Daftar Karya Syaikh Abbas al-Qummi

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari

Syaikh Abbas al-Qummi, seorang ulama Syiah abad 14 H/20 M. Ia adalah seorang muhaddits, sejarawan dan khatib yang ulung. Syaikh Abbas al-Qummi meninggal pada tahun 1359 H/1941.

Karya-karya

 • Mafatih al-Jinan adalah karya yang paling terkenal dari Syaikh Abbas Qummi yang merupakan kumpulan doa-doa, ziarah-ziarah dan munajat-munajat yang berasal dari Nabi Muhammad Saw dan para Imam As yang sangat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penganut Syiah.
 • Tuhfah al-Ahbab (dalam Ilmu Rijal)
 • Al-Dar al-Nadhim fi Lughat al-Qur'an al-Adhim
 • Kuhl al-Bashar fi Sirah Sayid al-Basyir
 • Kitab kritikan al-Wasail Syaikh Hur Amili
 • Bidayah Hidayah karya Syaikh Hur Amili
 • Syarah kitab al-Wajizah karya Syaikh Bahai
 • Faidh Qadir fi ma Yata'alliq bi Hadits al-Ghadir
 • Ilmu Yaqin (ringkasan Haqqul Yaqin, karya Allamah Majlisi)
 • Maqalid al-Falah fi Amal Yaum wa Lail
 • Miqlad al-Najah (ringkasan kitab Maqalid al-Falah)
 • Ringkasan jilid 11 Bihar al-Anwar karya Allamah Majlisi
 • Syarah Kalimat Qishar Nahjul Balaghah
 • Hadiyyah al-Anam ila Waqayi' al-Ayyam (ringkasan kitab Faid hal-'Ulum)
 • Faid al-'Ilam fi Waqayi' al-Shuhur wa al-Ayyam (buku tentang peristiwa kejadian-kejadian hari dan bulan)
 • Safinah al-Bihar wa Madinat al-Hikamat wa al-Atsar, kitab ini adalah ringkasan dan tema-tema kitab Bihar al-Anwar
 • Tuhfat al-Ahbab fi Tarajim al-Ashab, kitab ini adalah ringkasan tematik Bihar al-Anwar
 • Al-Fawa'id al-Rajabiyya fi ma Yata'llaq bi-al-Shuhur al-'Arabiyya (peristiwa sehari-hari dan adab-adab mustahab dan amalan-amalan bulan Hijriyah)
 • Al-Durrah al-Yatimah fi Tatimmat al-Durrah al-Tsaminah (syarah Persia kitab Nisab al-Sibyan dan Tatamayam Syarah Nisab Fadhil Yazdi
 • Hadyah al-Za'irin wa Bahjat al-Nadhirin (tentang ziarah kubur para Imam As dan pahala atasnya, penentuan kuburan ulama dan mukminin yang terkenal dan orang-orang yang dikuburkan di sekitar makam para Imam)
 • Al-La'ali al-Mantsurah fi al-Ihraz wa al-Adzkar al-Madzkurah (tentang Doa dan amalan-amalan mustahab lainnya)
 • Al-Fushul al-'Alyiah fi Manaqib al-Murtadhawiyah (manaqib Ali bin Abi Thalib As)
 • Sabil a-Rasyad
 • Hikmah balighat wa Mi'at Kalimat Jamiah (perkataan-perkataan singkat Ali As dalam masalah akidah dan ushuluddin)
 • Dzakhirah al-Abrar fi Muntakhab Anis al-Tujjar (ringkasan Anis al-Tujjar Mula Mahdi Naraqi]] tentang muamalah)
 • Ghayah al-Qashwa fi Tarjumah al-Urwah al-Wutsqa (terjemah Persia Urwah al-Wutsqa Ayatullah Sayid Muhammad Kadhim Yazdi)
 • Tuhfat al-Thusiyyah wa al-Nafahat al-Qudsiyyah (bab ziarah Imam Ridha As dan sebagian faedah-faedah yang berkenaan dengan Astan Quds Radhawi)
 • Nafasul Mahmum (kisah Syahidnya Imam Husain As
 • Naftsat al-Mashdur (untuk melengkapi Nafsul Mahmun)
 • Al-Anwar al-Bahiyyah fi Twarikh al-Hujaj al-Ilahiyyah (sejarah Ahlusunnah)
 • Qurrat al-Bashirah fi Tawarikh al-Hujaj al-Thahirah (sejarah Ahlusunnah)
 • Risalah tentang dosa-dosa besar dan kecil
 • Manazil al-Akhrah (analisa tingkatan-tingkatan sulit dalam perjalanan akhirat menurut riwayat)
 • Terjemah Misbah al-Mutahajjid, karya Syaikh Thusi
 • Nazahah Nawadhir
 • Al-Maqamat Ilmiyah (ringkasan Mi'raj al-Sa'adah karya Mula Ahmad Naraqi)
 • Terjemah Jamal al-Usbu' karya Sayid Ibnu Thawus
 • Al-Baqiyat al-Salihat (lampiran Mafatih al-Jinan)
 • Muntaha al-Amal fi Tawarikh al-Nabi wa al-Al (tentang Sejarh Nabi Muhammad Saw dan para Imam Syiah As)
 • Tatamah al-Muntaha fi Waqayi' Ayam Khulafa.
 • Terjemah masalik kedua dari Luhuf karya Sayid bin Thawus
 • Tatmim Tahiyat al-Zair karya Muhaddits Nuri
 • Al-Kuna wa al-Alqab (tentang kehidupan ulama dan para penyair dan lainnya)
 • Hadiyah al-Ahbab fi Dzikri al-Ma'rufin bil Kuna wa al-Alqab wa al-Ansab
 • Fawaid al-Radhawiyah fi Ahwal Ulama al-Madzhab al-Ja'fariyah (Syarah kehidupan ulama Syiah)
 • Bait al-Ahzan fi Mashaib Sayidah al-Niswan.