Ayat Cinta

tanpa navbox
tanpa alih
Dari wikishia

Ayat cinta (bahasa Arab: آية الود; āyat al-wudd) terdapat dalam surah Maryam ayat 96. Menurut penegasan ayat ini, Allah meletakkan kecintaan kepada orang-orang Mukmin dalam hati umat manusia. Sebagian ahli tafsir Ahlusunah dan Syiah berpendapat, ayat ini turun berkenaan dengan Imam Ali as. Menurut sebagian hadis, Rasulullah saw memohon kepada Allah supaya meletakkan kecintaan Imam Ali as dalam hati orang-orang Mukmin, serta kehebatan dan ketakukan kepada beliau dalam hati orang-orang Munafikin. Setelah beliau memohon demikian, ayat cinta itu turun.

Sehubungan dengan penafsiran ayat, sebagian ahli tafsir berpendapat, Allah akan meletakkan kecintaan kepada orang-orang Mukmin dalam hati orang-orang Mukmin yang lain atau para musuh dan Munafikin. Kecintaan ini bisa terjadi di dunia atau akhirat. Menurut sebagian ahli tafsir yang lain, perbedaan penafsiran ayat bisa dikolaborasikan karena kemutlakan ayat. Menurut kolaborasi ini, peringkat tertinggi dari cinta dimiliki oleh Imam Ali as, dan Allah meletakkan kecintaan kepada beliau ini dalam hati orang-orang Mukmin. Sedangkan peringkat cinta berikut dimiliki oleh orang-orang Mukmin dan orang-orang saleh, serta bahkan generasi di masa-masa mendatang.

Teks dan Terjemahan Ayat

Pengenalan Global

Ayat 96 surah Maryam disebut ayat cinta (al-wudd). Kata al-wudd berarti cinta, seperti kecintaan seorang ayah kepada anaknya.[1] Ayat ini mengandung janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Dia akan menanamkan kecintaan dalam hati umat manusia.[2] Ketika Allah mencintai seseorang, Dia akan menebarkan kecintaan kepadanya di seantero langit dan bumi.[3]

Sebab Turun

Ayat cinta ini turun berkenaan dengan Imam Ali as[4] dan hak kepemimpinan yang beliau miliki.[5] Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Mazhab Ahlusunah dan Syiah dalam hal ini.[6] Menurut sebagian peneliti, Imam Ali as disebut sebagai ekstensi sebab turun ayat hanyalah sebuah sampel. Maksud ayat adalah seluruh Imam Maksum as.[7] Ali bin Ibrahim al-Qummi dan al-'Ayasyi, para senior mufasir Syiah, meriwayatkan sebuah riwayat dari Imam Shadiq as dalam buku tafsir mereka. Menurut riwayat ini, Rasulullah saw mengangkat tangan sembari berdoa untuk Imam Ali as dan memohon kepada Allah dengan suara lantang sehingga seluruh masyarakat mendengar. Beliau memohon supaya cinta kepada Imam Ali as ditanamkan dalam hati orang-orang Mukmin serta rasa takut dan keagungan beliau dalam hati orang-orang munafik. Setelah doa ini, ayat tersebut turun.[8]

Sebagian ulama Ahlusunah juga menyatakan sebab turun ayat cinta itu berkenaan dengan Imam Ali as.[9] [catatan 1][10] Dalam riwayat-riwayat disebutkan, Rasulullah saw mengajarkan doa tersebut kepada Imam Ali as, dan lantas ayat di atas turun.[11] Memang ada sebagian ulama Ahlusunah yang berkeyakinan ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang yang telah berhijrah ke Habasyah[12] atau Abdurrahman bin 'Auf.[13]

Penafsiran

Dalam penafsiran ayat ini yang merupakan inti sari dari ayat-ayat sebelumnya dengan poin-poin baru[14] terdapat perbedaan pandangan.[15] Menurut Thabarsi, salah seorang mufasir Syiah dan penulis kitab Majma' al-Bayan, sebagian ahli tafsir menyatakan ketetapan ayat tersebut meliputi seluruh orang Mukmin, dan Allah mengarahkan hati seluruh manusia[16] atau ahli iman[17] kepada mereka sehingga keutamaan dan akhlak mereka bisa dihargai.[18] Menurut sebagian ahli tafsir yang lain, maksud ayat di atas adalah kecintaan kepada orang-orang Mukmin tertanam dalam hati para penentang dan musuh.[19] Sekalipun demikian, maksud ayat tersebut juga ditafsirkan dengan kecintaan orang-orang Mukmin kepada sebagian yang lain sehingga bisa memperkuat persatuan dan kekokohan mereka sendiri.[20] Sehubungan dengan ruang kecintaan ini, sebagian ahli tafsir meyakini di dunia ini[21] dan sebagian lagi berkeyakinan di alam akhirat.[22]

Menurut Allamah Thabathaba'i, lantaran kemutlakan makna ayat, semua penafsiran tersebut di atas bisa disinkronkan dan tidak saling kontradiktif.[23] Ayat tersebut memang turun berkenaan dengan Imam Ali as, dan Allah telah menenamkan kecintaan kepada beliau dalam hati orang-orang Mukmin.[24] Tidak diragukan lagi, ini tingkat tertinggi dari makna ayat. Dan tingkat yang lebih rendah meliputi seluruh orang-orang Mukmin, dan bahkan juga seluruh generasi di masa mendatang.[25]

Poin Tafsir

Banyak poin tafsir beragam dari ayat cinta ini yang dipaparkan dalam buku-buku referensi tafsir. Antara lain adalah sebagai berikut:

 • Iman dan amal saleh adalah kunci kecintaan dalam hati masyarakat, dan janji Allah tidak pernah diingkari.[26]
 • Makna ayat cinta bersifat umum dan meliputi seluruh orang yang beriman.[27]
 • Posisi dicintai orang lain berada di tangan Allah dan merupakan sebuah rahmat ilahi yang dianugerahkan kepada orang-orang Mukmin dan saleh.[28]
 • Iman tanpa amal dan begitu pula amal tanpa iman tidak akan efektif.[29]

catatan

 1. Rezaei Isfahani, salah seorang mufasir kontemporer, dalam buku tafsirnya menyebutkan sebagian kitab referensi Ahlusunah yang mengakui ayat cinta ini turun berkenaan dengan Imam Ali as. Antara lain adalah Tafsir al-Tsa'labi, Tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari, al-Tadzkirah karya Sibth bin al-Jauzi, Tafsir Neisyaburi, Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi, dan al-Durr al-Mantsur karya al-Suyuthi.

Catatan Kaki

 1. Al-Jashshash, Ahkam al-Qur'an, 1405 H, jld. 5, hlm. 48.
 2. Allamah Thabathaba'i, al-Mizan, 1390 H, jld. 14, hlm. 113.
 3. Syekh Thusi, al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut, jld. 7, hlm. 154.
 4. Abu Hamzah al-Tsumali, Tafsir al-Qur'an al-Karim, 1420 H, hlm. 243; Ja’fari, Tafsir-e Kautsar, 1376 S, jld. 6, hlm. 548.
 5. Al-Huwaizi, Tafsir Nur al-Tsaqalain, 1415 H, jld. 3, hlm. 363.
 6. ¬Sebagai contoh, silakan rujuk: al-Kufi, Tafsir Furat al-Kufi, 1410 H, hlm. 248; al-Haskani, Syawahid al-Tanzil li Qawa'id al-Tafdhil, 1411 H, jld. 1, hlm. 464; al-Jurjani, Darj al-Durar fi Tafsir al-Quran al-'Azhim, 1430 H, jld. 2, hlm. 283; Faidh Kasyani, Tafsir al-Shafi, 1415 H, jld. 3, hlm. 297; Borujerdi, Tafsir-e Jame', 1366 S, jld. 4, hlm. 272.
 7. Syakuri, Tafsir-e Syarif-e Lahiji, 1373 S, jld. 3, hlm. 45.
 8. Al-Qummi, Tafsir al-Qummi, 1363 S, jld. 2, hlm. 56.
 9. Al-Wahidi, al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz, 1415 H, jld. 2, hlm. 690; al-Haskani, Syawahid al-Tanzil, 1411 H, jld. 1, hlm. 464; al-Maturidi, Ta'wilat Ahl al-Sunnah, 1426 H, jld. 7, hlm. 263; al-Thabarani, al-Tafsir al-Kabir, 2008 M, jld. 4, hlm. 227; al-Jurjani, Darj al-Durar, 1430 H, jld. 2, hlm. 283.
 10. Rezaei Isfahani, Tafsir-e Qur'an-e Mehr, 1387 S, jld. 12, hlm. 392.
 11. Rezai Isfahani, Tafsir-e Qur'an-e Mehr, 1387 S, jld. 12, hlm. 392; al-Thabarsi, Jawami' al-Jami', 1412 H, jld. 2, hlm. 411.
 12. Al-Alusi, Ruh al-Ma'ani, 1415 H, jld. 8, hlm. 458.
 13. Al-Wahidi, al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz, 1415 H, jld. 2, hlm. 690.
 14. Makarim Syirazi, Tafsir-e Nemuneh, 1371 S, jld. 13, hlm. 144.
 15. 'Amili, Tafsir-e 'Amili, 1360 S, jld. 6, hlm. 85.
 16. Thabarsi, Majma' al-Bayan, 1372 S, jld. 6, hlm. 822; Ibnu Qutaibah, Tafsir Gharib al-Quran, 1411 H, hlm. 234.
 17. Ibnu Ha'im, al-Tibyan fi Tafsir Gharib al-Qur'an, 1423 H, hlm. 225; Thabari, Jami' al-Bayan, 1412 H, jld. 16, hlm. 100.
 18. Mughniyah, al-Tafsir al-Kasyif, 1424 H, jld. 5, hlm. 201.
 19. Thabarsi, Majma' al-Bayan, 1372 S, jld. 6, hlm. 822.
 20. Rezai Isfahani, Tafsir-e Qur'an-e Mehr, 1387 S, jld. 12, hlm. 393; Makarim Syirazi, Tafsir-e Nemuneh, 1371 S, jld. 13, hlm. 144.
 21. Tahbrani, al-Tafsir al-Kabir, 2008 M, jld. 4, hlm. 227; Thabari, Jami' al-Bayan, 1412 H, jld. 16, hlm. 100.
 22. Al-Maturidi, Ta'wilat Ahl al-Sunnah, 1426 H, jld. 7, hlm. 263; Maibudi, Kasyf al-Asrar, 1371 S, jld. 6, hlm. 84.
 23. Allamah Thabathaba'i, al-Mizan, 1390 H, jld. 14, hlm. 113.
 24. Ja'fari, Tafsir-e Kautsar, 1376 S, jld. 6, hlm. 548.
 25. Makarim Syirazi, Tafsir-e Nemuneh, 1371 S, jld. 13, hlm. 144-145.
 26. Qara'ati, Tafsir-e Nur, 1388 S, jld. 5, hlm. 314.
 27. Thabarsi, Majma' al-Bayan, 1372 S, jld. 6, hlm. 822; Ibnu Qutaibah, Tafsir Gharib al-Qur'an, 1411 H, hlm. 234; Ibnu Ha'im, al-Tibyan fi Tafsir Gharib al-Qur'an, 1423 H, hlm. 225; Thabari, Jami' al-Bayan, 1412 H, jld. 16, hlm. 100.
 28. Qara'ati, Tafsir-e Nur, 1388 S, jld. 5, hlm. 314.
 29. Qara'ati, Tafsir-e Nur, 1388 S, jld. 5, hlm. 314.

Referensi

 • Al-Alusi, Sayid Mahmud. (1415 H). Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-'Azhim, riset Ali Abdubari 'Athiyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 • Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim. (1411 H). Tafsir Gharib al-Qur'an, Beirut: Dar wa Maktabah al-Hilal.
 • Ibnu Ha'im, Ahmad bin Muhammad. (1423 H). Al-Tibyan fi Tafsir Gharib al-Qur'an, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
 • Abu Hamzah al-Tsumali, Tsabit bin Dinar. (1420 H). Tafsir al-Qur'an al-Karim, Beirut: Dar al-Mufid.
 • Borujerdi, Muhammad Ibrahim. (Cet. 6, 1366 S). Tafsir-e Jame', Teheran: Perpustakaan Shadr.
 • Al-Jurjani, Abdulqahir bin Abdurrahman. (1430 H). Darj al-Durar fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Oman, Jordania: Dar al-Fikr.
 • Al-Jashshash, Ahmad bin Ali. (1405 H). Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
 • Ja'fari, Yakub. (1376 S). Tafsir-e Kautsar, Qom: Muassasah Entesyarat-e Hejrat.
 • Al-Haskani, Ubaidullah bin Abdullah. (1411 H). Syawahid al-Tanzil li Qawa'id al-Tafdhil, Teheran: Kementerian Budaya dan Bimbingan Islam.
 • Al-Huwaizi, Abdu Ali bin Jum'ah. (Cet. 4, 1415 H). Tafsir Nur al-Tsaqalain, Qom: Ismailiyan.
 • Rezaei Isfahani, Muhammad Ali. (1387 S). Tafsir-e Qur'an-e Mehr, Qom: Pusat Penelitian Tafsir dan Ulumul Quran.
 • Syakuri, Muhammad bin Ali. (1373 S). Tafsir-e Syarif-e Lahiji, Teheran: Daftar-e Nasyr-e Dad.
 • Al-Thabathaba'i, Muhammad Husain. (Cet. 1390 H). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Muassasah al-Aʻlami li al-Mathbuʻat.
 • Al-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad. (2008 M). Al-Tafsir al-Kabir: Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Jordania: Dar al-Kitab al-Tsaqafi.
 • Al-Thabarsi, Fadhl bin Hasan. (1412 H). Tafsir Jawami' al-Jami', Qom: Markaz-e Modiriyyat-e Hawzeh Elmiyyeh.
 • Al-Thabarsi, Fadhl bin Hasan. (Cet. 3, 1372 S). Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Teheran: Naserkhosro.
 • Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. (1412 H). Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
 • Syekh Thusi, Muhammad bin Hasan. (n.d.). Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
 • 'Amili, Ibrahim. (1360 S). Tafsir-e 'Amili, Teheran: Shaduq Bookstore.
 • Al-'Ayasyi, Muhammad bin Mas'ud. (1380 H). Tafsir al-'Ayasyi, riset Hasyim Rasuli Mahallati, Teheran: al-Mathba'ah al-'Ammiyyah.
 • Faidh Kasyani, Muhammad bin Syah Murtadha. (Cet. 2, 1415 H). Tafsir al-Shafi, Teheran: Maktabah al-Shadr.
 • Qara'ati, Muhsin. (1388 S). Tafsir-e Nur, Teheran: Markas Kajian Qurani.
 • Al-Qummi, Ali bin Ibrahim. (Cet. 3, 1363 S). Tafsir al-Qummi, Qom: Dar al-Kutub.
 • Al-Kufi, Furat bin Ibrahim. (1410 H). Tafsir Furat al-Kufi, Teheran: Teheran: Kementerian Budaya dan Bimbingan Islam.
 • Al-Maturidi, Muhammad bin Muhammad. (1426 H). Ta'wilat Ahl al-Sunnah, Beirut: Mansyurat Muhammad Ali Baidhun.
 • Mughniyah, Muhammad Jawad. (1424 H). Al-Tafsir al-Kasyif, Qom: Dar al-Kitab al-Islami.
 • Makarim Syirazi, Nashir. (Cet. 10, 1371 S). Tafsir-e Nemuneh, Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
 • Maibudi, Ahmad bin Muhammad. (Cet. 5, 1371 S). Kasyf al-Asrar wa 'Uddat al-Abrar, Teheran: Amir Kabir.
 • Al-Wahidi, Ali bin Ahmad. (1415 H). Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz, Beirut: Dar al-Qalam.