Prioritas: b, Kualitas: c
tanpa navbox
tanpa referensi

'Uyun Akhbar al-Ridha (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
'Uyun Akhbār al-Ridhahttp://en.wikishia.net
Judul Asli عُيُون أخبار الرضا
Penyusun Syaikh Shaduq
Bahasa Arab
Subyek Kehidupan dan Riwayat Imam Ridha as
Tahun Disusun Abad ke 4 H
Diterbitkan oleh Muassasah al-A'lami lil Mathbu'at
Tanggal Penerbitan 1404 H/1984


'Uyun Akhbār al-Ridha (bahasa Arab: عُيُون أخبار الرضا) atau 'Uyun al-Akhbār (عُيُون الأخبار) adalah kitab hadis mengenai kehidupan, karya-karya dan riwayat-riwayat Imam Ali bin Musa al-Ridha as tulisan Syaikh Shaduq (w. 381 H/991) seorang alim Syiah Imamiyah. Hadis-hadis kitab ini disusun dalam 69 bab dimana sebagian darinya merupakan perkataan-perkataan Imam Ridha as sendiri dan sebagian lagi adalah hadis-hadis lain yang beliau riwayatkan dari para Imam sebelumnya. Uyun Akhbar al-Ridha tidak memiliki satu tema dan oleh karenanya ia dalam berbagai tema seperti fikih, akhlak, sirah dan ilmu teologi terhitung sebagai literatur-literatur penting syiah.

Mengenai Penulis

Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawaih al-Qummi yang masyhur dengan Syaikh Shaduq adalah seorang alim besar Syiah abad ke-4 H. Ia lahir setelah tahun 305 H/917 dan wafat pada tahun 381 H/991. Ia dimakamkan di Rai. Syaikh Shaduq termasuk dari muhaddis dan fakih terbesar madrasah hadis Qom dan sekitar 300 karya ilmiah telah dinisbatkan kepadanya yang kebanyakan karya-karya tersebut hilang. Kitab Man la Yahduruhu al-Faqih yang merupakan bagian dari kutub Arba'ah adalah termasuk dari karyanya.

Sejarah Penulisan

Syaikh Shaduq menulis kitab ini kemungkinan setelah Ruknuddaulah Bawaihi meninggal, yakni setelah tahun 366 H/976.[1]

Sebelum Uyun al-Akhbār, ada beberapa kitab mengenai Imam Ridha as yang ditulis secara terpisah sepertiWafat al-Ridha karya Abdussalam bin Shaleh yang terkenal dengan Abu al-Shalt Hirawi dan Akhbār Ali bin Musa al-Ridha karya Abdul Aziz bi Yahya Jaludi [2]

Motivasi Penulisan

Menurut Syaikh Shaduq dalam mukadimah kitab, ketika Shahib bin 'Ibad Dailami -menteri sementara dan hakim Syiah saat itu- menyampaikan syair-syair penyanjungan dan pemujian Ali bin Musa al-Ridha as dan menghadiahkan syair itu kepadanya, untuk membalas budi Shahib bin 'Ibad, ia juga menulis kitab Uyun Akhbār al-Ridha dan menghadiahkan kepadanya.

Kandungan Kitab

Kitab ini tersusun dari 69 bab dan dikaji berbagai pembahasan terkait Imam Ridha as di dalamnya. Kelahiran, penamaan dengan "Ridha", keimamahan, kedudukan Imam as, perdebatan Imam as dengan Makmun dan ulama agama lain, ilmu imam akan masa depan, penerimaan wilayat ahdi (putra mahkota), khotbah-khotbah Imam as mengenai tauhid, hadis-hadis penetapan wilayah (kepemimpinan) Imam as, keutamaan dan tata cara ziarah kepada Imam as dll adalah serentetan masalah-masalah yang di bahas dalam kitab ini.[3]

Syaikh Shaduq dalam kitab ini, sebagaimana dalam kitab-kitab lainnya, menyebut rangkaian sanad sebagian riwayat secara utuh dan pada sebagian riwayat menyebutnya secara mursal atau menyebut sebagian perawinya.

Urgensi Kitab

Uyun al-Akhbar termasuk sumber riwayat penting Syiah dan seperti karya-karya Shaduq lainnya memiliki nilai dan kemuktabaran khusus dan menjadi rujukan kitab-kitab berikutnya serta termasuk dari referensi kitab Biharul Anwar.

Pencetakan dan Publikasi

Uyun Akhbar al-Ridha as pertama kali dicetak ofset pada tahun 1275 H/1858 di Teheran. Berikutnya berulang kali dicetak diberbagai negara-negara Islam seperti Lebanon, Irak dan Iran dan kota-kota seperti Najaf, Qom dan Beirut. Cetakan paling terkenalnya adalah cetakan yang diterbitkan oleh Haji Najmuddaulah tahun 1317 H/1899, Teheran.

Kitab-kitab Lain Dengan Judul 'Uyun al-Akhbar

 1. 'Uyun al-Akhbār dan Umdah Uyun Shihah al-Akhbār fi Manāqibi Imam al-Abrār, yang kedua-duanya ditilus oleh Yahya bi Bithriq (abad VII)
 2. Uyun al-Akhbār karya Abdurrahman bin Abi Bakar Naisyaburi Razi
 3. Uyun al-Akhbār wa al-Ātsār fi Dzikri al-Nabi al-Musthafa al-Mikhtar wa Washiyihi Ali bin Abi Thalib Qātil al-Kuffār wa Ālihi al-Aimmah al-Athhār karya Imaduddin Idris bin Hasan Abdullah al-Anf.[4]

Catatan Kaki

 1. Nikmatullah Shafari Furusyani, Barresi-e Du Atsar Tarikh Negāri Syaikh Shaduq
 2. Najjasyi, Rijal al-Najjasyi, hlm.244 dan 245
 3. Shaduq, Uyun Akhbar al-Ridha as, terjemahan Hamid Ridha Mustafid-Ali Akbar Ghaffari, jld.1, hlm.13-23
 4. Tehrani, al-Dzariah, jld.15, hlm.375

Daftar Pustaka

 • Ketāb Syenākht-e Sire-ye Ma'shumān. Pusat penelitian ilmu-ilmu Islam di komputer Nur.
 • Najasyi, Ahmad bin Ali. Rijāl an-Najāsyī. Qom: Jami'ah al-Mudarrisin, 1416 H.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali. 'Uyūn Akhbār ar-Ridhā as. Beirut: Muassisah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1404 H.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali. 'Uyūn Akhbār ar-Ridhā. diterjemahkan oleh Hamid Reza Mustafid.Tehran: Nasyr-e Shaduq, 1373 HS (1994).
 • Shafari Furusyani, Ni`matullah. Barresī-ye Dī Ātsār Tārīkh Negārī-ye Syeikh Shadūq. Majalah Tabistan. No 10, 1386 HS (2007)
 • Tehrani, Agha Bozorg. Adz-Dzarī’ah ila Tashānīf asy-Syi’ah. Beirut: Dar al-Adhwa'.