Imam Musa al-Kazhim as

Dari Wiki Shia
(Dialihkan dari Imam Musa Kazhim As)
Lompat ke: navigasi, cari
Musa bin Ja'far al-Kazhim
Imam ketujuh Syiah
Example alt text
Lahir 7 Shafar 128 H
Tempat lahir Abwa, Madinah
Wafat 25 Rajab 183 H
Masa hidup 55 Tahun
Tempat dimakamkan Kazhimain, Irak
Ayah Imam al-Shadiq as
Ibu Hamidah
Istri-istri Najmah • ...
Putra putri Imam Ridha as • Ibrahim • Hamzah • Ishak • Ahmad (Shah Cerāgh) • Husain • Muhammad • Sulaiman • Harun • Abdullah • Qasim • Ismail • Abbas • Ubaidillah • Zaid • Hasan • Fadhl • Sulaiman • Ja'far • Fatimah Maksumah Sa • Fatimah Kubra • Hakimah • Ruqayyah Sughra • Ummu Ja'far • Khadijah • Aisyah • Maimunah • Fatimah Sughra • Ummu Abiha • Aliyah • Hasnah • Ummu Salmah • Ummu Kultsum • Ruqayyah, Kultsum, Aminah, Zainab, Barihah..
Kunya Abul Hasan (al-Awwal) • Abdu Saleh • Abu Ibrahim • Abu Ali
Gelar Al-Kazhim • Bab al-Hawaij

Imam Musa bin Ja'far as (Bahasa Arab:موسی بن جعفر عليه السلام), yang lebih populer dengan sebutan Imam al-Kazhim adalah Imam Ketujuh umat Muslim Syiah. Ia lahir pada tahun 128 H di Qariyah [Abwa'] suatu daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Sepeninggal ayahnya, Imam Ja'far Shadiq as, dari tahun 148 H sampai 183 H yaitu sekitar 35 tahun mengemban kepemimpinan umat sebagai imam mazhab Syiah. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab tahun 183 H di kota Baghdad, dalam keadaan terpenjara. Penyebab kesyahidannya adalah racun yang dibubuhkan oleh Sanadi bin Syahak. [1]

Ibnu Hajar Haitami [w. 974 H] salah seorang ulama besar Ahlusunnah, menuliskan alasan digelarinya Imam Musa bin Ja'far as sebagai al-Kazhim, "Disebabkan karena kesabaran dan keteguhannya yang begitu besar, sehingga ia digelari al-Kazhim, dan di kalangan penduduk Irak, ia disebut sebagai, [2] [باب قضاء الحوائج عندالله] . Ia juga dikenal sebagai ahli ibadah, paling berilmu, memiliki akhlak yang paling luhur dan paling dermawan di masanya. [3]

Disebutkan Imam Kazhim as memiliki 37 anak. Yang paling terkenal dari putranya adalah Imam Ridha as, Ahmad bin Musa, Hamzah bin Musa, dan Muhammad bin Musa. Sementara yang paling terkenal dari kalangan putrinya bernama Sayidah Maksumah.

Sepeninggal Imam Musa al-Kazhim, Syiah terbagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya Ismailiyah, Fathiyah, Waqifiyah, Nawusiah dan Imamiyah.

Nasab, Julukan dan Lakab-lakabnya

Nasab Imam Kazhim as adalah sebagai berikut: Ibnu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib as. Nama ibunya adalah Hamidah Barbariah [4] dan kunyahnya adalah Abu Ibrahim, Abu al Hasan pertama, Abu al Hasan al Madzi dan Abu Ali. Dikarenakan kezuhudannya dan ibadahnya beliau juga dikenal dengan sebutan Abdu Shāleh. Gelaran atau lakabnya yang paling masyhur adalah al-Kazhim disebabkan kesabaran beliau yang tinggi dan kemampuannya dalam mengendalikan amarah dalam menghadapi orang-orang yang berperilaku buruk padanya. Selain itu ia juga memiliki lakab yang lain, yaitu Bāb al Hawāij. [5]

Kelahiran dan Periode Kehidupannya

Imam Musa al-Kazhim as terlahir pada hari Ahad tanggal 7 Shafar tahun 128 H atau 129 H di Abwa', sebuah daerah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Pendapat lain menyebutkan, ia lahir di kota Madinah.[6] Imam Musa as mencapai kesyahidannya pada 25 Rajab tahun 183 H di kota Baghdad. [7] Ia berperawakan sedang, wajahnya tampan dan bercahaya, berkulit putih, berjenggot hitam dan lebat. [8] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaikh Shaduq, rajahan pada cincinnya, «حسبی اللّه» [9] atau pada riwayat lain disebutkan «الملک للّه وحده»[10] Syaikh Mufid berkata, "Ia seorang ahli ibadah yang paling tekun, paling fakih dalam bidang agama, paling dermawan, dan seorang yang paling berjiwa besar, di kalangan masyarakat." [11]

Bab al-Murad, salah satu pintu gerbang masuk haram Imam Musa al-Kazhim as

Istri dan Anak-anak

Tidak ada informasi yang valid mengenai jumlah istri Imam al-Kazhim namun diriwayatkan bahwa kebanyakan istri beliau dari kalangan budak, yang sengaja ia beli untuk kemudian dimerdekakan dan dinikahi. Yang pertama dari mereka adalah Najmah, ibu dari Imam al-Ridha as. [12]Sementara mengenai putera-puterinya, juga terdapat catatan sejarah yang berbeda-beda mengenai jumlah mereka. Menurut catatan Syaikh Mufid, Imam al-Kazhim as memiliki 37 orang anak, 18 di antaranya laki-laki, dan 19 orang lainnya perempuan. [13]

Nama Anak Laki-laki yang Masyhur:

 • Ali bin Musa ar-Ridha as, adalah putera terbaik Imam Musa bin Ja'far al-Kazhim as, ia wafat dan dimakamkan di kota Masyhad, Iran.
 • Ibrahim
 • Hamzah bin Musa as, dimakamkan di kota Rei.
 • Ishak bin Musa as, juga dimakamkan di Saweh.
 • Ahmad bin Musa as, yang dikenal dengan sebutan Shah Cerāgh. Ia dimakamkan di kota Shiraz.
 • Husain bin Musa as, dimakamkan di Shiraz.
 • Muhammad bin Musa as, juga dimakamkan di Shiraz.
 • Sulaiman bin Musa as, juga dimamkan di kota Awah.
 • Harun bin Musa as, dimakamkan di Sāweh
 • Abdullah bin Musa as, dimakamkan di Aujān.
 • Qasim bin Musa as, dimakamkan di Hillah.
 • Ismail
 • Abbas
 • Ubaidillah
Akidah Syiah
‌Ma'rifatullah
Tauhid Tauhid Dzati • Tauhid sifat • Tauhid Af'al • Tauhid Ibadah
Furuk Tawasul • Syafa'at • Tabarruk •
Keadilan Ilahi
Kebaikan dan keburukan • Bada' • Amru bainal Amrain •
Kenabian
Keterjagaan • Penutup Kenabian Nabi Muhammad Saw • Ilmu Gaib  • Mukjizat • Tiada penyimpangan Al-Quran
Imamah
Keyakinan-keyakinan Kemestian Pelantikan Imam • Ismah Para Imam • Wilayah Takwini • Ilmu Gaib Para Imam • Kegaiban Imam Zaman Ajf (Ghaibah Sughra, Ghaibah Kubra), Penantian Imam Mahdi, Kemunculan Imam Mahdi • Raj'ah
Para Imam Imam Ali As • Imam Hasan As • Imam Husain As • Imam Sajjad As • Imam Baqir As • Imam Shadiq As • Imam Kazhim As • Imam Ridha As • Imam Jawad As • Imam Hadi As  • Imam Hasan Askari As  • Imam Mahdi Ajf
Ma'ad
Barzakh • Ma'ad Jasmani • Kebangkitan • Shirat • Buku-buku Beterbangan • Mizan
Permasalahan Terkemuka
Ahlulbait • Empat Belas Manusia Suci • Taqiyyah • Marja Taklid

Anak laki-laki yang lain:

 • Zaid
 • Hasan
 • Fadhl bin Musa as, dimakamkan di kota Awah.
 • Sulaiman
 • Ja'far

Anak Perempuan yang Masyhur

 • Fatimah Maksumah Sa, dimakamkan di Qum.
 • Fatimah Kubra
 • Hakimah
 • Ruqayyah Sughra
 • Ummu Ja'far
 • Khadijah
 • Aisyah
 • Maimunah
 • Fatimah Sughra
 • Ummu Abiha
 • Aliyah
 • Hasnah
 • Ummu Salmah

Anak Perempuan yang lain:

 • Ummu Kultsum
 • Ruqayyah
 • Kultsum
 • Aminah
 • Zainab
 • Barihah

Dan yang paling masyhur dari anak perempuannya adalah Fatimah Ma'shumah Sa yang dimakamkan di kota Qom. Saat ini, sangat banyak dari keturunan Musa bin Ja'far as diseluruh dunia khususnya di Iran yang mereka dikenal dengan sebutan keluarga Musawi.

Imamah

Dengan wafatnya sang ayah pada tahun 148 H, keimamahan Syiah beralih ke pundaknya dan mengembannya selama 35 tahun. Imam Shadiq dalam menghadapi konspirasi Khalifah Abbasi yang berusaha melakukan pembunuhan atas imam, memperkenalkan 5 washi yang disebutnya akan menggantikannya kelak sepeninggalnya. Namun bagi umat Syiah yang sejati, mengetahui bahwa Imam Musa al-Kazhimlah yang sejatinya sebagai imam pengganti ayahnya. [14]

Dalil Imamah

Sebagian dari fukaha dan sahabat-sahabat kepercayaan Imam Shadiq as menukilkan ucapan-ucapannya yang menetapkan keimamahan Imam Kazhim as. Di antaranya, Mufaddhalal bin Umar Ju'fi, Muadz bin Katsir, Abdurrahman bin Hajjāj. Faidh bin Mukhtar, Ya'qub Sirāj, Sulaiman bin Khalid dan Shafwan Jamal.

Disebutkan dalam riwayat, Imam Ja'far al-Shadiq as berkata, "Allah Swt menganugerahkan kepadaku seorang anak laki-laki yang merupakan makhluk terbaikNya." 15. [15] Atau pada riwayat yang lain, beliau bersabda, "Besar keinginanku tidak memiliki anak lain selain dia, sehingga kecintaan yang kuberikan kepada Musa tidak ada yang menduakannya." [16]

Para Khalifah Yang Hidup Semasa Imam Musa Kazhim

Imam Musa al-Kazhim as menjalani tugas keimamahannya dimasa kekhalifaan Abbasiyah. Selama 35 tahun mengemban tugasnya sebagai imam, Imam Musa al-Kazhim as hidup dalam periode 4 khalifah. Keempat khalifah tersebut adalah sebagai berikut:


Terpecahnya Kaum Syiah

Sebagian dari kaum Syiah dimasa kehidupan Imam Shadiq as, meyakini akan imamah Ismail bin Ja'far meskipun justru lebih dulu wafat daripada ayahnya. Mereka tidak menerima kematian tersebut dan tetap meyakini bahwa Ismail adalah imam pengganti Imam Shadiq as. Pasca kesyahidan Imam Shadiq as, mereka mengalami dilema kekosongan imam karena Ismail bin Ja'far yang mereka harap menjadi imam tidak kunjung datang, sehingga kemudian mereka menobatkan Muhammad bin Ismail, sebagai imam mereka selanjutnya. Kelompok ini dalam perkembangan sejarah selanjutnya dikenal dengan firkah Ismailiyah.

Sebagian lagi, setelah wafatnya Imam Shadiq as meyakini keimamahan berada ditangan Abdullah bin Afthah. Mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai Fathiyah. Firkah lain yang terbentuk adalah Nawusiah, pengikut seseorang yang bernama Nawus yang meyakini keimamahan pasca wafatnya Imam Shadiq as di tangan Muhammad bin Ja'far. Setelah meninggalnya Imam Musa al-Kazhim as, sebagian dari kelompok Syiah tidak menerima keimamahan Imam Ali bin Musa al-Ridha as, dan meyakini keimamahan berhenti hanya sampai pada Imam Musa bin Ja'far as yang mereka yakini sebagai "al-Mahdi" dan "al-Qaim". Kelompok ini dikenal dengan sebutan Waqifah. [18]

Peritiswa mahdawiyat dan kebangkitan, adalah keyakinan Syiah yang bersumber dari riwayat-riwayat Maksumin as yang menjelaskan akan hadirnya kelak seorang keturunan dari keluarga Nabi Muhammad Saw yang akan menjadi al-Mahdi dan al-Qaim, yang akan menyebarkan keadilan di muka bumi.

Kebangkitan Syiah di Masa Imam al-Kazhim as

Husain bin Ali bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan sebutan Syahid Fakhkh memimpin pemberontakan atas kekuasaan Abbasiyah namun upayanya gagal dan pemberontakannya berhasil dipadamkan. Meskipun Imam as tidak pernah menganjurkan secara langsung untuk melancarkan revolusi namun pengikutnya tetap terinspirasi dengan kebangkitan Imam Husain bin Ali as, dan memiliki hubungan emosional yang erat. Penjelasan-penjelasan Imam as mengenai keutamaan jihad dan mati syahid serta perhatiannya yang besar terhadap kebangkitan Syahid Fakhkh menunjukkan kesepakatan imam akan upaya kebangkitan tersebut. [19]Diantara upaya kebangkitan lainya yang dilakukan oleh keturunan Alawi adalah yang dipimpin oleh Yahya bin Abdullah dan Idris bin Abdullah. [20]

Penangkapan dan Pemenjaraan

Terdapatnya perbedaan pendapat mengenai alasan dan penyebabnya Imam Musa al-Kazhim as ditangkap dan dipenjara menunjukkan jelasnya posisi Imam as di kalangan orang-orang Syiah. Namun berdasarkan riwayat yang paling kuat yang dinukilkan oleh para ahli sejarah adalah adanya konspirasi dan fitnah dari Yahya Barmakiatau salah seorang dari saudara Imam yang menjadi kepercayaan Harun. Imam al-Kazhim as dijebloskan ke penjara sampai dua kali. Yang pertama, tidak ditemukan data yang valid mengenai lamanya pemenjaraan tersebut. Namun pemenjaraan yang kedua, berlangsung dalam kurun waktu 179-183 H sampai mengalami kesyahidan di dalam penjara. [21] Atas perintah Harun al-Rasyid, Imam al-Kazhim as ditangkap di Madinah pada tahun 179 H. Pada tanggal 7 Dzulhijjah ia kemudian dijebloskan dalam penjara di Basrah yang dikenal dengan nama penjara Isa bin Ja'far. Tidak lama ia dipindahkan ke penjara Fadhl bin Rabi' di Baghdad. Imam as kembali dipindahkan ke penjara Fadhl bin Yahya dan selanjutnya ke penjara Sindi bin Syahik. Di penjara terakhir inilah, Imam Musa al-Kazhim as menghabiskan usianya sampai akhirnya mereguk cawan syahadah dengan tetap berada di dalam penjara. [22]

Jalannya Syahadah

Imam Musa bin Ja'far al-Kazhim as mencapai syahadahnya pada 25 Rajab tahun 183 H di kota Baghdad, tepatnya di dalam penjara Sindi bin Syahik. Setelah Imam as wafat, Sindi memerintahkan agar jenazah Imam dilemparkan dari jembatan Baghdad kemudian mengumumkan, imam mati secara alami. [23] Mengenai kisah kesyahidan Imam al-Kazhim as terdapat nukilan riwayat yang berbeda-beda. Mayoritas ahli sejarah berpendapat, Imam as dibunuh dengan cara diracun, dan menyebutkan pelakunya adalah Yahya bin Khalid dan Sindi bin Syahak. [24]Namun sebagian lain mengatakan, Imam Musa as dibunuh dengan cara dicekik, [25]dan terdapat juga pendapat yang menyebutkan, Imam as dibunuh dengan cara memasukkan timah ke dalam tenggorokannya. [26]

Suasana Ziarah di Haram Kazhimain

Haram Imam Kazhim as dan Keutamaan Menziarahinya

Kaum Syiah berduka dengan kesyahidan Imam al-Kazhim as di tangan Dinasti Abbasiyah. Mereka menguburkan dengan penuh penghormatan jasad suci beliau di kota Kazhimain di sebuah pekuburan yang terkenal dengan nama Quraisy. Imam Ridha as berkata, "Barangsiapa yang menziarahi haram (makam) ayahku, seperti ia menziarahi makam Rasulullah Saw dan Ali bin Abi Thalib as." Dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Ridha as bersabda, "Pahala menziarahi makam ayahku, sama dengan besarnya pahala yang didapat ketika menziarahi makam Imam Husain as." [27]

Kesaksian Khatib Baghdadi

Khatib Baghdadi menukil dari Hasan bin Ibrahim Abu Ali Khilal –ulama besar dari mazhab Hambali di masanya-, "Tidak ada masalah yang menimpaku kecuali saya mendatangi makam Musa bin Ja'far dan bertawassul melaluinya kecuali Allah Swt memudahkan urusan-urusanku." [28]

Para Sahabat dan Perawi

Nama-nama sahabat dan perawi yang meriwayatkan hadis dari Imam al-Kazhim as sangat banyak, yang kesemuanya tercantum dalam kitab-kitab muktabar. Syaikh Mufid berkata, "Imam Ketujuh adalah yang paling fakih di masanya. Masyarakat Muslim banyak yang menukil riwayat dari beliau." [29] Syaikh Thūsi mencatat terdapat 272 perawi dan sahabat Imam al-Kazhim as. [30]

Di antaranya yang terkenal:

Hamad bin Isa Ali bin Yaqthin Hisyam bin Hakam Abu Salth bin Saleh Harawi Safwan bin Mahran Muhammad bin Abi Umair Azadi Aban bin Utsman Mufaddhal bin Umar [31]

Catatan Kaki

 1. Al-Mufid, al-Arsyād, jld. 2, hlm. 242.
 2. Yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Swt sehingga masyarakat menjadikannya sebagai pintu untuk menyampaikan hajat-hajatnya.
 3. Al-Shawā'iq al-Muhriqah, hlm. 203.
 4. Al-Mufid, al-Irsyād, jld. 2, hlm. 215.
 5. Al-Mufid, al-Irsyād, jld. 2, hlm. 236 dan 227; Thabarsi, I'lām al-Wara, jld. 2, hlm. 6; Ibnu Syahr asyub, al-Manāqib, jld. 4, hlm. 323; Syaikh Abbās Qummi, al-Anwār al-Bahiyah, hlm. 177.
 6. Baz Pezuhi Tārikh Wiladat_e wa Syahadat Ma'suman, hlm. 401.
 7. Al-Mufid, al-Irsyād, jld. 2, hlm. 215.
 8. Sayyid Muhsin Amin, A'yān al-Syi'ah, jld. 2, hlm. 6.
 9. Shaduq, 'Uyun Akhbār al-Ridhā, jld. 1, hlm. 31
 10. Majlisi, Bihār al-Anwār, hlm. 10 dan 11.
 11. Al-Mufid, al-Irsyād, jld. 2, hlm. 231.
 12. Muhammad Taqi Syausytari, Risālah fi Tawārikh al-Nabi wa al-Alal, hlm. 75.
 13. Al-Mufid, al-Irsyād, jld. 2, hlm. 244.
 14. Mahdi Pisywāi, Sirahe Pisywāyān, hlm. 414.
 15. Majlisi, Bihār al-Anwār, jld. 48, hlm. 2.
 16. Majlisi, Bihār al-Anwār, jld. 75, hlm. 209.
 17. Mahdi Pisywāi, Sirah_e Pisywāyān, hlm. 413.
 18. Naubakhti, Firaq al-Syiah, hlm. 77; Rasul Ja'fariyān, Hayāt Fikri wa Siyāsi Aimmah, hlm. 379-384.
 19. Kulaini, al-Kāfi, jld. 1, hlm. 366.
 20. Ali Akbar Tasyyid, Qiyām Sādāt Alawi; Mahdi Pisywāi, Sireh Pisywāyān, hlm. 326-329.
 21. Rasul Ja'fariyan, Hayāt Fikri wa Siyasi Aimmah, hlm. 393.
 22. Syaikh Abbas Qomi, al-Anwār al-Bahiyah, hlm. 192-196.
 23. Syaikh Mufid, al-Irsyād, jld. 2, hlm. 215.
 24. Baqir Syarif Qarasyi, jld. 2, hlm. 508-510.
 25. Abu al-Faraj Isfahani, Maqātil al-Thālibin, hlm. 336.
 26. Hamdallah Mustaufa, Tārikh Guzideh, hlm. 204.
 27. Kulaini, al-Kāfi, jld. 4, hlm. 583.
 28. Al-Amini, al-Ghadir, jld. 5, hlm. 279.
 29. Mufid, al-Irsyād, ibid.
 30. Thūsi, Rijāl al-Thūsi, hlm. 329-347.
 31. Baqir Syarif Qarsyi, Hayāh al-Imām Musa bin Ja'far, jld. 2, hlm. 225-321; Sayyid Muhsin Amin, A'yān al-Syiah, jld. 2, hlm. 9.


Daftar Pustaka

 • Al-Amin, Sayyid Muhsin, A'yān al-Syiah, Beirut, Dār al-Ta'arif, tanpa tahun.
 • Al-Amini, Abdul Husain, al-Ghadir fil Kitāb wa al-Sunnah wa al-Adab, Qom, Markaz al-Ghadir al-Dirāsāt al-Islamiyah, 1416 H.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali, 'Uyun Akhbār al-Ridhā, Beirut, al-'Ilmi, 1404 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir, Bihār al-Anwār, Beirut, Dār al-Wafā, 1403 H.
 • Mufid, Muhammad bin Nu'mān, al-Irsyad fi Ma'rifati Hujajillah 'ala al-'Ibād, Beirut, Dār al-MUfid, 1414 H
 • Muqaddasi, Yadallah, Bazipezuhi Tarikh Weladat wa Shahadat Ma'suman, Qom, Daftar Tablighat Islami Hauzah ilmiah Qom, 1391 H.
 • Haitami, Ibnu Hajar, al-Shawāiq al-Muhriqah fi al-Dār 'ala Ahl al-Bid'ah wal al-Zindiqah , Maktab al-Qahera, tanpa tahun.
 • Mazandarani, Ibnu Syahr asyub, Munāqab Ali Abi Thalib, Qom, Allamah, 1379 H.
 • Thabarsi, Fadhl bin Hasan, I'lām al-Wara, Qom, Ali- al-Bait, 1317 H.
 • Qumi, Abbasi, al-Anwār a-Bahiyah, Qom, Jami'ah Mudarrisin, 1417 H.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali, 'Uyun Akhbār al-Ridha, Beirut, al-'Ilmi, 1404 H.
 • Syusytari, Muhammad Taqi, Risālah fi Tawārikh al-Nabi wa al-Alāl, Qom, Jami'ah Mudarrisin, 1423 H.
 • Ja'fariyan, Rasul, Hayāt Fikri wa Siyāsi Aimmah, Qom, Ansariyan, 1381 H.
 • Kulaini, Muhammad bin Ya'qubi, al-Kāfi, Tehran, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1363 H.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan, Rijāl Thusi, Qom, Jamiah Mudarrisin, 1415 H.
 • Qarasyi, Baqir, Hayāt al-Imām Musa bin Ja'far Alaihi al-Salām, Beirut, Dār al-Balāgah, 1413 H.
 • Isfahani, Abu al-Faraj, Maqātil al-Thālibin, Najaf, al-Maktabah al-Haidariyah, 1385 H.

</div> asas