Prioritas: b, Kualitas: b
tanpa navbox
tanpa referensi

Al-Mahasin (buku)

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
al-Mahasinhttp://en.wikishia.net
Judul Asli المحاسن
Pengarang Ahmad bin Muhammad bin Khalid Barqi
Bahasa Arab
Subyek Hadis
Seri 1 jilid
Diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Islamiyah
Tempat Penerbitan Qom


Kitab al-Mahasin (bahasa Arab: المحاسن), termasuk dari buku-buku hadis karya Abu Ja'far, Ahmad bin Muhammad bin Khalid al-Barqi (w. 274 H/888). Dia termasuk dari ulama besar Syiah dan reputasi bukunya dikenal dengan " Mahasinu Barqi ". Barqi dalam buku ini, telah berhasil mengumpulkan hadis-hadis dalam berbagai macam topik seperti hukum fikih dan etika akhlak.

Penulis Buku

Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin Abdurrahman bin Ali al-Barqi salah seorang perawi dan termasuk fukaha besar Syiah pada abad ke 3 H dan tergolong dari sahabat Imam Jawad as dan Imam Hadi as, meskipun dalam sanad dan dokumen yang ada, tidak ada dokumen yang jelas, yang dapat membuktikan periwayatannya secara langsung dari kedua imam tersebut. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun dia menukil secara langsung beberapa riwayat yang tidak banyak dari Ibnu Abi 'Umair (w. 217 H/832) dan Bazanthi (w. 221 H/836) sementara riwayat-riwayatnya yang dinukil dari Ibnu Faddhal (w. 224 H/839) dan Hasan bin Mahbub (w. 224 H/839) sangatlah banyak. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa hari kelahirannya adalah setelah 200 H/816. selain kitab ini, ada beberapa karya lain dalam cabang hadis, geografi, dan selainnya yang dikaitkan dengan Barqi.

Mutu Buku

Buku ini termasuk dari buku-buku referensi kuno Syiah dan memiliki legalitas yang sangat tinggi di kalangan ulama Syiah dan sebagiannya lagi dari mereka meletakkannya setingkat dengan Kutub Arba'ah. Kitab al-Mahasin termasuk buku sumber yang utama buku al-Kafi, buku hadis Syiah yang paling bermutu, karya Tsiqqatul Islam al-Kulaini dan dia sangat banyak mengutip hadis dari kitab al-Mahasin. [1]

Keterangan Para Ulama Besar Tentang Buku

Syaikh Shaduq dalam menyusun buku Man La Yahdhuruhu al-Faqih menggunakan buku al-Mahasin. Dalam pengantar bukunya ia menulis: "Saya memperoleh hadis-hadis buku ini [Man La Yahdhur] dari sumber-sumber terpercaya yang dikenal di kalangan ulama Syiah dan para ahli hukum yaitu para fakih yang bersandar dan merujuk padanya, seperti ... buku Mahasin yang ditulis oleh Ahmad bin Abi Abdullah Barqi . "[2]

Ibnu Idris al-Hilli di penghujung buku al-Sara'ir di bagian Mustatharrifat (yang tidak tetap), kitab Mahasin termasuk buku yang diyakini sebagai buku dasar periwayatan yang valid dan menjadi kepercayaan [Syiah]]. [3] Qadhi Nurullah Syusytari menganggap Kitab ini sebagai buku valid kelima Syiah dan jenjangnya sederajat dengan Kutubul Arba’ah. [4]

Muhammad Taqi Majlisi ayah Allamah Majlisi dalam buku Syarah kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih dalam bahasa Persia mengatakan: "Kitab Mahasin bagi kami dan sebagaimana para syaikh kami mengutipnya, penulisnya adalah seorang yang berkedudukan sangat tinggi dan dapat diandalkan, terpercaya dan merupakan seorang yang amanah dan apa yang sekarang tersedia dari buku tersebut, mungkin hanya sepertiganya saja darinya. "[5]

Kitab Mahasin pada awalnya merupakan sebuah koleksi besar yang mencakup sekitar seratus bagian (atau bab) dan dari sini disebut dan diekspresikan dengan "buku Mahasin ". [6] Kitab ini merupakan serangkaian lengkap riwayat-riwayat Syiah dengan berbagai topik termasuk hukum Islam (fikih) dan sebab-sebab pensyariatan hukum, adab (sopan santun), hikmah, tauhid dan prinsip-prinsip dan cabang-cabang agama.

Apa yang sampai kepada kita dari buku ini hanya sebagian dari kumpulan hadis yang komprehensif, yang mencakup 2604 hadis dalam 11 bab yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

 1. Bab al-Asykal wal Qarain, yang mencakup riwayat-riwayat yang di dalamnya menggunakan bilangan 3 sampai 10, dan wasiat-wasiat Nabi saw dan Ahlulbaitnya. (51 hadis)
 2. Bab Tsawab al-A'mal, yang mencakup riwayat-riwayat tentang imbalan dan pahala pelbagai perbuatan baik. (152 hadis)
 3. Bab 'Iqab al-A'mal, mencakup riwayat-riwayat tentang dosa (rasa bersalah) dan hukuman dari beragam perbuatan buruk dan tidak terpuji. (143 hadis)
 4. Bab as-Safwah wan Nur war Rahmah, mencakup riwayat-riwayat tentang status dan kedudukan Rasulullah saw dan Ahlulbait as dan para pengikut Syiah mereka. (201 hadis)
 5. Bab Masabih al-Zhulam, mencakup pembahasan pengenalan dan ma’rifat hak. (467 hadis)
 6. Bab al-'Ilal, mencakup sebab-sebab hukum-hukum syariat. (130 hadis)
 7. Bab al- Safar, mencakup hukum-hukum dan riwayat-riwayat tentang safar dan bepergian. (160 hadis)
 8. Bab al-Ma'akil, membahas seputar hukum dan ketentuan makanan dan minuman. (979 hadis)
 9. Bab al-Ma', membahas seputar hukum perairan. (114 hadis)
 10. Bab al-Manafi', mencakup pembahasan ramalan (istikharah) dan konseling. (33 hadis)
 11. Bab al-Marafiq, membahas seputar hukum dan ketentuan rumah, kebersihan dan lalu lintas. (174 hadis) [7]

Perbandingan dengan Perpustakaan Hadis-hadis lainnya

Kumpulan Penting Hadis Syiah Penulis Tanggal Wafat Jumlah Hadis-hadis Keterangan
Al-Mahasin Ahmad bin Muhammad Barqi 274 H Sekitar 2604 Sekumpulan dari riwayat-riwayat dengan pelbagai tema seperti fiqih dan akhlak
Al-Kafi Muhammad bin Yakub al-Kulaini 329H. Sekitar 16000 Pembagian hadis-hadis akidah dan keyakinan, akhlak daan moral serta hukum fiqih
Kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih Syaikh Shaduq 381 H Sekitar 6000 Hadis-hadis Fiqih
Tahdzib al-Ahkam Syaikh Thusi 460 H Sekitar 13600 Hadis-hadis tentang Fiqih
Al-Istibshar Syaikh Thusi 460 H Sekitar 5500 Hadis-hadis Fiqih
Al-Wafi Faidh al-Kasyani 1091H Sekitar 50000 Kumpulan riwayat-riwayat kitab-kitab Arb'ah dengan membuang hadis-hadis pengulangan dan penerangan sebagian riwayat
Wasail al-Syi'ah Syaikh Hurr al-Amili 1104 H 35850 Hadis-hadis Fiqih yang ada di kitab-kitab Arba'ah dan lebih dari tujuh puluh kitab hadis lainnya
Bihar al-Anwar Allamah Majlisi 1110 H Sekitar 85000 Kumpulan terbanyak riwayat-riwayat para maksum dalam pelbagai topik
Mustadrak al-Wasail Mirza Husain Nuri 1320H 23514 Pelengkap hadis-hadis fiqih kitab Wasail al-syiah
Safinatul al-Bihar Syaikh Abbas Qummi 1359 H 10 jilid pemberian daftar isi untuk kitab Bihar al-Anwar sesuai dengan huruf alif ba
Mustadrak Safinatu al-Bihar Syaikh Ali Namazi 1405 H 10 jilid Takmil Safinatu al-Bihar
Jami' Ahadits Syiah Ayatullah Burujerdi 1380H 48342 Mencakup pustaka hadis-hadis fiqih Syiah yang sesuai pada tempatnya
Mizan al-Hikmah Muhammadi Rey Syahri Kontemporer 23030 564 tema selain fiqih
Al-Hayat Muhamamd Ridha al-Hakim Kontemporer 12 jilid 40 pasal dalam pelbagai topik pemikiran dan keilmuan

Penerbitan dan Percetakan

Buku ini dicetak dan diterbitkan dalam dua jilid setebal 644 halaman dengan ukuran waziri oleh penerbit Daraul Kutubul Islamiyah, Qum, tahun 1371 H. dan kemudian sekali lagi Lembaga Internasional Ahlulbait mengkaji dan mencetaknya dalam dua jilid.

Catatan Kaki

 1. Barqi, al-Mahasin, jld.1, Mukaddimah Kitab(Pendahuluan).
 2. Shaduq, Man La Yahdhuruhul Faqih, jld.1, hlm.4.
 3. Hilli, Mustatharrifatu Sara'ir, 1411 H, hlm.641.
 4. Barqi, al-Mahasin, 1371H, jld.1, hlm.10.
 5. Majlisi, Lawami’ Shahibiqarani, jld.1, hlm.193.
 6. Najasyi, Rijal al-Najasyi, 1986M, hlm.77.
 7. Barqi, al-Mahasin, 1371H, jld.1, fehrest Kitab (daftar isi).

Daftar Pustaka

 • Barqi, Ahmad bin Muhammad, al-Mahāsin,Darul Kutubul Islamiyah, Tehran, 1371H.
 • Hilli, Ibnu Idris, Mustatharrifāt al-Sarā’ir, Jamiatul Mudarrisin, Qum, 1411H.
 • Majlisi, Muhamamd Taqi, Lawāmi’ Shahibqarani, Ismailiyan, Qum.
 • Najasyi, Ahmad bin Ali, Rijal al-Najjasyi, riset: Syubairi Zanjani, Kantor Penerbitan Islami, Qum,1986M.
 • Shaduq, Muhammad bin Ali, Man La Yahdhuruhul Faqih, Jamiatul Mudarrisin, Qum.