Isfahanihttp://en.wikishia.net
Informasi Pribadi
Nama Lengkap Ali bin Husain al-Marwani al-Umawi al-Qursyi
Garis keturunan Bani Umayyah
Lahir 284 H/897
Tempat lahir Isfahan, Iran
Tempat tinggal Bagdad, Irak
Wafat/Syahadah 14 Dzulhijjah 356 H/967
Tempat dimakamkan Bagdad
Kerabat termasyhur Marwan al-Himar
Informasi ilmiah
Guru-guru Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari • Ja'far bin Qudamah • Abu Bakar ibn al-Anbari • Fadhl bin Hijab al-Jumahi • Ali bin Sulaiman al-Akhfasy • Nafthawiyah • dll
Murid-murid Abu Zakariya Yahya • Abu al-Husain bin Dinar • Ali bin Ibrahim al-Duhki • Abu Ishaq al-Thabari • Ibrahim bin Mukhallad
Tempat pendidikan Bagdad
Karya-karya Maqatil al-Thalibiyyinal-Aghani
Kegiatan Sosial dan Politik

Abu al-Faraj al-Isfahani (bahasa Arab: ابوالفرج الاصفهاني) adalah salah seorang ulama dan penulis terkemuka pada abad ke-3 dan ke-4 H. Kitab Maqatil al-Thallibiyyin adalah diantara karyanya yang termasyhur, yang berisi seputar biografi dan perjalanan hidup keturunan Abu Thalib dari periode Nabi Muhammad saw sampai pertengahan abad ke-4 H. Kitab masyhurnya yang lain, al-Aghani, yaitu ensiklopedia paling lengkap seputar musik, kebudayaan, dan juga kumpulan prosa, puisi dan riwayat-riwayat Arab Jahiliyah dan periode awal Islam.

Para ahli rijal Syiah dan Ahlusunah meyakini Abu al-Faraj al-Isfahani adalah pengikut Syiah Zaidiyah namun sebagian meragukan akan kesyiahannya dikarenakan ia keturunan Marwan dan diduga tujuan ia menampakkan diri seolah-olah Syiah adalah karena hendak memiliki kedekatan dengan penguasa-penguasa Syiah.

Biografi

Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Haitsam al-Marwani al-Umawi al-Qursyi atau lebih dikenal dengan Abu al-Faraj al-Isfahani adalah keturunan Marwan bin Muhammad atau yang dikenal dengan Marwan al-Himar, khalifah Umayyah terakhir. [1] Ia adalah seorang ilmuan besar di masanya, dari beragam cabang ilmu seperti bahasa, fikih, sejarah, sejarah Rasulullah saw, lughat dan ahli otak dan anatomi tubuh. [2] Ia lahir pada tahun 284 H/897 [3] pada pemerintahan khalifah Abbasiyah al-Mu'tadhid. [4] Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kelahiran atau kehadirannya di kota Isfahan (Iran). [5]

Abu al-Faraj al-Isfahani menghabiskan masa kecilnya di kota Bagdad dan menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam berbagai ilmu [6] di bawah bimbingan ulama terkemuka. Ia sejak remaja menggemari musik, sejarah, mencatat hadis dan puisi-puisi. Mayoritas dari sejarawan diantaranya Yaqut Hamawi, Ibnu Khallikan, al-Tanukhi, al-Tha'alibi dan Ibnu al-Nadim memberikan pujian atas penguasaannya terhadap berbagai cabang ilmu. [7] Misalnya, al-Tanukhi setelah menulis tentang penguasaan Abu al-Faraj dalam berbagai disiplin ilmu, ia menyatakan bahwa keahlian semua ulama dan semua penyair berkumpul padanya.[8]

Abu al-Faraj oleh al-Mahlabi menteri dari 'Izz al-Daulah Dailami menjadi teman istimewanya.[9]Abu Hayyan al-Tauhidi menulis, Abu al-Faraj adalah juga juru tulis Rukn al-Daulah.[10]

Ia meninggal dunia pada 14 Dzulhijjah tahun 356 H/967 atau 357 H/968 [11]di kota Bagdad dan juga dimakamkan di kota tersebut.[12]

Mazhab

Mayoritas ahli rijal Syiah diantaranya Syaikh Thusi dan Sayid Abul Qasim al-Khui berpendapat Abu al-Faraj al-Isfahani adalah seorang Syiah.[13]Sebagian dari ulama Ahlusunah seperti al-Dzahabi dan Ibnu Jauzy juga berpendapat sama, bahwa Abu al-Faraj adalah seorang Syiah. [14] Namun menurut al-Dzahabi, kesyiahan Abu al-Faraj adalah sesuatu yang aneh, mengingat faktanya ia adalah keturunan Marwan.[15]Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Lisan al-Mizan menulis, kesyiahan Abu al-Faraj adalah sesuatu yang ganjil karena faktanya, ia adalah keturunan Marwan.[16]Dikarenakan karena kesyiahannya, Ibnu Jauzy menyatakan riwayat-riwayat yang dinukilnya adalah dhaif. [17]Demikian pula dengan al-Khatib al-Baghdadi, ia menyatakan Abu al-Faraj tidak dapat dipercaya karena afiliasinya dengan Syiah. [18]

Syaikh Thusi dan Allamah Hilli dengan berpedoman pada pernyataan dan karya-karya Abu al-Faraj, keduanya berpendapat Abu al-Faraj adalah Syiah Zaidiyah. [19]Namun Muhammad Baqir al-Khawansari (1226-1313 H/1811-1895) dalam kitab Raudhat al-Jannah meyakini Abu al-Faraj adalah Syiah. [20]Sementara Muhammad Baqir Sa'idi al-Khurasani penerjemah kitab Raudhat al-Jannah, berpendapat berbeda dengan mengatakan Abu al-Faraj al-Isfahani bukan Syiah melainkan berpura-pura menjadi seorang Syiah dengan tujuan untuk memiliki kedekatan khusus dengan para penguasa di masa itu.[21]

Para Guru dan Murid-Murid

Abu al-Faraj al-Isfahani hadir dalam banyak majelis ilmu ulama-ulama terkemuka dimasanya. Khatib al-Baghdadi dan Yaqut al-Hamawi adalah diantara gurunya yang terkenal.[22]Abu Bakar bin Duraid juga disebut sebagai salah satu gurunya.[23]Sebagian lain dari gurunya diantaranya:

 • Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari
 • Ja'far bin Qudamah
 • Abu Bakar ibn al-Anbari
 • Fadhl bin Hijab al-Jumahi
 • Ali bin Sulaiman al-Akhfasy
 • Nafthawiyah
 • Muhammad bin Abadulah al-Hadhrami
 • Muhammad bin Ja'far al-Qattat
 • Husain bin Umar ibn Abu Ahwash al-Tsaqafi
 • Ali bin Abbas al-Muqani'i
 • Ali bin Ishaq bin al-Zathiya
 • Abu Khubaib al-Barti
 • Muhammad bin Abbas al-Yazid[24]

Sementara murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama besar diantaranya:

 • Abu Zakariya Yahya
 • Abu al-Husain bin Dinar
 • Ali bin Ibrahim al-Duhki
 • Abu Ishaq al-Thabari
 • Ibrahim bin Mukhallad
 • Muhammad bin Abi al-Fawaris
 • Al-Tanukhi[25]

Karya-Karya

Abu al-Faraj al-Isfahani menghasilkan sejumlah karya dalam berbagai disiplin ilmu[26], khususnya dalam puisi dan ilmu nasab. Beberapa ahli menyebutkan, Abu al-Faraj sekurang-kurangnya menghasilkan hampir 30 karya. [27]Karyanya yang paling populer adalah Maqatil al-Thalibiyyin dan al-Aghani.[28]Sebagian karyanya yang lain diantaranya:

 • Nasab Bani Abd Syams
 • Ayyam al-'Arab wa Jamharat al-Nasab
 • Adab al-Ghuraba
 • Al-Akhbar wa al-Nawadir
 • Nasab Bani Syaiban[29]
Kitab Maqatil al-Thalibiyyin karya Abu al-Faraj Isfahani

Syaikh Thusi dalam kitabnya al-Fehrest menyebutkan dua kitab lainnya yang juga merupakan karya Abu al-Faraj al-Isfahani adalah Ma Nazal fi Al-Qur'an fi Amir al-Mu'minin wa Ahl Baitihi (Apa yang diungkap dalam Alquran mengenai Amirul Mukminin dan keluarganya) dan Fihi Kalam Fatimah as fi Fadak. [30]

Abu al-Faraj juga menulis banyak puisi dalam beragam tema yang sebagian dari syair tersebut ditulisnya dalam mukaddimah al-Aghani. [31]

Maqatil al-Thalibiyyin

Kitab Maqatil al-Thalibiyyin ditulis dalam bahasa Arab, berisi 19 bab dan 216 bagian berisi biografi sekitar lima ratus keturunan dan anak cucu Abu Thalib, ayah Imam Ali as. [32]Dalam kitab ini juga dijelaskan secara rinci kisah kesyahidan Ja'far bin Abi Thalib, Imam Ali as, Imam Hasan as, Imam Husain as, Shahib Fakh, Imam Kazhim as dan Imam Ridha as.[33]

Kitab ini disusun dengan dengan gaya narasi, ditulis dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu sekitar tahun 313 H/925.[34]Syaikh Mufid dalam kitab al-Irsyad menukil banyak riwayat dari kitab Maqatil al-Thalibiyyin. [35]Abu al-Faraj al-Isfahani sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Ja'fariyan, riwayat kitab Maqatil al-Thalibiyyin dinukil dari kitab al-Baidhah fi Akhbar Ali Abi Thalib karya Ahmad bin 'Ubaidillah al-Tsaqafi demikian pula dari kitab lainnya yaitu Maqatil al-Thalibiyyin karya Muhammad bin Ali bin Hamzah Alawi.[36]

Al-Aghani

Al-Aghani ditulis dalam kurun waktu 50 tahun oleh Abu al-Faraj al-Isfahani[37]dan dalam beberapa abad menjadi rujukan penting dan paling komprehensif mengenai musik, prosa, sejarah dan kesenian dari era pra Islam sampai awal Islam.[38]Ini adalah ensiklopedia terbesar seputar musik dan kebudayaan dan juga memuat prosa dan narasi Arab yang paling lengkap.[39]Juga memuat biografi pencipta, penyanyi dan musisi di masa itu.[40] Kitab ini ditulis dalam 20 jilid.[41]Zirikli dalam kitabnya al-A'lam menyebutkan Abu al-Faraj al-Isfahani mengirimkan kitab al-Aghani untuk penguasa Umayyah di Andalusia (Spanyol) dan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya. [42]

Catatan Kaki

 1. Agha Buzurg Tehrani, al-Dzari'ah, jld. 2, hlm. 429; Amin, A'yan al-Syiah, jld. 8, hlm. 198; Amin, Mustadrakat A'yan al-Syi'ah, jld. 3, hlm. 146; Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 14
 2. Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 397; Ibnu al-'Imad al-Hanbali, Syadzarat al-Dzahab, jld. 4, hlm. 292; Shafadi, Sharf al-'Ain, jld. 2, hlm. 7; Amin, A'yan al-Syi'ah, jld. 8, hlm. 200; Agha Buzurg Tehrani, al-Dzari'ah, jld. 2, hlm. 249; Khui, Mu'jam Rijal al-Hadits, jld. 11, hlm. 368
 3. Khatib Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 398; Amin, A'yan al-Syi'ah, jld. 8, hlm. 198
 4. Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 14
 5. Amin, Mustadrakat A'yan al-Syi'ah, jld. 3, hlm. 146
 6. Amin, A'yan al-Syi'ah, jld. 8, hlm. 198
 7. Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 15-16
 8. Tanukhi, Nasywar al-Hadharah wa Akhbar al-Mudzakarah, jld. 4, hlm. 10
 9. Ibnu Khalkan, Wafiyat al-A'yan, jld. 3, hlm. 308; Dzahabi, Tarikh al-Islam, jld. 26, hlm. 144; Yaqut al-al-Hamawi, Mu'jam al-Udaba, jld. 13, hlm. 100
 10. Abu Hayyan al-Tauhidi, Akhlaq al-Wazirin, hlm. 421
 11. Ibnu Khalkan, Wafiyat al-A'yan, jld. 3, hlm. 308; Khatib Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 398; Shafadi, al-Wafi bi al-Wafiyat, jld. 21, hlm. 16; Shafadi, Sharf al-'Ain, jld. 2, hlm. 7; Amin, A'yan al-Syi'ah, jld. 8, hlm. 198
 12. Agha Buzurg Tehrani, al-Dzari'ah, jld. 21, hlm. 376
 13. Syaikh Thusi, Fehrest, hlm. 544; Hilli, Khalasahah al-Aqwal, hlm. 465; Khui, Mu'jam Rijal al-Hadits, jld. 11, hlm. 367
 14. Ibnu Jauzi, al-Muntadzam, jld. 14, hlm. 185; Dzahabi, Sair A'lam al-Nubala, jld. 16, hlm. 202; Dzahabi, Mizan al-I'tidal, jld. 3, hlm. 123; Ibnu al-'Imad al-Hanbali, Syadzarat al-Dzahab, jld. 4, hlm. 292; Ibnu Khalkan, Wafiyat al-A'yan, jld. 3, hlm. 308; Khatib Baghdadi, Tarikh Baghad, jld. 11, hlm. 399
 15. Dzahabi, Tarikh al-Islam, jld. 26, hlm. 144; Ibnu al-'Imad al-Hanbali, Syadzarat al-Dzahab, jld. 4, hlm. 292
 16. Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 9
 17. Ibnu Jauzi, al-Muntadzam, jld. 14, hlm. 185
 18. Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 8
 19. Syaikh Thusi, Fehrest, hlm. 544; Hilli, Khalashah al-Aqwal, hlm. 465
 20. Khawansari Isfahani, Raudhat al-Janat, jld. 6, hlm. 135-136
 21. Khawansari al-Isfahani, Raudhat al-Janat, jld. 6, hlm. 135-136
 22. Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 397; Yaqut al-Hamawi, Mu'jam al-Udaba, jld. 13. hlm. 95; Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 14
 23. Ibnu Darid, al-Isytiqaq, Muqaddimah, hlm. 7
 24. Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 397; Yaqut al-al-Hamawi, Mu'jam al-Udaba, jld. 13, hlm. 95; Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 14
 25. Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 398; Dzahabi, Sair A'lam al-Nubala, jld. 16, hlm. 202
 26. Ibnu al-'Imad al-Hanbali, Syadzarat al-Dzahab, jld. 4, hlm. 292
 27. Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 24
 28. Qaimi, Abu al-Faraj al-Isfahani, hlm. 50-51
 29. Ibnu Khalkan, Wafiyat al-A'yan, jld. 3, hlm. 308; Ibnu Nadim, Fehrest Ibnu Nadim, hlm. 128; Khatib Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 11, hlm. 397; Syaikh Thusi, Fehrest, hlm. 281; Dzahabi, Tarikh al-Islam, jld. 26, hlm. 144; Agha Buzurrg Tehrani, al-Dzari'ah, jld. 2, hlm. 249; Zirikli, al-A'lam, jld. 4, hlm. 278
 30. Syaikh Thusi, Fehrest, hlm. 544; Khui, Mu'jam Rijal al-Hadits, hlm. 368
 31. Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 18-23
 32. 'Adil, Abu al-Faraj al-Isfahani wa tarjameh Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 48
 33. 'Adil, Abu al-Faraj al-Isfahani wa Tarjameh Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 48
 34. Abu al-Faraj al-Isfahani, Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 5; 'Adil, Abu al-Faraj al-Isfahani wa Tarjameh Maqatil al-Thalibiyyin, hlm. 48
 35. Khanjani, Manabi' Syaikh Mufid dar Guzersyhai Tarikhi, hlm. 27-30
 36. Ja'fariyan, 'Ali bin Muhammad Naufili wa Kitab al-Akhbar U, hlm. 359
 37. Zirikli, al-A'lam, jld. 4, hlm. 278; Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 25
 38. Ghulsarkhi, Kitab al-Aghani, hlm. 111-112
 39. Ghulsarkhi, Kitab al-Aghani, hlm. 111-112
 40. Ghusarkhi, Kitab al-Aghani, hlm. 111-112
 41. Ghulsarkhi, Kitab al-Aghani, hlm. 111-112; Abu al-Faraj al-Isfahani, al-Aghani, jld. 1, hlm. 25
 42. Zirikli, al-A'lam, jld. 4, hlm. 278

Daftar Pustaka

 • 'Adil, Parviz, Abu al-Faraj al-Isfahani wa Tarjameh Maqatil al-Thalibiyyin, dalam majalah bulanan Tarikh dan Geografi, no. 26, Adzar, 1378 HS
 • Abu al-Faraj al-Isfahani, Ali bin al-Husain, al-Aghani, Beirut, Dar Ahya al-Turats al-'Arabi, 1994
 • Abu al-Faraj al-Isfahani, Ali bin al-Husain, Maqatil al-Thalibiyyin, Syarh dan riset: Sayid Ahmad Saqar, Beirut, Muassasah al-A'lami al-Mathbu'at, 1419 H/1998
 • Abu Hayyan Tauhidi, Ali bin Muhammad, Akhlaq al-Wazirin, riset: Muhammad bin Tawiat al-Thanaji, Beirut, Dar Shadir, 1992
 • Agha Buzurg Tehrani, Muhammad Muhsin, al-Dzari'ah ila Tashanif al-Syi'i, Qom, Ismailiyan, 1408 H
 • Amin, Sayid Hasan, Mustadrakat A'yan al-Syi'ah, Beirut, Dar al-Ta'arif al-Mathbu'at, 1408 H
 • Amin, Sayid Muhsin, A'yan al-Syi'ih, Beirut, Dar al-Ta'arif al-Mathbu'at, 1406 H
 • Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal, riset: Ali Muhammad al-Bajawi, Beirut, Dar al-Ma'rifah lil Thaba'ah wa al-Nasyr, 1382 H
 • Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, Sair A'lam al-Nubala, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1414 H
 • Dzahabi, Muhammad bin Ahmad, Tarikh Islam wa Wafiyat al-Masyahir wa al-A'lam, riset: Umar Abdul Salam Tadmiri, Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, cet. II, 1413 H
 • Ghulsarkhi, Airaj, Kitab al-Aghani, dalam Majalah Kebudayaan, no. 8, Musim Semi, 1370 HS
 • Hilli, Hasan bin Yusuf, Khalashah al-Aqwal fi Ma'rifah al-Rijal, Masyhad, Astan-e Quds Rezavi, 1381 HS
 • Ibnu al-'Imad al-Hanbali, 'Abd al-Hayyi bin Ahmad, Syadzarat fi Akhbar fi Akhbar min Dzahab, riset: al-Arnawuth, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1406 H
 • Ibnu Darid, Muhammad bin Hasan, al-Isytiqaq, riset: Abdul Salam Muhammad Harun, Kairo, Maktabah al-Khanaji, 1378 H
 • Ibnu Jauzi, 'Abd al-Rahman bin Ali bin Muhammad, al-Muntadzam fi Tarikh al-Imam wa al-Muluk, riset: Muhammad Abdul Qadir 'Atha dan Mustafa Abdil Qadir 'Atha, Beirut, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1412 H
 • Ibnu Khalkan, Ahmad bin Muhammad, Wafiyat al-A'yan, riset: Ahsan Abbas, Qom, al-Syarif al-Radhi, 1364 HS
 • Ibnu Nadim, Muhammad bin Ishaq, Fehrest Ibnu Nadim, Beirut, Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun
 • Ja'fariyan, Rasul, Ali bin Muhammad, Naufili wa Kitab al-Akhbar U, dalam Majalh 'Ulum Hadits, Musim Gugur dan Musim Dingin 1387 HS, no. 49 dan 50
 • Khanjani, Qasim, Manabi' Syaikh Mufid dar Guzaresyhai Tarikhi, Majalah Tarikh Islam dar Ayeneh Pezuhesy, no. 19, Musim Gugur 1387 HS
 • Khatib Baghdadi, Ahmad bin Ali, Tarikh Baghdad, Beirut, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1417 H
 • Khawansari Isfahani, Mir Sayid Muhammad Baqir, Raudhah al-Janat fi Ahwal al-'Ulama wa Ustadat, terj. Muhammad Baqir Sa'idi Khuransani, Tehran, Kitab Furusyi Islamiyah, 1360 H
 • Khui, Sayid Abul Qasim, Mu'jam Rijal al-Hadits, Dar al-Tsaqafat al-Islamiyah, 1372 H
 • Qaimi, Muhammad, Abu al-Faraj al-Isfahani, dalam majalah kebudayaan Isfahan, no. 31, 1339 HS
 • Shafadi, Khalil bin Aibak, al-Wafi bi al-Wafiyat, riset: Ahmad al-Arnaoth dan Mustafa Turki, Beirut, Dar Ahya al-Turats, 1420 H
 • Shafadi, Khalil bin Aibak, Sharf al-'Ain, Kairo, Dar al-Afaq al-'Arabiyah, 1425 H
 • Syaikh Thusi, Muhammad bin Hasan, Fehrest Kitab al-Syiah wa Ushulihim wa Asma al-Mushannafin wa Ashhab al-Ushul, Qom, Maktabah al-Muhaqqiq al-Thabathabai, 1420 H
 • Tanukhi, Muhsin bin Ali, Nasyawar al-Muhadharah wa Akhbar al-Mudzakarah, riset: 'Ubud al-Syaliji, Beirut, 1391 H
 • Yaqut al-al-Hamawi, Yaqut bin Abdullah, Mu'jam al-Udaba, Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1993
 • Zirikli, Khair al-Din, al-A'lam, Beirut, Dar al-'Alam lil Malayyin, cet. VIII, 1989 H