tanpa prioritas, kualitas: b

Abdullah bin Abi Hushain al-Azdi

Dari WikiShia
Lompat ke: navigasi, cari
Sahabat Imam
Abdullah bin Abi Hushain al-Azdi
Sahabat dari sahabat Imam Ali as
Wafat/Syahadah 37 H/657
Dikenal untuk qari' yang pergi ke medan perang bersama Ammar bin Yasir


Abdullah bin Abi Hushain al-Azdi (bahasa Arab: عبد الله بن أبي حصين الأزدي) (w. 37 H/657) adalah termasuk sahabat Imam Ali as dan syuhada Perang Shiffin. [1]

Pada Perang Shiffin disaat pasukan Imam Ali as melintasi sebuah jembatan di Riqqah, penutup kepala Abdullah bin Abi Hushain al-Azdi dan Abdullah bin Hajjaj Azdi jatuh lantaran keramaian. Mereka berdua turun (dari kudanya) dan mengambil penutup kepalanya. Abdullah bin Hajjaj berkata kepada Abdullah bin Abi Hashin: "Apabila benar ramalan peramal melalui gerak burung-burung, maka aku akan cepat terbunuh, kamu pun akan terbunuh". Abdullah bin Abi Hushain berkata: "Aku tidak suka sesuatu lebih dari apa yang kamu katakan". [2]

Abdullah bin Abi Hushain termasuk qari' yang pergi ke medan perang bersama Ammar bin Yasir dan terbunuh. [3]

Sebelum ia maju ke medan laga, Mikhnaf bin Salim kepadanya berkata: kami lebih butuh kepadamu ketimbang Ammar, akan tetapi dia menghindar dari bersama mereka dan terbunuh bersama Ammar.[4]

Catatan Kaki

  1. Zirikli, al-A'lam, jld.4, hlm.83
  2. Thabari, Tarikh, jld.4, hlm.566; Munqiri, Waq'ah al-Shiffin, hlm.152
  3. Thabari, Tarikh, jld.4, hlm.566, jld.5, hlm.27; Ibnu Atsir, al-Kamil, jld.3, hlm.281
  4. Munqiri, Waq'ah al-Shiffin, hlm.153

Daftar Pustaka

  • Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad al-Jazari. Al-Kāmil fī At-Tārīkh. Beirut: Dar ash-Shadir, 1385 H.
  • Ibnu Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad. Al-'Ibar: Tārīkh Ibnu Khaldūn. Riset Khalil Syihadah. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
  • Minqari, Nashr bin Muzahim. Waq'ah Shiffīn. Cet II. Riset Abdus Salam Muhammad Harun. Kairo: al-Muassisah al-'Arabiyyah al- Haditsah, 1382 H. Cetak offset Qom: Mansyurat-e Maktabah al-Mar'asyi an-Najafi, 1404 H.
  • Thabari, Muhammad bin Jarir. ‘‘Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk. Riset Muhammad Abul Fadhl Ibrahim. Beirut: Daru Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1387 H.
  • Zirikli, Khairuddin bin Mahmud. Al-A'lām. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1989.