tanpa link
tanpa foto
tanpa Kategori
tanpa infobox
tanpa navbox
tanpa alih
tanpa referensi

Dzu al-Tsafinat

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari


Dzu al-Tsafinat (bahasa Arab:ذوالثًفِنات), yang berarti pemilik kapalan, salah satu dari gelar-gelar Imam Sajjad as. Tsafinah, berarti kapalan lutut dan dada unta [1] Imam Sajjad as, karena banyak bersujud, sehingga dahinya membentuk sebuah kapalan, oleh karena itu mereka mengatakan pemilik kapalan. [2] Menurut beberapa riwayat, beliau setiap tahunnya berkali-kali memisahkan kapalan dari dahinya. [3] Ketika beliau wafat, mereka menguburkan kapalan-kapalan tersebut dengannya. [4]

Abdullah bin Wahb Rasibi, [5] kepala Khawarij dan Ali ibn Abdullah ibn Abbas [6] juga dikenal dengan Dzu al-Tsafinat (pemilik kapalan.) [7]

Catatan Kaki

 1. Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, jld.13, hlm.78, dibawah kata Tsafana.
 2. Ya’qubi, Tarikh Ya’qubi, jld.2, hlm.303.
 3. Shaduq, Ilal al-Syarayi’, jld.1, hlm.233.
 4. Majlisi, Bihar al-Anwar, jld.46, hlm.61.
 5. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld.2, hlm.360; Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jld.5, hlm.75.
 6. Baladzuri, Ansab al-Asyraf, jld.2, hlm.360.
 7. Ibnu Abi al-Hadid, Syarh Nahjul Balaghah, jld.10, hlm.79; Mudarris Tabrizi, Raihanatul Adab, jld.1, hlm.255.

Daftar Pustaka

 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya, Ansab al-Asyraf(2jilid), riest: Muhammad Baqir Mahmudi, Beirut, Muassasah al-A’lami lilmathbuat, 1974/1394 H.
 • Baladzuri, Ahmad bin Yahya, Ansab al-Asyraf(4jilid), riest: Abdul Aziz al-Dauri, Beirut, Jamiyah al-Musytasyriqin Almaniyah, 1978/1398 H.
 • Ibnu Abi al-Hadid Mu’tazili, Syarh Nahjul Balaghah, penerbit Perpustakaan Ayatullah Mar’asyi, Qom, 1404 H.
 • Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukrim, Lisan al-Arab, riset: Ahmad Faris, Beirut, Darul Fikr, 1414 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, Beirut, Muassasah al-Wafa’, 1404 H.
 • Mudarris Tabrizi, Mirza Muhamamd Ali, Raihanatul Adab, Tehran, penerbit Khayyam, 1369 HS/1990.
 • Shaduq, Ilal al-Syarayi’, riset: Sayid Muhammad Shadiq Bahrul Ulum, Najaf, Penerbit al-Maktabah al-Haidariyah,1385 H/1966.
 • Thabari, Muhammad bin Jarir, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, riset: Muhammd Abulfazl Ibrahim, Beirut, Dar al-Turats, 1387 H/1968.
 • Ya’qubi, Ahmad bin Abi Ya’qub, Tarikh Ya’qubi, Beirut, Dar Shadir, tanpa tanggal.