Yang Pertama Masuk Islam

Prioritas: b, Kualitas: b
tanpa navbox
Dari wikishia

Muslim Yang Pertama Masuk Islam (bahasa Arab: أول المسلمين) adalah individu pertama yang menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad saw. Yang pertama masuk Islam telah menjadi kebanggaan dan memiliki keutamaan tersendiri. Umat Islam Syiah meyakini Sayidah Khadijah adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan dan Imam Ali as adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Mengenai fakta ini, juga dimuat dalam sumber sejarah Ahlusunah.

Menurut sebagian laporan dari sumber literatur Ahlusunah, yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Rasul Ja'farian, seorang sejarawan Syiah kontemporer menyebutkan klaim dari sebagian Ahlusunah ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan antar mazhab tidak memiliki landasan kuat dari catatan sejarah.

Keutamaan dan Kedudukan

Yang pertama masuk Islam ditujukan kepada individu pertama yang menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad saw. Kedudukan sebagai Muslim pertama menjadi kebanggaan dan memiliki keutamaan tersendiri di kalangan kaum Muslimin. [1] Menurut sebagian sumber sejarah, Nabi Muhammad saw memberikan pengakuan bahwa yang pertama masuk Islam adalah Imam Ali as dan memberikan keutamaan padanya. [2] Sebagian sahabat saling mengklaim sebagai yang pertama masuk Islam, dan menjadi kebanggaan bagi mereka. [3]

Khadijah sa Perempuan Pertama Masuk Islam

Sejarawan tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai perempuan pertama yang masuk Islam, yaitu Sayidah Khadijah sa. [4] Bahkan sebagian dari mereka menyebut Sayidah Khadijah adalah yang pertama masuk islam baik dari laki-laki maupun dari perempuan. [5] Ibnu Atsir sejarawan Ahlusunah, menyebutkan kaum Muslimin telah mencapai ijma' bahwa yang pertama masuk Islam dan menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad saw adalah Sayidah Khadijah sa. [6]

Menurut Ya'qubi, sejarawan islam abad 3 H bahwa yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Sayidah Khadijah sa dan Imam Ali as dari kalangan laki-laki. [7]

Imam Ali as, Laki-Laki Muslim Pertama

Menurut riwayat, Nabi Muhammad saw memberikan pengakuan bahwa Muslim pertama, mukmin pertama [8] dan yang membenarkannya yang pertama kali adalah Imam Ali as. [9] Syekh Thusi menukil sebuah riwayat dari Imam Ridha as bahwa Imam Ali as adalah yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad saw. [10] Disebutkan umat Islam Syiah secara ijma' meyakini bahwa Imam Ali as adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. [11] Allamah Majlisi [12] dan Husain bin Hamdan Khashaibi penulis Syiah abad 4 H, berpendapat yang pertama masuk Islam adalah Imam Ali as. [13] Begitupun dengan Muhammad bin Jarir ath-Thabari [14], Syamsuddin Dzahabi [15] dan lainnya [16] dari sejarawan Ahlusunah yang menukil bahwa yang pertama masuk Islam adalah Imam Ali as.

Catatan Lain

Sebagian Ahlusunah mempercayai yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar [17] atau Zaid bin Haritsah. [18] Maqrizi sejarawan Sunni dalam kitab Imta' al-Isma' menyebutkan yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar dan keluarganya yang kemudian menjadi pendukung dan banyak menolong Rasulullah saw. [19] Ibnu Hajar dalam kitab al-Ishabah menyebutkan yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Imam Ali as, dari kalangan perempuan adalah Sayidah Khadijah sa, dari kalangan budak yang dimerdekakan adalah Zaid bin Haritsah, dari kalangan budak adalah Bilal al-Habasyi dan Abu Bakar adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka. [20] Sementara menurut catatan Muhammad bin Jarir ath-Thabari yag menukil dari Muhammad bin Sa'ad bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah sudah ada 50 orang yang masuk Islam sebelumnya. [21]

Menurut Rasul Ja'fariyan, sejarawan kontemporer Syiah bahwa sebagian sumber sejarah yang menyebutkan Abu Bakar adalah Muslim pertama tidak memiliki sandaran yang kuat dan valid dan menurutnya hal ini menjadi pemicu sejumlah perselisihan mazhab dalam tubuh umat Islam. [22]

Kelompok yang Pertama Masuk Islam

Ibnu Atsir seorang sejarawan Ahlusunah menyebutkan kelompok yang pertama masuk Islam secara berurutan sebagai berikut: Khadijah, Ali, Zaid bin Haritsah dan Abu Bakar [23], sementara Allamah Majlisi menuliskan deretan yang pertama masuk Islam adalah Ali as, Khadijah sa dan Ja'far bin Abi Thalib. [24]

Catatan Kaki

 1. Muruji Thabasi, Amir Mu'minin as wa Pisytazi dar Islam, hlm. 72
 2. Ibnu 'Uqdah al-Kufi, Fadhail Amir al-Mu'minin 'alaihi al-Salam, hlm. 24
 3. Ibnu Quthaibah, al-Ma'arif, hlm. 169
 4. Husaini, Nukhustin Mu'min wa Agahanehtarin Iman, hlm. 48
 5. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld. 1, hlm. 471; Ibnu Sa'ad, al-Thabaqat al-Kubra, jld. 3, hlm. 15; Ibnu Abd al-Barr, al-Istiyab, jld. 2, hlm. 546; Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, jld. 2, hlm. 410; Shalihi Damsyiq, Subul al-Huda, jld. 2, hlm. 300
 6. Ibnu Atsir, al-Kamil, jld. 2, hlm. 57
 7. Ya'qubi, Tarikh al-Ya'qubi, Dar Shadr, jld. 2, hlm. 23
 8. Ibnu Syahr Asyub, Manaqib Ali Abi Thalib, jld. 2, hlm. 6
 9. Shafar, Bashair al-Darajat, jld. 1, hlm. 84
 10. Syekh Thusi, al-Amali, hlm. 343
 11. Husaini, Nukhustin Mu'min wa Agahanetarin Iman, hlm. 48
 12. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 66, hlm. 102
 13. Khashaibi, al-Hidayah al-Kubra, hlm. 50
 14. Thabari, Tarikh Thabari, jld. 2, hlm. 310
 15. Dzahabi, Tarikh al-Islam, jld. 1, hlm. 128
 16. Ibnu Abd al-Barr, al-Isti'ab, jld. 3, hlm. 1090
 17. Thabari, Tarikh al-Thabari, jld. 2, hlm. 315; Ibnu Abd al-Barr, al-Isti'ab, jld. 3, hlm. 965
 18. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld. 1, hlm. 470
 19. Maqrizi, Imta' al-Asma', jld. 1, hlm. 34
 20. Ibnu Hajar, al-Ishabah, jld. 1, hlm. 84
 21. Thabari, Tarikh al-Thabari, jld. 2, hlm. 316
 22. Ja'fariyan, Tarikh Siyasi Islam Sirah Rasul Khuda, jld. 1, hlm. 235
 23. Ibnu Atsir, Usd al-Ghabah, jld. 2, hlm. 130-131
 24. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld. 66, hlm. 102

Daftar Pustaka

 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya. Ansab al-Asyraf. riset: Sahil Zakar, Riyadh Zarkili. Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H.
 • Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. Tarikh al-Islam. riset: Umar Abd al-Salam Tadmiri. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1409 H
 • Husaini, Sayid Karm Husain. Nukhustin Mu'min wa Agahanetarin-e Iman, Majalah Shirath, nmr. 10, Aban 1392 S.
 • Ibn Abd al-Barr, Yusuf bin Abdillah. al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashabah. riset: Ali Muhammad al-Bajawi. Beirut: Dar al-Jail, 1412 H.
 • Ibnu Atsir al-Jazari, Ali bin Muhammad. al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: Dar Shadr, 1385 H.
 • Ibnu Atsir al-Jazari, Ali bin Muhammad. Usd al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah. Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H.
 • Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali. al-Ashhabah fi Tamyiz al-Shahabah. riset: 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, Ali Muhammad Ma'waz. Beirut,: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H.
 • Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad. Tarikh Ibnu Khaldun. riset: Khalil Sahadah. Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H.
 • Ibnu 'Uqdah al-Kufi, Ahmad bin Muhammad. Fadhail Amir al-Mu'minin 'alaihi al-Salam. riset dan revisi: Abd al-Razaq Muhammad Husain Harz al-Din. Qom: Dalil-e Ma, 1424 H.
 • Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim. al-Ma'arif. riset: Tsarwat Akasyih. Kairo: al-Haiyah al-Mishriyah al-'Amah lil Kitab, 1992 M.
 • Ibnu Sa'ad Katib Waqidi, Muhammad bin Sa'ad. al-Thabaqat al-Kubra. riset: Muhammad Abd al-Qadir 'Atha. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H.
 • Ibnu Syahr Asyub al-Mazandarani. Manaqib Ali Abi Thalib 'alaihi al-Salam. Qom: Alammah, 1379 S.
 • Ja'fariyan, Rasul. Tarikh Siyasi Islam Sireh Rasul-e Khuda. Qom: Intisyarat Dalil, 1380 S.
 • Khashaibi, Husain bin Hamadan. al-Hidayah al-Kubra. Beirut: al-Balagh, 1419 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar Beirut" Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1403 H.
 • Maqrizi, Taqi al-Din. Imta' al-Asma' bimā li al-Nabi min al-Ahwāl wa al-Amwāl wa al-Hafdah wa al-Matā'. riset: Muhammad Abdul Hamid Namisi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420 H.
 • Muruji Thabasi. Amir Mu'minin wa Pisytazi dar Islam. Majalleh Farhang Kautsar, nmr. 75, Payiz 1397 S.
 • Shafar, Muhammad bin Hasan. Bashair al-Darajat fi Fadhail Ali Muhammad shallallahu 'alaihim. riset dan revisi: Muhsin bin Abbas Ali Kuche Baghi. Qom: Maktabah Ayatullah al-Mar'asyi al-Najafi, 1404 H.
 • Shalihi Damysqi, Muhammad bin Yusuf. Subul al-Huda wa al-Rasyad fi Sirah Khair al-'Ibad. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H.
 • Syekh Thusi, Muhammad bin Hasan. al-Amali. Qom: Dar al-Tsaqafah, 1414 H.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir. Tarikh Thabari. riset: Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim. Beirut: Dar al-Turats, 1387 H.
 • Ya'qubi, Ahmad bin Abi Ya'qub. Tarikh al-Ya'qubi. Beirut: Dar Shadr, tanpa tahun

.