Mandi Janabat

Dari Wiki Shia
Lompat ke: navigasi, cari
Prioritas: c, Kualitas: a tanpa navbox

Mandi Janabat (Bahasa Arab: غسل الجنابة ), Mandi Wajib atau Mandi Besaradalah mandi yang dilakukan karena junub (hadas besar). Mandi ini wajib dilakukan sebelum melakukan amalan-amalan yang wajib dilaksanakan dalam keadaan suci seperti salat. Bagi yang telah melakukan mandi wajib tidak harus berwudhu lagi untuk mendirikan salat, namun apakah dengan mandi-mandi wajib jenis lain dapat melakukan salat atau tidak terjadi perbedaan pendapat.

Dalam Alquran disebutkan adanya larangan untuk mendirikan salat bagi yang mengalami junub dan belum melakukan mandi wajib.

Penyebab-penyebab Junub

Dua penyebab terjadinya junub bagi seseorang, pertama keluarnya mani dan yang lainnya, terjadinya hubungan badan dengan masuknya alat kelamin laki-laki(masuknya ujung kepala alat kelamin laki-laki) pada alat kelamin perempuan.

Ayat dan Riwayat mengenai Mandi Wajib

Dalam Alquran terdapat larangan untuk mengerjakan salat bagi yang dalam keadaan junub.

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَ‌بُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُکارَ‌یٰ حَتَّیٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Qs. An-Nisa: 43)

Pada pembahasan thaharah (bersuci) dua kitab Wasail al-Syi'ah dan Mustadraknya, 397 riwayat berkenaan dengan janabah dan mandi junub.

Mustahab atau Wajib

Menurut pendapat mayoritas, mandi junub begitu berada dalam kondisi junub dengan sendirinya hukumnya menjadi mustahab namun menjadi wajib jika bermaksud untuk mengerjakan amalan wajib yang mempersyaratkan harus dalam keadaan suci seperti tawaf wajib atau salat wajib yang lima waktu atau puasa. Menurut Fukaha wajibnya mandi junub adalah "wajib ghairi", yaitu menjadi wajib karena munculnya faktor lain, bukan wajib dengan sendirinya. [1] Dalam kondisi tidak sedang junub, tidak bisa dikatakan karena mandi ini mustahab maka dikerjakan yang dengan itu melaksanakan salat.

Tata Cara Mandi Wajib

Mandi wajib sebagaimana jenis mandi lainnya yang memiliki dua cara yaitu metode al-tartibi ( الغسل الترتيبي ) dan al-irtimasi ( الغسل الارتماسي ). [2]

Hukum

 • Jika junub disebabkan keluarnya air mani, menurut pendapat mayoritas, istibra (menghilangkan sisa kencing) sebelum mandi hukumnya mustahab. [3]
 • Mencuci tangan, kumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam rongga hidung) sebelum mandi dan mengucapkan bismillah dan membaca doa-doa saat mandi juga hukumnya mustahab.[4]
 • Mandi wajib mencukupkan dari wudhu dan menurut pendapat yang masyhur wudhu bersama mandi wajib tidak disunnahkan. [5] dan sebagian berpendapat wudhu ini tidak diperbolehkan setelah mandi wajib.
 • Jika seseorang saat melakukan mandi besar junub kembali, maka mandinya menjadi batal dan harus mengulangi lagi dari awal. Namun jika itu hanya hadas kecil seperti kencing dan kentut, batalnya mandi dan harus dimulai lagi dari awal terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang menyebut mandinya tetap sah, mengenai wajibnya wudhu untuk melakukan salat terjadi perbedaan pendapat pula.
 • Diperbolehkan suami-istri untuk tetap melakukan hubungan badan meskipun tidak punya kemampuan (memiliki halangan syar'i) untuk melakukan mandi wajib dan meskipun waktu salat sudah masuk, dan jika hendak melakukan salat maka hendaklah mensucikan diri dengan tayammum. Namun jika tidak punya kemampuan melakukan tayammum, maka tidak diperbolehkan. [6]

Sahnya Puasa Bergantung pada Mandi Wajib

Menurut pendapat mayoritas ulama, sahnya puasa pada bulan Ramadhan bergantung pada mandi wajib yang dilakukan sebelum azan subuh. Jika seseorang yang wajib baginya mandi janabah namun dengan sengaja tidak melakukannya sampai azan subuh berkumandang, maka puasanya batal dan diwajibkan baginya melaksanan puasa qadha dan mendapatkan kafarah. Istilah fikih dalam kasus ini adalah baqa atas janabah (menetap dalam kondisi junub).

Wudhu setelah Mandi Wajib

Fukaha Syiah tidak memiliki pandangan yang berbeda mengenai cukupnya mandi janabah untuk wudhu, bahkan mayoritas ulama menyebut hukum dalam masalah ini mencapai ijma. [7] [8] [9] Selain itu, mayoritas Fukaha berpendapat bahwa dengan mandi junub/besar tidak boleh berwudhu.[10] [11]Syaikh Thusi mengeluarkan fatwa sunnahnya mengerjakan wudhu bersama dengan mandi wajib. [12] Mengenai mandi-mandi lain apakah dapat menggantikan wudhu atau tidak, terdapat perbedaan fatwa dari ulama marja taklid. Pendapat masyhur dikalangan fukaha adalah mandi-mandi itu tidak dapat menjadi pengganti wudhu. [13] Sayid Murtadha, Ibnu Junaid, [14] dan Sayid Muhsin Hakim meyakini pendapat masyhur itu tidak jauh dari realita. [15] Pendapat ini juga mendapat persetujuan dari banyak fukaha kontemporer.

Catatan Kaki

 1. Al-'Urwatul Wutsqa, jld. 1, hlm. 492.
 2. Al-'Urwatul Wutsqa, jld. 1, hlm. 494.
 3. Jawahirul Kalam, jld. 3, hlm. 108.
 4. Al-'Urwatul Wutsqa,jld. 1, hlm. 512-513.
 5. Al-Hadaiq al-Nadhirah, jld. 3, hlm. 118.
 6. Al-'Urwatul Wutsqa, jld. 1, hlm. 478.
 7. Al-Khilaf, hlm. 131, masalah no. 74.
 8. Mukhtalaf al-Syiah, jld. 1, hlm. 339.
 9. Jawahirul Kalam, jld. 3, hlm. 240.
 10. Jawahirul Kalam, jld. 3, hlm. 240.
 11. Al-Tanqih, jld. 6, hlm. 497.
 12. Mukhtalif al-Syiah, jld. 1, hlm. 340.
 13. Jawahirul Kalam, jld. 3, hlm. 240.
 14. Mukhtalif al-Syiah, jld. 1, hlm. 340.
 15. Mustamsak al-'Urwah, jld. 3, hlm. 345.


Daftar Pustaka

 • Mukhtalif al-Syiah fi Ahkam al-Syari'ah, Hasan bin Yusuf al-'Allamah al-Hilli, riset: Markaz Al-Abhats wa al-Dirasat al-Islamiyah, cet. I, Qom, Daftar Tablighat Islami, 1412 H.
 • Al-'Urwatul Wutsqah, Sayid Muhammad Kadzhim Yazdi, cet. V, Qom, Darul Tafsir, Ismailiyan, 1419 H.
 • Al-Mansuth fi Fiqh al-Imamiyah, Muhammad bin al-Hasan al-Thusi, riset: Muhammad Baqir Bahbudi, Tehran, Maktabah al-Murtadhawiyah, tanpa tahun.
 • Jawahirul Kalam fi Syarh Syarai' al-Islam, Muhammad Hasan Najafi, cet. VII, Beirut, Dar Ahya al-Turats al-Arabi.
 • Mustanad al-'Urwatul Wutsqa, Taqrirat Ayatullah Khui, Murtadha Burujerdi, Qom, Madrasah Darul 'Ilm, tanpa tahun.
 • Al-Hadaiq al-Nadhirah fi Ahkam al-Itrah al-Thahirah, Yusuf Bharani, riset: Ali Akhundi, Qom, Nashr Islami, 1986.