Prioritas: c, Kualitas: c

Thulaqa

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Thulaqa (bahasa Arab: الطلقاء) (orang-orang yang dibebaskan) adalah sebutan sekelompok orang yang menentang Nabi Muhammad saw, yang mana beliau setelah Fathu Makkah mengurungkan niatnya untuk menghukum mereka. Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah dianggap dari kelompok Thulaqa yang paling menonjol.

Imam Ali as dalam Perang Shiffin memperkenalkan beberapa orang yang senantiasa memusuhi Islam dan beriman secara terpaksa. Thulaqa adalah ungkapan penghinaan yang dahulu digunakan untuk Bani Umayyah dan atas itu mereka diyakini tidak layak memegang tampuk khilafah.

Definisi

Thulaqa artinya adalah tawanan yang dibebaskan.[1] Nabi Muhammad saw menggunakan istilah ini di Fathu Mekah berkenaan dengan sekelompok penduduk Mekah.[2] Kelompok ini adalah para penentang Nabi saw yang memeluk Islam dengan terpaksa setelah Fathu Makkah dan beliau tidak mengambil mereka sebagai budak dan memanggil mereka dengan Thulaqa, yakni orang-orang yang dibebaskan.[3]

Sayid Muhammad Muhsin Tehrani, seorang alim Syiah abad ke-14 H menyatakan bahwa, kelompok Thulaqa sebelum Fathu Makkah mengatakan, 'biarkan Muhammad dan kaumnya, jika dia menang atas mereka (Quraisy), kami pun akan masuk Islam dan jika mereka menang atas Muhammad, maka kaumnya akan menyelamatkan kami darinya'.[4] Thulaqa terkadang dipredikatkan untuk orang-orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah.[5]

Bani Umayyah

penguasa

Nama pengguasa


Muawiyah bin Abu Sufyan
Yazid bin Muawiyah
Muawiyah bin Yazid
Marwan bin Hakam
Abdulmalik bin Marwan
Walid bin Abdulmalik
Sulaiman binAbdulmalik
Umar bin Abdul'aziz
Yazid bin abdulmalik
Hisyam bin Abdulmalik
Walid bin Yazid
Yazid bin Walid
Ibrahim bin Walid
Marwan bin Muhammad

masa pemerintahan


41 - 60
60 - 64
64 - 64
64 - 65
65 - 86
86-96
96 - 99
99-101
101-105
105-125
125 - 126
126 - 126
126 - 127
127 - 132

penguasa dan menteri terkenal

Mughirah bin Syu'bah
Ziyad bin Abihi
Amru bin Ash
Muslim bin Uqbah al-Marri
Ubaidullah bin Ziyad
Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi

kejadian

Perjanjian Damai Imam Hasan as
Peristiwa Asyura
Peristiwa Harrah
Perlawanan Tawwabin
Kebangkitan Mukhtar
Kebangkitan Zaid bin Ali

Jumlah dan Pemuka Kelompok Thulaqa

Berdasarkan sebagain laporan historis jumlah Thulaqa lebih dari 2000 orang.[6] Begitu juga dalam sumber-sumber sejarah, orang-orang seperti Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abdul Uzza[7] Jubair bin Muth'im, Akrimah bin Abi Jahl, 'Attab bin Said, Shafwan bin Umayah, Muthi' bin Aswad, Hakim bin Hizam, Harits bin Hisyam dan Hakam bin Abi al-Ash disebut sebagai Thulaqa.

Hasan bin Farhan Maliki (L. 1390 H/1970) seorang alim Ahlusunah, dilihat dari sisi maqam dan kedudukan, Thulaqa dibagi kepada tiga kelompok:

 • Kelompok yang mana Nabi Muhammad saw yakin akan kebenaran iman mereka dan beliau tidak memberikan sesuatu kepada mereka sebagai pembujuk hati mereka (ta'lif qulub), seperti Akrimah bin Abi Jahl, 'Attab bin Said dan Jubair bin Muth'im.
 • Kelompok yang mana Nabi Muhammad saw memberikan harta kepada mereka sebagai ta'lif qulub. Diantara mereka adalah Abu Sufyan, Muawiyah, Shafwan bin Umayah dan Muthi' bin Aswad. Kelompok ini dianggap kelompok Thulaqa yang paling rendah derajatnya.
 • Kelompok yang posisinya berada di antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Diantara mereka adalah Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr dan Hakim bin Hizam.[8]

Kata Penghinaan untuk Bani Umayyah

Menurut pernyataan sebagian peneliti kontemporer, ungkapan Thulaqa menunjukkan satu bentuk nama yang buruk.[9] dan atas dasar ini, Bani Umayah dianggap kelompok ath-Thulaqa.[10]

Imam Ali as dalam suratnya kepada Muawiyah menyebut dia Thulaqa dan atas dasar ini, ia tidak dianggap layak untuk memegang tampuk khilafah, imamah dan musyawarah.[11] Imam Ali as di Perang Shiffin memperkenalkan Thulaqa adalah orang-orang yang masuk Islam dengan terpaksa dan senantiasa memerangi dan memusuhi Islam.[12] Ali bin Abi Thalib as memperkenalkan mereka sebagai musuh Alquran, musuh sunah nabi, ahli bid'ah dan penyogok.[13]

Sayidah Zainab sa tatkala menjadi tawanan Yazid bin Muawiyah, menyebut dia anak Thulaqa dalam khutbahnya.[14]

Berdasarkan catatan Ahmad bin Yahya Baladzuri, sejarawan abad ke-3 H yang dimuat dalam kitab Ansāb al-Asyrāf, Umar bin Khattab dan anak-anak keturunanya diyakini tidak layak untuk memegang tampuk kekhilafahan.[15]

Catatan Kaki

 1. Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, jld.10, hlm.227
 2. Ibnu Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyah, Darul Makrifah, jld.2, hlm.412; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.3, hlm.61
 3. Muqrizi, Imta' al-Asma', jld.1, hlm.391
 4. Husain Tehrani, Imam Syenasi, jld.18, hlm.280
 5. Maliki, ash-Shuhbah wa ash-Shahabah, hlm.192
 6. Maqdisi, al-Bad'u wa at-Tarikh, jld.4, hlm.236
 7. Husaini Tehrani, Imam Syenasi, jld.18, hlm.280
 8. Maliki, ash-Shuhbah wa ash-Shahabah, hlm.192-193
 9. Jawadi, Thulaqa wa Naqsye Ānan dar Tarikhe Islam (Thulaqa dan peran mereka dalam sejarah Islam), hlm.7
 10. Jawadi, Thulaqa wa Naqsye Ānan dar Tarikhe Islam, hlm.2
 11. Minqari, Waq'atu Shiffin, hlm.29
 12. Ibnu Qutaibah al-Dinawari, al-Imamah wa as-Siyasah, hlm.178
 13. Ibnu Qutaibah al-Dinawari, al-Imamah wa as-Siyasah, hlm.178
 14. Thabrisi, l-Ihtijaj, jld.2, hlm.308
 15. Baladzuri, Jumal min Ansāb al-Asyrāf, jld.10, hlm.434-435; Ibnu Hajar ,Asqalani, al-Ishabah, jld.50, hlm.70

Daftar Pustaka

 • Ibnu Hajar Asqalani. Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah. Riset: Adil Ahmad bin Abdul Maujud dan Ali Muhammad Muawwadh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415 H/1995.
 • Ibnu Qutaibah al-Dinawari, Abdullah bin Muslim. Al-Imamah wa as-Siyasah. Riset: Ali Syiri. Beirut: Dar al-Adhwa, cet. 1, 1410 H.
 • Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukarram. Lisan al-Arab. Diedit oleh: Ahmad Faris. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H.
 • Ibnu Hisyam, Abdul Malik bin Hisyam. As-Sirah an-Nabawiyah. Riset: Mustafa al-Saqa dan Ibrahim al-Abyari dan Abdul Hafiz Syabli. Beitut: Dar al-Makrifah, tanpa tahun.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Kitab Jumal min Ansāb al-Asyraf. Riset: Suhail Zikar dan Riyadh Zirikli. Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996.
 • Jawadi, Sayid Mahdi. Thulaqa wa Naqsye Ānan dar Tarikhe Islam. Majalah Pazuheshnameh Tarikh. No. 12, Payiz 1387 HS.
 • Husaini Tehrani, Sayid Muhammad Husain.Imam Syenasi. Masyhad: penerbit Allamah Thabathabai, 1426 H.
 • Thabrisi, Ahmad bin Ali. Al-Ihtijaj ala Ahli al-Lijaj. Masyhad: penertbit Murtadha, 1403 H.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Beirut: Dar at-Turats, 1378 HS.
 • Maliki, Hasan bin Farhan. Ash-Shuhbah wa ash-Shahabah baina al-Ithlaq al-Lughawi wa at-Takhhish asy-Syar'i. Oman: Markaz al-Dirasat al-Tarikhiyah, 1422 H.
 • Maqdisi, Muthahar bin Thahir. Al-Bad'u wa at-Tarikh. Bursaid. Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, tanpa tahun.
 • Muqrizi, Ahmad bin Ali. Imta' al-Asma' bima li an-Nabi min al-Ahwal wa al-Amwal wa al-Hafadah wa al-Mata'. Riset: Muhammad Abdul Hamid al-Namisi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1420 H/1999.
 • Minqari, Nashr bin Muzahim. Waq'ah ash-Shiffin. Riset: Abdul Salam Muhammad Harun. Al-Muassasah al-Haditsiyah, 1382 H/Ofset: Qom: Mansyurat Maktabah al-Marasyi al-Najafi, 1404